Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen
-

Seksjon forskning

illustrasjonsfoto som viser molekylmodeller
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Arbeidsfelt

     Eksternfinansiering:

 • Pådriverrolle overfor UiBs fagmiljøer mht. mobilisering og forberedelser av prosjektsøknader
 • Løpende informasjon om utlysninger om forskningsmidler
 • Koordinerer søknadsprosesser som krever prioritering på institusjonsnivå og store institusjonelle forpliktelser 
 • Har ansvar for langsiktig oppfølging av større satsninger hvor forskningsfinansierende institusjoner stiller krav til institusjonell oppfølging ved UiB
 • Bidra til BOA-team arbeid
 • Dialog med hoved forsknings finansierendekilder (EU, NFR, BFS, osv)
 • Sammarbeide med UiBs Brusselskontor
 • Deltar i nettverk av interesse for UiB

     Forskerutdanning:

 • Rådgivning og koordinering av rutiner og retningslinjer mellom fakultetene
 • Oppgaver knyttet til fremdriftsrapportering, ph.d.-kandidatundersøkelse, produksjon av diplom til doktorpromosjon
 • Regelverk som gjelder forskerutdanning
 • Rådgivende organ for fakultetene når det gjelder ph.d.-og dr.philos.-forskriftene
 • Koordinerer oppfølgingen av Handlingsplan for forskerutdanningen
 • Representerer UiB i relevante nasjonale og internasjonale forskerutdanningsnettverk

 

For nærmere informasjon, ta kontakt med en av våre medarbeidere.