Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Råd og utvalg

Hovedinnhold

Instituttrådet 2021-2025

Gruppe A (fast vitenskapelig ansatte)

Faste representanter:

 • Jacob Aars
 • Kari Tove Elvebakken
 • Arild Aurvåg Farsund
 • Lise Rakner

Vararepresentanter:

 • Ragnhild Muriaas
 • Svein Michelsen
 • Johannes Sandvik Førde

Gruppe B (midlertidig vitenskapelig ansatte)

Faste representanter:                                    

 • Vemund Vestre, PhD-stipendiat
 • Frøydis Petersen, PhD-stipendiat                                                  

Vararepresentant:

 • Soran Hajo Dahl, PhD-stipendiat
 • Andrea Kronstad Felde, PhD-stipendiat

Gruppe C (administrativt ansatte)

Fast representant:                                  

 • Cathrine Bustad Jensen         

Vararepresentant:   

 • Monica Pedersen

Gruppe D (studenter)

Velges av studentene hvert studieår. 

Høst 2022/Vår 2023

 • Masterutvalget: Andreas Totland, Anne Baumann (vara)
 • Fagutvalget: Knut Camillo Tornes

 

Reglement for instituttrådet

Instituttrådet er rådgivende organ for instituttleder, og skal fungere som kontaktorgan mellom instituttledelse, de tilsatte og studentene.

Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår:

 • Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi- og resultatdokument som utarbeides av instituttet
 • Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner - Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap
 • Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til studieprogram, pensum, undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer.

I øvrige saker er instituttet et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom instituttlederen, alle ansatte og studentene.

Link til UiBs reglement for styringsorganene - instituttene

Undervisningsutvalget 2021-2025

Undervisningsutvalget (UU) skal påse at utdanningen ved instituttet er i tråd med universitetes og administrasjon og organisasjonsvitenskaps egenart og behandler saker som vedrøer utdanningens innhold, form og gjennomføring.

Med «egenart» menes at undervisning og veiledning skal være forskningsbasert og fremme studentansvarlig læring. Utdanningen skal reflektere fagets bredde og særtrekk og ha som målsetting å oppøve studenters faglige selvstendighet, akademiske redelighet og kritiske sans.

UU behandler både prinsipielle, administrative og praktiske spørsmål knyttet til utdanningsvirksomheten: Faglig-pedagogisk kvalitetsutvikling, formidling og profilering av instituttets utdanningsvirksomhet, samt mer tekniske, studieadministrative saker.

Både ansatte og studenter kan fremme saker til UU gjennom sine representanter.

Utvalgets leder representerer instituttet i Det samfunnsvitenskapelige fakultets Forum for utdanning.

Undervisningsutvalgets medlemmer:

 • Simon Neby (leder)
 • Lise Rakner (professor)
 • Cathrine Bustad Jensen (Studiekonsulent)
 • Andreas Totland (masterutvalgsrepresentant)
 • Knut Camillo Tornes (fagutvalgsrepresentant)

Undervisningsutvalgene rapporterer til de respektive instituttrådene i forbindelse med planlegging og gjennomføring av løpende undervisningsoppgaver, samt dersom det er ønske om større omdisponeringer av ressurser innenfor samme institutt. Undervisningsutvalgene er satt sammen av vitenskapelig ansatte fra instituttene, administrasjon og studenter (20%).