Hjem
HMS-portalen

Avtrekkskap

Avtrekkskapet er laboratoriets viktigste verneinnretning.

Hovedinnhold

Avtrekkskapet skal eliminere innånding av helsefarlige og irriterende damper og støv samt forhindre at eksplosive gassblandinger oppstår.

Der finnes fire ulike typer "styrte avtrekk" på laboratorier: avtrekkskap, avtrekksbenker av type LAF-benk (laminar air flow), hanske-bokser med avsug og fleksible punkt avsug. Nedenfor er det kun avtrekkskap som omtales. For at avtrekkskapet skal fjerne forurensninger på en god og effektiv måte må en rekke forhold oppfylles, se menypunkt nedenfor.

Avtrekkskapet er ikke et lagerskap for kjemikalier. Oppbevaring av flyktige kjemikalier må skje i egnet ventilert skap.

Luftstrøm i avtrekkskap

Luftstrøm i avtrekkskap
For at avtrekkskapet skal fjerne forurensninger på en god og effektiv måte må:

 • Luftstrømmen fra skapet skal være minimum 140 liter/sekund (500m3/h).
 • Lufthastigheten i lukeåpningen med retning inn i skapet skal være minimum 0,5 meter/sekund.
 • Skapet må være utstyrt med sug i bakkant både oppe og nede i skapet.

Med utgangspunkt i 140 l/s vil vi i et vanlig avtrekkskap få en lufthastighet i åpningen på 0,5 m/s ved 28 cm lukeåpning (ca. 1/3 lukeåpning). Dette er skapets sikkerhetshøyde (arbeidshøyde).

Med lukeåpning over 28 cm vil der være fare for utlekkasje av helsefarlige damper og støv. Risikoen vil variere med de ulike dampers egenvekt og damptrykk slik at lufthastigheten i lukeåpningen kan f.eks. variere fra 0,25 - 1m/s med samme "sikkerhetsmargin". Hvis stoffer som skal benyttes i skapet ikke alltid er kjent eller ligger fast bør en planlegge utfra en kapasitet som innebærer min. 0,5 m/s.

Plassering av avtrekkskap

Plassering i avtrekkskap
For at avtrekkskapet skal fjerne forurensninger på en god og effektiv måte må:

 1. Det etableres en sikkerhetssone rundt skapet. Denne vil typisk være 0,5 meter fra tak og vegg og 1 meter i front.
 2. Skapet settes slik at en oppnår en laminær luftstrøm i skapåpningen. Det skal svært lite turbulens til for å "rive" ut forurensninger fra skapet og ut i rommet. Turbulens i skapåpningen oppstår dersom en plasserer skapet nær luftevinduer, dører, i ferdeselsoner inne i laboratoriet eller ved uheldig plassering forhold til til-luftstrømmen i rommet.

Riktig bruk av avtrekkskap

Riktig bruk av avtrekkskap
For at avtrekkskapet skal fjerne forurensninger på en god og effektiv måte må du :

 1. Plassere arbeidet (flyktige væsker, materiale som støver etc.) mest mulig i sentrum av skapet. Her suger skapet vanligvis best.
 2. Undersøke sikkerhetshøyden på luken. Normalt vil denne være 25 - 30 cm. Når du arbeider skal lukeåpningen ikke være høyere. Dersom dette allikevel er aktuelt må luftmengden fra skapet økes utover det som er normalt. Enkelte skap har automatisk regulering av luftmengden med lukens åpningshøyde (konstant flow). Sjekk dette med driftspersonalet. Når skapet ikke er i bruk skal luken alltid være nede.
 3. Arbeide med rolige bevegelser i skapet. Da skaper du ikke turbulens og slipper å få forurenset luft ut i pustesonen.
 4. Oppbevare minst mulig av flasker og utstyr i skapet. Avtrekkskapet er ikke lagerskap. Flasker og utstyr ødelegger et laminært strømningsbilde inne i skapet og reduserer effekten.
 5. Bøy aldri hodet inn i skapet, revurder arbeidsmetoden eller forsøksoppsettet.
 6. Velg arbeidsstilling (sittende eller stående) utfra risiko for sprut av etsende væsker og varighet på arbeidet. Er det fare for sprut/søl fra konsentrerte syrer og baser bør stående arbeid foretrekkes.

Varsling ved feilfunksjon

Varsling ved feilfunksjon
For at brukeren skal være trygg på at avtrekkskapet fungerer må det utstyres med varselindikator som varsler ved feilfunksjon. Med feilfunksjon menes her at lufthastigheten i lukeåpningen ikke er stor nok til å hindre forurenset luft i å lekke ut i rommet. Dette kan skje ved at det oppstår lekkasjer i avtrekkskanal (suger falsk luft), en viftereim ryker, at anlegget stenges pga. strømbrudd, driftshavari eller planlagt service. For eksisterende skap uten varselindikator bør en minimum benytte et stykke veiepapir "tapet" til lukens underkant. Når skapet suger vil veiepapiret trekke innover i skapet. Der finnes på markedet et større utvalg varselindikatorer. Her kan nevnes vaneometer, vingehjulsanemometer, varmetrådsanemometer eller low-velocity-anemometer. Kontakt din leverandør av lab. innredning for pristilbud.

Nye avtrekkskap skal ha påmontert varselindikator med lyd/lampe som varsler bruker dersom lufthastigheten i åpningen underskrider 0,5 m/s.

Krav til nye avtrekkskap

Krav til nye avtrekkskap
Kravene vil ikke være fullt ut dekkende for arbeid med flussyre, perklorsyre, isotoper eller eksplosiver. Her gjelder bl.a. helt spesielle krav til hhv. korrosjonsresistens, radioaktiv skjerming og/eller deformasjon.

