Hjem
UiB innovasjon
Ansattinnovasjon

Hvordan kan ansatte drive med innovasjon?

Som ansatt ved UiB kan du bidra til å løse samfunnsutfordringer og realisere nyskapende ideer sammen med universitetet og det eksterne økosystemet vi er del av.

Hovedinnhold

Det finnes etterhvert mange kilder til finansiering av forskningsdrevet innovasjon, både lokale UiB-virkemidler, nasjonale og internasjonale virkemidler. I oversikten over viser vi noen av de viktigste virkemidlene for innovasjonsprosjekter, og i hvilken fase de ulike virkemidlene er aktuelle. 

Har du spørsmål om finansiering er første steg å ta kontakt med din lokale forsknings- eller innovasjonsrådgiver ved ditt fakultet eller institutt. Dersom de ikke kan hjelpe deg kan du ta kontakt med en av innovasjonsrådgiverne ved Forksnings- og innovasjonsavdelingen, se kontaktinformasjon i boksen på høyre side. 

UiBs lokale kontaktpunkt for Horisont Europa er innovasjonsrådgiver Yves Aubert.

Mange former for innovasjon

Innovasjon ved UiB bygger på universitetets profil som breddeuniversitet. Vår ambisjon er å utvikle innovasjon gjennom samarbeid på tvers av tradisjonelle faggrenser, ved å ta i bruk ny kunnskap på måter som utvikler nye prosesser, tjenester eller nye produkter som skaper verdi i samfunnet.

Innovasjon kan både følge kommersielle ruter og bidra til å løse større eller mindre problemer gjennom tradisjonelle markedsmekanismer, eller nye oppdagelser kan følge ikke-kommersielle ruter for å komme til nytte i samfunnet.

Innovasjon i offentlig sektor vil for eksempel ofte følge andre ruter enn de rent kommersielle, gjennom at aktører i offentlig sektor tar i bruk nye løsninger, metodikker eller tjenester utviklet i samarbeid med kunnskapsmiljøer. Se eksempelet med personnummeret i filmen om professor Ernst S. Selmer til høyre, som illustrerer dette på en utmerket måte.

Sosiale innovasjoner bidrar ofte til verdiskaping i samfunnet på andre måter enn gjennom finansiell avkastning. Til felles for alle former for innovasjon står evnen til å omsette forskningsresultater i løsninger som tas i bruk og skaper verdi i samfunnet. 

Handlingsplan for innovasjon og entreprenørskap finner du en konkretisering av hvilke tiltak UiB satser på i inneværende strategiperiode. 

Møteplasser

UiB jobber med å legge til rette for møteplasser for både studenter og ansatte som er interessert i innovasjon.

 • Innovasjonshub

For studenter har vi opprettet tilbudet Innovasjonshub UiB

 • Makerspace

Trenger du å utforske, skape, bygge, teste eller prototype? For studenter og ansatte har vi inngått avtale med innovasjonsverkstedet Marineholmen Makerspace som kan brukes både til undervisningsformer som krever kreativ tilnærming, eller enkeltstående innovasjons- og prototypingsarrangementer. I tillegg kan ansatte og studenter få rabattert medlemskap som gir tilgang til verksedet på månedlig basis.
 

[[{"fid":"164592","view_mode":"feature_article_standard","fields":{"format":"feature_article_standard"},"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"feature_article_standard"}},"attributes":{"class":"media-element file-feature-article-standard","data-delta":"3"}}]]

Andre møteplasser for innovasjonsaktivitet ved UiB er: 

 • Medisinsk inkubator

I samarbeid med Helse Bergen og VIS har UiB den medisinske inkubatoren Eitri

 • Kunnskapsklynger

UiB har seks kunnskapsklynger innenfor områdene medier, helse, marin, klima, energi- og teknologi og middelalder. 

 • VIS - Vestlandets innovasjonsselskap

VIS tar imot forskningsideer fra ansatte ved UiB, og hjelper dem videre slik at de gir økt verdi for helse, samfunn, miljø eller livet ellers på planeten. 

Møteplasser for samarbeid om innovasjon ledet av næringslivsaktører:
 

 • Næringsklynger

NCE Maritime Cleantech utvikler energieffektive, miljø- og klimavennlige løsninger for maritim sektor. 

GCE Ocean Technology utvikler innovativ havteknologi innen fornybar energi, marin matproduksjon, marine mineralressurser og olje- og gassproduksjon.

NCE Seafood Innovation Cluster utvikler bærekraftige løsninger for sjømatindustrien. 

NCE Media samler bedrifter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner og andre i arbeidet med innovasjon i medieindustrien. 

NCE Finance Innovation samler 80 medlemmer innen finans og teknologiutvikling. 

NOSCA Clean Oceans jobber særlig med oljesøl, og UiB-eide Norce er medlem. 

Proptech Innovation har fokus på innovative løsninger i eiendoms- og byggebransjen. UiB-eide Norce er medlem. 

NCE Norwegian Smart Care Cluster har fokus på digitale helseløsninger og velferdsteknologi. 

