Hjem
HMS-portalen

HMS-risikovurdering

Hvis du skal gjøre en risikovurdering knyttet til HMS for ditt lokale arbeidsmiljø eller arbeidsoppgaver, kan en HMS-risikovurdering være det rette verktøyet for deg. UiB har utviklet malverk som kan benyttes til dette.

Hovedinnhold

Hva er en HMS-risikovurdering?

HMS-risikovurdering er navnet UiB har valgt å gi risikovurderinger knyttet til lokalt arbeidsmiljø og arbeidsoppgaver. For risikovurdering knyttet til én enkelt arbeidsoppgave eller aktivitet, benyttes Sikker jobbanalyse. For risikovurdering knyttet til beredskap og overordnet HMS, benyttes ROS-analyse.

En HMS-risikovurdering følger risikovurderingsprosessen som består av planlegging, risikoanalyse og risikoevaluering. Det anbefales at du setter deg inn i denne prosessen før du går videre. Du kan lese om risikovurderingsprosessen her.

Når skal man gjøre en HMS-risikovurdering?

HMS-risikovurderinger er risikovurderinger som gjennomføres knyttet til det lokale arbeidsmiljøet og arbeidsoppgaver. De bør utføres jevnlig og som en del av det systematiske HMS-arbeidet til enheten.

Hver enhet bør gjøre kartlegginger av sine arbeidsområder og oppgaver og vurdere hva som kan medføre fare. Les mer om kartlegging her. Basert på dette kan enheten utføre HMS-risikovurderinger.

Hvordan gjøre en HMS-risikovurdering

Man følger opplegg for risikovurderingsprosessen. Du kan lese om risikovurderingsprosessen her.

Selve analysen gjennomføres som ett eller flere møter i en analysegruppe.

 • Sammen identifiserer gruppen mulige uønskede hendelser som kan oppstå og vurderer årsakene til disse.
 • Gruppen vurderer deretter hvilke konsekvenser som kan oppstå som følge av de uønskede hendelsene, og identifiserer eksisterende risikoreduserende tiltak.
 • På bakgrunn av dette estimeres konsekvensgrad og sannsynlighet.
 • Dette gir en beskrivelse av risiko som kan illustreres i en risikomatrise. 
 • Deretter vurderer man om risikoen er akseptabel og om det skal innføres nye tiltak.
 • Risikoen vurderes på ny for de nye tiltakene.

Les om hvordan man estimerer konsekvens og sannsynlighet her.

Les om risikomatrise og risikoakseptkriterier her.

Bruker man malen for HMS-risikovurdering vil man dekke punktene over underveis i malen.

Deltakere

Det anbefales å være 3-6 deltakere på analysen:

 • Leder eller leders representant (er som regel den som arrangerer risikoanalysen)
 • Ansatte med kunnskap om analyseobjektet.
 • Personer med kunnskap innenfor fagfeltet/området.
 • Ansatte som påvirkes skal få mulighet til å medvirke.
 • Verneombud kan delta der det er hensiktsmessig, men skal informeres om alle risikovurderinger som er utført på enheten

Hva skal man analysere i en HMS-risikovurdering?

I en HMS-risikovurdering er det det lokale arbeidsmiljøet og arbeidsoppgavene som står i fokus. 

Et godt utgangspunkt er å kartlegge farer og problemer som kan oppstå ved enheten. Eksempler på dette kan være fall, belastningsplager, støy, konflikter, kjemikalier, farlig verktøy og lignende, alt etter hva slags type enhet dere vurderer risikoen i.

Risiko begrenser seg ikke kun til umiddelbare, fysiske farer. Risikovurderingen må også ta for seg årsaker til eksempelvis muskel- og skjelettplager.

Les mer om kartlegging her.

Risikovurderingen skal dekke alle de følgende arbeidsmiljøområdene:

 • Fysisk
 • Ergonomisk 
 • Kjemisk 
 • Biologisk

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø kartlegges ved hjelp av HMS-møte og ARK. Noen forhold som avdekkes her kan være naturlig å ta videre i en HMS-risikovurdering. 

Tenk gjennom hvilke skader, sykdommer og plager som kan inntreffe og hvem som kan komme til å rammes. Tenk på grupper av personer som utfører en gitt oppgave og hvor de gjennomfører disse oppgavene (f.eks på laboratorier og verksted). Eksempler på slike grupper kan være studenter, ansatte, rengjøringspersonale og skrankepersonell. Hvilke farer utsettes disse for i områdene de oppholder seg i?

Vær spesielt oppmerksom på sårbare grupper:

 • Unge eller uerfarne arbeidstakere.
 • Gravide arbeidstakere.
 • Utenlandske arbeidstakere
 • Arbeidstakere fra andre virksomheter (innleid personell, underkontraktører).
 • Besøkende/forbipasserende.

Andre aktuelle kilder i kartleggingen kan være snakke HMS-avvik, HMS-datablader for kjemikalier og bruksanvisninger for arbeidsutstyr.

