Hjem
HMS-portalen

Eksplosivt avfall

Eksplosivt avfall skal handsamast med særs merksemd. Då eksplosive sambindingar kan ikkje leverast som farleg avfall må dei destruerast.

Hovedinnhold

Alle som arbeidar med kjemiske sambindingar som potensielt kan vera eksplosive enten ved innkjøp eller ved lagring over tid, skal syna særs merksemd i høve til desse kjemikaliane.

Brukar skal prøva å finna erstatningsstoff der det er mogeleg, jf. substitusjonsplikta. Dersom ein må nytta stoffa skal ein kjøpa inn minst mogeleg kvantum og inspisera sambindingane jamleg, kvart kvartal skal stoffa undersøkjast for vassinnhald og alder. Dei potensielt eksplosive stoffa skal avhendast som farleg avfall der det er mogeleg og før dei vert eit signifikant tryggleiksproblem.

For å unngå problem på grunn av potensielt eksplosive kjemikaliar skal ein fylgja rutinane for handtering av peroksiddannande kjemikaliar og sambindingar som er eksplosive ved innkjøp.

Avhending av peroksiddannande kjemikaliar

Test alle peroksiddannende kjemikalier før bruk og avhending. Dersom testen er positiv med hensyn til dannet peroksid må en fastslå konsentrasjonen før en kan avgjøre hva en skal gjøre:    

  • Konsentrasjon mellom 0-3000 ppm (mg/l): Stoffet kan leveres som farlig avfall. I hht ADR kan man sende kjemikalier som maksimalt inneholder 0,3 % peroksid - tilsvarende til 3000 ppm (ADR kap 2.2.3.2.1).
  • Konsentrasjon over 3000 ppm: Eksplosive forbindelser: kontakt Team for HMS og beredskap

Avhending av forbindelser som er eksplosiv ved innkjøp