 • Katapulter 

Norsk katapult er nasjonale sentre som leverer fasiliteter, utstyr og kompetanse til bedrifter og andre, slik at det blir enklere å utvikle prototyper, teste, visualisere og simulere. 

Ocean Innovation - leverer design, prototyping, testing og verifisering til havnæringen. 

Sustainable Energy - utvikling og testing av bærekraftige systemer for produksjon, lagring, distribusjon og styring av energi.

Jeg har en idé

Dersom du gjennom din forskning har kommet frem til resultater som du ønsker å ta videre i et innovasjonsløp eller du ønsker å utforske muligheten for å ta ideen videre, finnes det ulike muligheter:

 1. Snakke med en forskningsrådgiver ved ditt fakultet, eller ta kontakt med en innovasjonsrådgiver ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen for en første avklaring om veien videre. 
 2. Snakke med en innovasjonsrådgiver ved FIA, kontaktinformasjon finner du i boksen til høyre.
 3. Dersom ideen trenger mer modning, kan du vurdere om du ønsker å søke om støtte til modning av ideen gjennom UiB Idé
 4. Dersom du mener ideen er moden for vurdering i et kommersialiseringsløp, ta kontakt med din nærmeste leder ved UiB før du tar kontakt med VIS og starter prosessen med å melde inn ideen gjennom en såkalt DOFI (disclosure of invention). Les mer om dine plikter og rettigheter som ansatt ved UiB når det gjelder å melde fra om oppfinnelser frembrakt gjennom forskning i avsnittene under.

Kommersialisering og teknologioverføring gjennom VIS

UiB er medeier i VIS, som arbeider med teknologioverføring og kommersialisering på vegne av UiB og et titalls forskningsinstitusjoner i Bergensregionen. VIS kan hjelpe vitenskapelige ansatte med å utvikle innovasjonsideer og prosjekter med allmennyttig eller kommersielt potensial. De kan blant annet gi råd omkring patentregelverk, finansieringsmuligheter og nettverk, samt bidra til oppfinansiering av kommersialiserbare ideer.

UiB har rettighetene til alle ideer og prosjekter med innovativt potensiale fra vitenskapelige ansatte. Det er opp til forskningsinstitusjonen å avgjøre om de ønsker å benytte seg av denne rettigheten. VIS tar denne avgjørelsen på vegne av universitetet. VIS garanterer at den første kontakten for nye prosjekter skal være konfidensiell og ikke-forpliktende dersom du ønsker det. 
[[{"fid":"164922","view_mode":"feature_image_portrait","fields":{"format":"feature_image_portrait"},"type":"media","field_deltas":{"5":{"format":"feature_image_portrait"}},"attributes":{"class":"media-element file-feature-image-portrait","data-delta":"5"}}]]

Relevant regelverk

 • Universitetet har samlet regler om formidling og forvaltning av forskningsresultater, herunder arbeidstakeroppfinnerloven, som kort forklart sier at du som ansatt plikter å melde fra om ideer (oppfinnelser) som du har bragt fram som resultat av din forskning (eller annet arbeid) gjennom ditt ansettelsesforhold ved UiB.
 • Dersom du har flere arbeidsgivere, eller er ph.d.-kandidat som ikke er ansatt ved UiB, må du ta kontakt med arbeidsgiverne dine for å finne ut hvordan eventuelle rettigheter skal fordeles.

Innovasjonshåndbok

Denne håndboken gir råd til forskere og rådgivere om hvordan de kan jobbe med innovasjon på tvers av alle fagdisipliner på universitetet: https://www.uib.no/en/innovation/152430/innovation-handbook (Kun tilgjengelig på UiBs nettverk eller ved VPN-tilkobling)

[[{"fid":"188609","view_mode":"feature_article_standard","fields":{"format":"feature_article_standard"},"type":"media","field_deltas":{"6":{"format":"feature_article_standard"}},"attributes":{"class":"media-element file-feature-article-standard","data-delta":"6"}}]]

Kurs og kompetanseutvikling

UiB har utviklet (og skal utvikle flere) ulike tilbud for ansatte som ønsker å lære mer om innovasjon. Under finner du en oversikt over tilbudet: 

For vitenskapelig ansatte:

Momentum er UiBs karriereutviklingsprogram for yngre forskere - postdoktorer, forskere eller førsteamanuensis som ønsker å satse på en akademisk karriere ved et forskningsuniversitet. Det er utviklet innovasjonsmoduler som en integrert del av programmet. 

For administrativt ansatte: 

UiB Opp er et kompetansehevingsprogram for administrativt ansatte som jobber med forskningsstøtte og eksternfinansiering. Det er utviklet innovasjonsmoduler som en integrert del av programmet. 

Tjenesteinnovasjonsprogrammet er et utviklingsprogram for administrativt ansatte på UiB utviklet av HR-avdelingen.

Vi hjelper deg

Dersom du ønsker å snakke med noen om innovasjon er første steg å ta kontakt med en forskningsrådgiver eller innovasjonsrådgiver ved ditt fakultet.

Dersom de ikke kan hjelpe deg, kan du gjerne ta kontakt med en av innovasjonsrådgiverne på Forsknings- og innovasjonsavdelingen, kontaktinformasjon finner du i boksen til høyre på siden.