Hjem
Internasjonalt senter

UTFORSK

UTFORSK er et sentralt virkemiddel i Panorama-strategien. Programmet støtter etablering av varige samarbeidsrelasjoner mellom Norge og Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA.

Hovedinnhold

UTFORSK finansieres av Kunnskapsdepartementet og administreres av HK-dir.

Informasjon om programmet og utlysninger.

Se søkerveiledning og meld deg på dialogbasert søkerveiledning 10. februar kl. 14-15.

UTLYSNING 2021

Utlysning 2021:

 • Minimum 100 millioner totalt
 • 4 årige prosjekter inntil 3 000 000,-

Søknadsfrist: 20 april 2022 kl 12.00 CET/CEST.

I denne utlysningen er 27 millioner øremerket til prosjekter med hovedpartner i følgende land: Sør-Korea, Canada og Japan (9 millioner per land)

Krav til søknaden

Søkere fra UiB må ha minst én tilsvarende hovedpartner (HEI) i ett av partnerlandene. Andre partnere kan være universiteter, forskningsinstitutt, private eller offentlige bedrifter, sykehus, skoler, frivillige organisasjoner, eller andre organisasjoner, i Norge eller i partnerlandene.

Det kreves egenfinansiering (cash eller in-kind) tilsvarende minimum 20 % av søkt beløp. Et "Letter of commitment" fra alle deltakende institusjoner og partnere må vedlegges søknaden. CV for prosjektkoordinatorer i Norge og partnerland må vedlegges.

Se utlysningen for fullstendig beskrivelse. Det legges opp til utlysninger annenhvert år fra 2021 og resten av strategiperioden (2023, 2025 og 2027)

OM PROGRAMMET

UTFORSK programmet samler de tidligere programmene UTFORSK, InternAbroad, Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika og Russlandsprogrammet. Les programdokumentet til UTFORSK for en beskrivelse av mål og forventede resultat.

Overordnet mål for UTFORSK er å styrke høyere utdanning for en bærekraftig fremtid gjennom å:

 • Styrke internasjonale partnerskap innen områder av felles interesse mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og partnerlandene
 • Øke kvalitet og relevans i studieprogrammene ved de deltakende institusjonene

Viktige elementer i programmet er Panoramastrategiens prioriteringer: godt samspill mellom utdanningssamarbeid og forskningssamarbeid, god kobling til arbeids- og næringsliv, god og gjensidig studentmobilitet og godt samspill mellom bilateralt og multilateralt samarbeid med særlig vekt på EUs rammeprogrammer for utdanning og forskning. UTFORSK skal også legge til rette for utvikling av kunnskap og kompetanse som er relevant for bærekraftsmål og implementering av Agenda 2030.

AKTIVITETER I UTFORSK

Det kan søkes støtte til prosjekter som: 

 • Utvikler og gjennomfører felles utdanningsaktiviteter 
 • Øker mobilitet av studenter, inkludert praksismobilitet 
 • Bidrar til integrasjon mellom utdanning og forskning
 • Styrker samarbeid med arbeidsliv

Det kan søkes om støtte til samarbeid med nye eller eksisterende partnere. Studentmobilitet med varighet over 3 måneder blir vektlagt. Aktivitetene kan inkludere alle studienivå (BA, MA, PhD) og fagområder. Tverrfaglighet og samarbeid på tvers av sektorer oppfordres.

Se utlysningen for detaljert beskrivelse. Se "Budget guidelines" (Appendix 1 i utlysningen) for spesifikasjon av hvilke kostnader som kan dekkes.

VURDERING AV SØKNADER

UTFORSK søknader vurderes etter fire vurderingskriterier. Se utlysningen for detaljert beskrivelse.

 1. Relevance to the goals of the programme (30 %)
 2. Quality of the project design (30%)
 3. Quality of the partnership (20%)
 4. Impact and dissemination of project results (20%).

Endringsteorien, beskrevet i programdokumentet, fremhever hovedtrekk til hvorfor samarbeid innen høyere utdanning mellom Norge og de prioriterte landene er viktig for å styrke utdanningskvalitet og bilaterale fobindelser i bredere forstand. Denne delen er særlig viktig for å svare på vurderingskriteriet "1. Relevance to the goals of the programme".