Ved anskaffelse av nytt avtrekkskap må det settes følgende krav:

 1. Skapet skal være funksjonstestet (testing av avtrekkskap) etter NS-EN 14175-2. Skapet skal ha en sikkerhetsfaktor (E-verdi) bedre enn 95 %. Dokumentasjon må fremlegges.
 2. Luftstrømmen gjennom skapet skal minimum svare til 140 l/s (500 m3/h og løpe-meter skapåpning. Lufthastigheten målt i skapåpningen skal minimum være 0,5 m/sekund. Lufttilførselsystemet må ha kapasitet til å erstatte den avtrukne luftmengde.
 3. Skapet skal ha en dokumentert aerodynamisk utforming for optimalt strømningsbilde og energibruk. Det skal utstyres med spoiler eller tilsvarende som sikrer tilfredsstillende medrivning av gasser fra bunnplaten i skapet.
 4. Skapet og luken skal være riktig ergonomisk utformet.
 5. Skapet skal ha påmontert varselindikator ved funksjonssvikt.
 6. Skapets støynivå skal være angitt av leverandør og vurdert av bruker. Vi anbefaler et lydnivå lavere enn 40 dB(A) ved 30 cm lukeåpning og 0,5 m/s lufthastighet.
 7. Skapets komponenter og materialer skal være motstandsdyktige overfor de aktuelle påvirkninger. Påvirkningene kan være kjemiske (syrer, baser, organiske løsemidler. desinfeksjonsvæsker mm.) mekaniske (slag, trykk, friksjon) termiske (bruk av bunsenbrenner, flytende N2 etc.) og fysiske (UV-lys, laser mm.)
  Oversikt over bordplatematerialer og ulike påvirkninger finnes i Dansk standard DS 457.
 8. Bordplaten i skapet skal ha en slik form at spill ikke lekker ut av skapet. Glasset i lukeåpningen skal være laminert.
 9. Skapet forøvrig kan være utstyrt med vask, uttak for gass og strøm etter behov.

Årlig kontroll av avtrekkskap

Årlig kontroll av avtrekkskap
For at brukerne av avtrekkskapet skal være trygge på at skapet fjerner forurensninger på en god og effektiv måte må skapet være gjenstand for årlig kontroll. UiB har utarbeidet en egen retningslinje for årlig kontroll av avtrekkskap.

Kontroller at:

 • Total luftstrøm gjennom skapet er >=140 l/s og m lukeåpning
 • Lufthastigheten i lukeåpningen med retning inn i skapet er >= 0,5 meter/sekund
 • Lukens heiseanordning mht. wire og motvekter er i god stand
 • Belysningen i skapet er tilfredsstillende (500 - 1000 lux)
 • Kraner/brytere for vann, gass og strøm er i god stand.
 • Varselindikator (dersom skapet er utstyrt med slik) fungerer tilfredsstillende.

Skap som blir kontrollert mht. disse punkter bør merkes slik at dato for utført kontroll og signatur av den som har utført kontrollen fremgår.

Instituttet/avdelingen bør innarbeide kontroll av avtrekkskap i sitt systematiske HMS-arbeid på laboratoriet. Hvem som skal stå for den praktiske gjennomføringen bør diskuteres med driftsleder/områdeleder. HMS-seksjonen vil kunne bistå i dette arbeidet og disponerer bl.a. måleutstyr for måling av lufthastighet i lukeåpning.

Testing av avtrekkskap - krav til leverandør

Testing av avtrekkskap - krav til leverandør

Avtrekkskap bør være testet mht følgende faktorer:

 • Sikkerhetsfaktor beregnet ut fra målinger med sporgass, eller den aktuelle forurensning.
 • Trykkfall over avtrekksvifte ved varierende viftehastighet og lukeåpning.
 • Støymålinger ved varierende viftehastighet og lukeåpning.
 • Målinger av lufthastighet i lukeåpning ved aktuelle innstillinger.
 • Belysningsstyrke (lux) målt på bordplaten (dette avviker fra nordtest metoden, men er ønskelig å få utført).

Testrapporten må inneholde:

 1. Navn og adresse til testlaboratoriet.
 2. Identifikasjonsnummer på testen.
 3. Navn og adresse på den som har bestilt testen.
 4. Formål med testen.
 5. Beskrivelse av måleutstyr og målebetingelser.
 6. Navn og adresse til produsent av avtrekkskapet.
 7. Navn/produktnummer og alder på avtrekkskapet.
 8. Beskrivelse og figur av avtrekkskapet.
 9. Dato for utførelse av testen.
 10. Målemetode med bl.a. beskrivelse av målepunkter.
 11. Forhold som kan påvirke testen (lufttemperatur, luftfuktighet etc.).
 12. Alle avvik fra testmetoden.
 13. Test resultater.
 14. Unøyaktighet/usikkerhet ved de ulike resultater.
 15. Dato for utfylling av testrapporten og signatur.

Ergonomiske krav til avtrekkskap

Ergonomiske krav til avtrekkskap
Det vises til egne nettsider for ergonomi i laboratoriet.

Referanser

Referanser

 • Laboratoriearbeid - Arbeidstilsynet
 • NS-EN 14175 Fume cupboards
 • NS-EN 14175 part 1: Vocabulary
 • NS-EN 14175 part 2: Safety and perfomance requirements
 • NS-EN 14175 part 3: Type test methods
 • NS-EN 14175 part 4: On-site test methods
 • NS-EN 14175 part 5: Recommmendations for installation and maintenance (in prep.)
 • NS-EN 14175 part 6: Variable air volume fume cupboards (in prep.)