Home
Department of Administration and Organization Theory

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Main content

Instituttrådet 2017-2021

Gruppe A (fast vitenskapelig ansatte)

Faste representanter:

 • Marit Skivenes
 • Lise Rykkja
 • Dag Runar Jacobsen
 • Ishtiaq Jamil

Vararepresentanter:

 • Kari Tove Elvebakken
 • Svein Michelsen
 • Zuzana Murdoch

Gruppe B (midlertidig vitenskapelig ansatte)

Faste representanter:                                    

 • Audun Løvlie, PhD-stipendiat                             
 • Barbara Ruiken, PhD-stipendiat                     

Vararepresentant:

 • Andrea Kronstad Felde, PhD-stipendiat
 • Hege Stein Helland, PhD-stipendiat

Gruppe C (administrativt ansatte)

Fast representant:                                  

 • Maren Bjotveit         

Vararepresentant:   

 • Ingunn F. Ellingsen
 • Line Marie Sørsdal

Gruppe D (studenter)

Velges av studentene hvert studieår. 

Høst 2020/Vår 2021

Knut Camillo Tornes (fagutvalget), Kristoffer Bråtveit (vara fra fagutvalget)

Ingeborg Hauge (Masterutvalget), Kjersti Vatnekvam Kalberg (vara fra masterutvalget) 

 

Reglement for instituttrådet

Instituttrådet er rådgivende organ for instituttleder, og skal fungere som kontaktorgan mellom instituttledelse, de tilsatte og studentene.

Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår:

 • Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi- og resultatdokument som utarbeides av instituttet
 • Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner - Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap
 • Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til studieprogram, pensum, undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer.

I øvrige saker er instituttet et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom instituttlederen, alle ansatte og studentene.

Link til UiBs reglement for styringsorganene - instituttene

Undervisningsutvalget 2017-2021

Undervisningsutvalget (UU) skal påse at utdanningen ved instituttet er i tråd med universitetes og administrasjon og organisasjonsvitenskaps egenart og behandler saker som vedrøer utdanningens innhold, form og gjennomføring.

Med «egenart» menes at undervisning og veiledning skal være forskningsbasert og fremme studentansvarlig læring. Utdanningen skal reflektere fagets bredde og særtrekk og ha som målsetting å oppøve studenters faglige selvstendighet, akademiske redelighet og kritiske sans.

UU behandler både prinsipielle, administrative og praktiske spørsmål knyttet til utdanningsvirksomheten: Faglig-pedagogisk kvalitetsutvikling, formidling og profilering av instituttets utdanningsvirksomhet, samt mer tekniske, studieadministrative saker.

Både ansatte og studenter kan fremme saker til UU gjennom sine representanter.

Utvalgets leder representerer instituttet i Det samfunnsvitenskapelige fakultets Forum for utdanning.

Undervisningsytvalgets medlemmer:

 • Dag Runar Jacobsen (leder)
 • Kari Tove Elvbakken
 • Cathrine Bustad Jensen
 • Ingeborg Hauge (masterutvalgsrepresentant)
 • Knut Camillo Tornes (fagutvalgsrepresentant)

Undervisningsutvalgene rapporterer til de respektive instituttrådene i forbindelse med planlegging og gjennomføring av løpende undervisningsoppgaver, samt dersom det er ønske om større omdisponeringer av ressurser innenfor samme institutt. Undervisningsutvalgene er satt sammen av vitenskapelig ansatte fra instituttene, administrasjon og studenter (20%).