Hjem
Ansattsider
Forskning og innovasjon

Kunnskapsklyngene er viktige bidrag til samfunnet

Viserektor Robert Bjerknes ga Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) en nyttig oppdatering på universitetets arbeid med kunnskapsklyngene og innovasjon på årets første Forskningslunsj.

Robert Bjerknes presenterer
Under FIAs Forskningslunsj i januar trakk Robert Bjerknes frem kunnskapsklyngene som viktige arenaer for forsknings- og innovasjonsarbeidet.
Foto/ill.:
Åshild Nylund

Hovedinnhold

28. januar var Robert Bjerknes, viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger, innleder på Forskningslunsjen på FIA.

Han tok utgangspunkt i UiBs strategi Kunnskap som former samfunnet og ambisjonen om å «bidra med kompetanse til samfunnet gjennom fremragende forskning, utdanning, innovasjon og formidling» og å være et åpnere universitet i samspill med omgivelsene.

– Tverrfaglige kunnskapsklynger er en viktig arena for nettopp dette gjennom samarbeid med forskningsinstitusjoner og samfunns- og næringsliv, sa Bjerknes.

UiB har etablert disse seks kunnskapsklyngene:

 • Media City Bergen
 • Alrek helseklynge
 • Marin kunnskapsklynge
 • Middelalderklyngen
 • Klimaforskningsklynge
 • Energiomstillingsklynge  

Fellestrekk og ulikheter

Bjerknes snakket om kunnskapsklyngene som en sammensmelting av næringsklynger og utdannings- og forskningsklynger.  Våre klynger har flere fellestrekk:

 • De er ofte et samarbeid mellom akademia, offentlig og privat sektor
 • De tar for seg overordnede samfunnsspørsmål
 • De er tverrfaglige
 • De har en kompakt lokalisering på UiB eller i Bergen
 • De er ofte knyttet til felles infrastruktur
 • Ekstern finansiering er en bærebjelke for aktivitet

Hver klynge har likevel sin egenart og utvikling, og klyngene har kommet ulikt i en klynges livssyklus. Noen er på prosjektnivå, mens medieklyngen og marin klynge allerede er i drift.

Bjerknes nevnte flere suksessfaktorer for kunnskapsklyngene:

– Forpliktende samarbeid mellom aktørene, det å utnytte fortrinn og det å utvikle en delekultur er viktig. Tverrfaglighet og samarbeid på tvers, både ved UiB og eksternt, er en forutsetning.

Innovasjon og entreprenørskap er sentrale oppgaver

– Kunnskapsklyngene legger til rette for innovasjon og entreprenørskapsarbeid. For å få fart på innovasjonsarbeidet må studenter integreres.  

Dette skjer nå gjennom flere nye og viktige tiltak, blant annet Innovasjonhuben, Stud-Ent-ordningen og Bergen Entrepreneurship Academy.

Felles og større forskningsinfrastruktur må utnyttes, og i tillegg er UiBs arealplan for utvikling av campusområder og bygg viktig for å understøtte arbeidet i klyngene, ifølge Bjerknes.

Klyngene skal posisjonere UiB i Europa

– Klyngene er svært viktige som nye og etablerte arenaer for innovasjon og tverrfaglig samspill med nærings- og samfunnsliv, og UiB er et universitet som får det til, sier forskningsdirektør Benedicte Løseth.

– Jeg er opptatt av at Forsknings- og innovasjonsavdelingen skal være med å bidra til at klyngesatsingene brukes aktivt inn i arbeidet med å posisjonere UiB i Horisont Europa, avslutter hun.

Mer om kunnskapsklyngene

Marin kunnskapsklynge

Banebrytende miljø innen marin forskning, utdanning og innovasjon samlet på Marineholmen med over 150 virksomheter og flere tusen ansatte. I 2018 fikk Marineholmen nasjonale midler til etablering av Ocean Innovation Norwegian CatapultAS (OINC AS). OINC AS er et av fem katapultsentre i Norge som vil få vesentlig finansieringsstøtte gjennom SIVA. UiB vil i samarbeid med partnere, også etablere et RAS-anlegg på Marineholmen.

Media City Bergen

Senter for undersøkende journalistikk med finansiering fra Fritt Ord og Sparebanken Vest er etablert. I 2019 utvikles det en SFI-søknad i samarbeid med kunnskapsaktørene. Læringslab videreutvikles med vekt på samhandling mellom pedagoger og teknologer med sikte på å styrke UiB som nasjonalt ledende innenfor digitalisering. Fra 2019 har UiB også etablert en Bergensredaksjon av Khrono i MCB

Alrek helseklynge

Helseklyngen skal skape innovative og bærekraftige løsninger for fremtidens folkehelseutfordringer gjennom forebygging og gode og primærhelsetjenester. Partnere i klyngen er: Høgskulen på Vestlandet, Bergen kommune, Helse Bergen, NORCE, Folkehelseinstituttet, Haraldsplass Diakonale sykehus, Hordaland fylkeskommune (tannhelsetjenesten), VID vitenskapelig høgskole. Det er etablert forsknings- og utviklingsprosjekter på tvers, samt flere faggrupper, studentpanel og brukerpanel. Gjennomslag i FRIPRO. Byggeprosjektet i Årstadveien 17 har estimert ferdigstillelse i 2020.

Middelalderklyngen

Bergen og vestlandsregionen har flere sterke fagmiljø som tar vare på den felles kulturarven fra middelalderen. Middelalderklyngen skal være et samlende organ for disse fagmiljøene og støtte opp om deres samfunnsoppdrag: forskning, utdanning, formidling og forvaltning, med fokus på nyskaping og innovasjon. Samarbeidspartnerne er: Universitetet i Bergen, Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Bymuseet i Bergen, Riksantikvaren, Museum Vest, Høgskulen på Vestlandet og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Etablert i 2018.

Kunnskapsklynge for klimaforskning

Verdensledendeklimaforskningsmiljøer samlokaliseres i klyngen, med Bjerknessenteret, store deler av Geofysisk institutt, Institutt for geovitenskap og Institutt for biovitenskap, i tillegg til klimaforskere ved NORCE, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. Planlagt rehabilitering av Jahnebakken3/ Allégaten 70, med oppstart i 2019. Hele bygningskomplekset vil etter dette være rehabilitert for klimaklyngen.

Kunnskapsklynge for energiomstilling

Klyngen skal bli en arena for samhandling mellom akademia, næringsliv, offentlig sektor og instituttsektoren. Bergen Offshore Wind Center er etablert som en del av klyngen i 2018. Stor aktivitet i Energy Lab. EnTek-bygget skal bli Bergens teknologibygg. Pågående arbeid med å behandle og revidere byggeprosjektet i henhold til merknader etter reguleringsplan.