Medarbeidere er også en svært verdifull kilde til informasjon om hva som oppleves som farefullt i arbeidshverdagen. 

Hva skal man bruke en HMS-risikovurdering til?

I HMS-risikovurderingen har man fått en oversikt over farer og de uønskede hendelsene de kan føre til, hvilken konsekvens de kan medføre og hvor sannsynlig det er at noe galt skjer. 

I HMS-risikovurderingen har man som regel identifisert nye tiltak som kan redusere risikoen. 

Start med det viktigste først: Betydelige farer eller problemer med stor sannsynlighet og konsekvens.

Tiltak som er enkle, raske og rimelige bør også prioriteres høyt. Disse er det ingen grunn til å vente med. Det er viktig at det framgår tydelig hva som skal gjøres, når det skal være gjort, og hvem som har ansvaret for at det blir gjennomført. I begge malene for HMS-risikovurdering er det tiltakslister man kan bruke for å følge opp tiltakene.

Andre tiltak som krever mer oppfølging, men ikke nødvendigvis haster, kan være hensiktsmessig å ta med i enhetens handlingsplaner som en del av det systematiske HMS-arbeidet 

Man bør vurdere:

 • Er det mulig å fjerne risikoen fullstendig?
 • Hva kan man gjøre for å hindre at hendelsene inntreffer?
 • Hva kan man gjøre for å begrense konsekvensene dersom det likevel skulle skje?
 • Har man gjort alt lover og forskrifter pålegger en å gjøre?
 • Har man sørget for tilstrekkelig informasjon, instruksjon og opplæring?

Kanskje har dere tatt forholdsregler allerede - er de tilstrekkelige eller må dere gjøre mer?

Verktøy/Maler

For HMS-risikovurdering er det utarbeidet to maler, en fullstendig og en forenklet. 

Malene dekker risikoanalyse og risikoevaluering. 

Fullstendig mal (klikk her) Må være på UiB's nettverk, eller være tilkoblet via VPN eller eksternt skrivebord for tilgang til denne.

Excel-mal som fylles ut og gir en komplett rapport som kan lagres som PDF-fil i etterkant av analysen.

Risikomatriser fylles ut automatisk ved valg av sannsynlighet og konsekvens i nedtrekksmeny, og gir mulighet til å sammenlikne de uønskede hendelsene sin plassering i risikomatrisen med eksisterende tiltak og med nye tiltak.

Det er i hovedsak denne malen som det anbefales å benytte for alle HMS-risikovurderinger.

Forenklet mal (klikk her)

Word-mal som fylles ut, genererer ikke risikomatrise. Forenklet rapport som kan lagres som PDF-fil i etterkant av analysen

Det anbefales å i hovedsak benytte Excel-malen, men Word-malen tilbys som et alternativ.

I noen risikovurderinger er det lite hensiktsmessig å estimere sannsynlighets og konsekvensgrad, og da kan man avstå fra å fylle ut disse feltene i Word-malen.

Lagring av HMS-risikovurderinger

Det er opprettet et eget Team for lagring av risikovurderinger. 

Dette er et tilbud til fakulteter/UM/UB hvor risikovurderinger kan lagres i egne kanaler for hvert fakultet/UM/UB, med egne mapper for hvert institutt/seksjon.

Hvert fakultet/UM/UB som benytter seg av dette tilbudet skal utnevne en kanaladministartor som styrer tilgangen til medlemmer ved sin enhet. Kun ansatte som arbeider med HMS-risikovurderinger, vernetjenesten og linjeledelsen bør få tilgang til kanalen.

Ansatte som gis tilgang til kanalen ved sitt fakultet/UM/UB vil i utgangspunktet ha tilgang å lese alle risikovurderinger som gjøres innenfor sitt fakultet/UM/UB, men dersom man ønsker å tilgangsstyre mapper finnes det også muligheter for dette. I tillegg kan man tilgangsstyre enkeltdokumenter, og man kan beskytte dokumentene ved å bruke Microsoft information protection.

Ansatte som gis tilgang vil ikke ha mulighet til å lese risikovurderinger gjort ved andre fakulteter/enheter enn sitt eget.

Taushetsbelagte- eller personopplysninger skal ikke være med i HMS-risikovurderinger.

ROS-analyser (beredskap og HMS på overordnet nivå) skal fremdeles lagres i CIM og dokumenteres i ePhorte.

Tilleggskrav til risikovurderinger

Noen områder har tilleggskrav til risikovurderinger ifølge Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, og det anbefales at de som skal gjennomføre risikovurderinger knyttet til disse områdene setter seg inn i disse tilleggskravene:

Risikovurdering skal gjennomføres i samsvar med forskrift om utførelse av arbeid ved:

Kjemikalier

Varmt arbeid

Biologiske faktorer

Forplantningsskadelige faktorer

Støy og mekaniske vibrasjoner

Kunstig optisk stråling

Elektromagnetisk felt

Arbeid i høyden

Manuelt arbeid som kan innebære risiko for helseskadelig belastning

Risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold

Arbeid under vann eller økt omgivende trykk

Snøskredfare