Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

AORG606: Teknologiledelse

Kurset i Teknologiledelse skal gi grunnleggende og generell innføring i organisasjon og ledelse av virksomheter preget av teknologi og som er konkurranseutsatte og kundeorienterte.

Hovedinnhold

Ledere i første linje utsettes for økende krav til kompetanse, orienterings- og styringsevne, langt ut over det som en ofte grunnleggende teknisk utdanning gir basis for. Kunnskaper og ferdigheter fra flere fagfelter, slik som organisasjonsteori, ledelseteori og informasjonsvitenskap, er etterspurt og nødvendige. Ofte har utøverne selv erfaringer og innsikter som de kan begrepsfeste og utvikle ved studier og faglig veiledning. Instituttet imøtekommer dette behovet gjennom kurset i Teknologiledelse

Kursets oppbygging

Teknologiledelse er brukt som navn på kurset for å indikere at rammen for kurset er rettet mot ledelse knyttet til produksjonsvirksomhet.

Teknologiledelse (AORG606) er et deltidsstudium på ett semester. Vårsemesteret starter i januar og avsluttes med eksamen i mai. Høstsemesteret har oppstart i august og eksamen i desember. Kurset er bygget opp av en kombinasjon av selvstudier støttet av digitalt innhold, tre helgesamlinger og en eksamenssamling. Samlinger og eksamen finner sted i Bergen.

 

Opptak

Opptakskrav

Eksamen fra videregående skole. Studenter kan tas opp med utgangspunkt i realkompetanse etter spesielle regler. For dem som søker opptak på grunnlag av realkompetanse må opplysninger om arbeidserfaring, organisasjonsarbeid, fagbrev og annen relevant virksomhet komme fram i søknaden. Alle vitnemål må være stemplet av offentlig kontor/tjenestemann.

Pris

FLTs medlemmer som omfattes av etter- og videreutdanningsordningen får dekket alle utgifter.

Søknadsskjema

Addisco.net

 

Samlinger

Kurset består av tre samlinger: (1) Organisasjonsteori, (2) Organisasjon og ledelse og (3) Teamorganisering.

Samlingene varer fra fredag ettermiddag til søndag over lunsj. Hensikten med dette er å gi en oversikt over temaet, trekke frem viktige forhold og gi et grunnlag for bearbeidelse av lærestoffet gjennom selvstudiedelen og skriftlige oppgaver. På den første samlingen vil en del momenter knyttet til selve læreprosessen (studieteknikk) også bli tatt opp. Læringsteknikkene på samlingene vil være varierte. Forelesninger for å gi oversikt og ta opp spesielle deler av fagstoffet. Gruppearbeid og diskusjoner vil bli brukt for å trekke dine og dine medstudenters erfaringer inn i læringen.

 

Studiemetoder og materiell

Teknologiledelse bruker læringsplattformen Mitt UiB. Pensum i kurset er hovedsakelig utvalgte kapitler i tre fagbøker, i tillegg til opplæringsmateriell og øvingsoppgaver på læringsplattformen. Hver samling etterfølges av aktivitet på nettet. Studentene blir utfordret til å delta i problemløsninger i diskusjonsgrupper. Diskusjonene er knyttet til en gitt sentral problemstilling som er relevant for det stoffet som er gjennomgått på samling.

Pensum:

 • Strand, T. (2010) Ledelse, organisasjon og kultur. 2.utg. Bergen: Fagbokforlaget
 • Jacobsen, D.I. og J. Thorsvik (2019) Hvordan organisasjoner fungerer. 4.utg. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Assmann, R. (2008) Teamorganisering. Bergen: Fagbokforlaget.

Utvalgte kapitler. I tillegg kommer lærestoff på Mitt UiB. Studentene får tilsendt pensumbøkene før første samling.

 

Obligatoriske arbeidskrav

I løpet av kurset skal det skrives to kursoppgaver, hvorav én skal løses individuelt og én gruppevis. Studentene får utlevert obligatorisk skriftlig oppgave samling 1 og 2. Oppgavene vil ofte være knyttet til flere tema i modulen. Utenom samlinger vil oppfølging relatert til oppgaveskriving hovedsakelig skje på nett. Omfanget på besvarelsene vil være 5-6 sider. Den enkelte oppgave blir bedømt til bestått/ikke bestått. En ikke bestått oppgave må skrives om igjen til den er godkjent. Alle obligatoriske oppgaver må være bestått før du får gå opp til eksamen.

Veiledning blir gitt i forbindelse med samlingene i Bergen. Studentene vil videre ha kontakt med fagpersonell og medstudenter gjennom Mitt UiB.

 

Eksamen

Kurset avsluttes med en hjemmeeksamen som går over to uke. Alle obligatoriske oppgaver må være bestått for å avlegge eksamen.

Eksamensoppgaven blir bedømt etter karaktersystemet, en seks trinns skala fra A til F, hvor F er ikke bestått. Karakterutskrift kan bestilles fra Universitetet i Bergen.

 

Undervisningsplan

Datoene for samlinger haust 2020 er:

 • Introduksjonsmøte: 20. august, Webinar (uke 34)
 • Samling 1: 11-13. september, VilVite (uke 37)
  • Spørrerunde: 1. oktober, Webinar (uke 40)
 • Samling 2: 9-11. oktober, VilVite (uke 41)
  • Spørrerunde: 29. oktober, Webinar (uke 44)
 • Samling 3: 6-8. november, VilVite (uke 45)
 • Eksamenssamling: 12. novmeber, Webinar (uke 46)
 • Hjemmeeksamen: Uke 47-49, innlevering 30. november (Se alltid oppdaterte datoer på UiB.no