Følgende endringsdimensjoner trekkes frem:

 • Bærekraftig utvikling (utdanning som nøkkelfaktor for å å nå bærekraftsmål)
 • Høyere utdanning (internasjonalt kunnskapssamarbeid for å øke kvalitet)
 • Internasjonale relasjoner (kunnskapsdiplomati)
 • Næring og handel (markedsadgang, forskning og innovasjonsdrevet utvikling)

Resultatrammeverket beskriver forventede resultater av UTFORSK prosjekter, som bør være relvant for programmets mål og basert på prosjektpartnere og interessenters behov. Rammeverket beskriver overordnede "outcomes" med flere mulige "outputs" som underpunkter. Noen eksempler på resultater (outputs) kan være: nye institusjonelle avtaler, strukturer for godkjenning og integrering av felles emner eller grader (punkt 1.2), konferanser, forum eller andre arenaer for kunnskapsdeling (1.3), felles pensumutvikling, feltkurs, forskerskoler, studentdeltakelse i forskningsprosjekt eller spredningsaktiviteter (punkt 2.1), nye strukturer for praksis, forskning eller prosjekter i samarbeid med næringsliv, gjesteforelesninger fra ikke-akademiske partnere (punkt 2.2), utvikling av nye studentaktive læringsformer, digitale verktøy for vurdering (2.5).

Søknadene trenger ikke prøve å innfri alle mål i programmet, men bør synliggjøre hvilke mål som er relevante og hvordan de er relevante for samarbeidet.

OPPFØLGING OG TIPS TIL SØKNADEN

Hvis du planlegger å søke

 • Informer ledelsen ved din enhet og finn ut hvem som skal være administrativ kontaktperson på søknaden
 • Kontakt økonom ved din enhet for støtte med budsjett
 • Kontakt forskningsrådgiver/internasjonal koordinator/studieadministrasjon for søknadsstøtte

Søkerwebinar

Søkerwebinar er erstattet med veiledning i korte, tematiske videoer, samt dialogbasert veiledning i et nettmøte torsdag 10. februar klokka 14.00 – 15.00.

Kontrollspørsmål til søknaden

 • Er de planlagte aktivitetene realistiske?
 • Er sammenheng og forskjeller mellom prosjektet og andre relaterte/tidligere prosjekt tydelig?
 • Har søknaden en logisk oppbygning og er forståelig for en ekstern?
 • Er sammenhengen mellom aktiviteter og mål tydelig?
 • Er det nok personer involvert for å sikre gjennomføring selv om noe skulle skje?
 • Vil aktivitetene i prosjektet kunne overleve etter prosjektperioden?
 • Kommer bidrag og forpliktelser fra alle partnere tydelig frem?
 • Kommer utbyttet for prosjektpartnere tydelig frem?
 • Legges det opp til toveis-mobilitet?
 • Er det tydelig sammenheng mellom forsknings- og utdanningsaktiviteter i prosjektet?
 • Er estimerte kostnader rimelige i forhold til aktivitetene?

Individuell oppfølging og gjennomlesing

Kontaktperson ved internasjonal seksjon kan tilby individuell oppfølging og gjennomlesing av søknader. Ta gjerne kontakt om du planlegger å søke. Vi kan også bistå med å etablere kontakt med relevante personer ved eksempelvis ambassade eller Innovasjon Norge i partnerlandene.

UTFORSK PROSJEKTER VED UIB

Løpende aktive prosjekter per 2021 etter program (fra 2020 er programmene for samarbeid med Russland, Nord-Amerika og InternAbroad inkludert i samleprogrammet UTFORSK). Mer detaljerte beskrivelser av prosjekter finnes i prosjektkatalogen.

Cooperation Programme with Russia

Advancing Norway - Russia networking through forest biodiversity education.

Development of a new joint educational program in Information Security and Cryptography at the University of Bergen and Novosibirsk State University.

Kickstarting Capacity building in Technology Enhanced Learning (kCABTEL)

Multidisciplinary EDUcation and reSearch in mArine biology in Norway and Russia (MEDUSA)

InternAbroad

Developing Clinical Law Programme at Hong Kong

International semester and Internship in Global Mental Health - Field Band Foundation in South Africa

Internship South Africa – global health, gender and development

North America

A four-party training initiative focused on the mechanism of tissue and tumor fibrosis

Contemporary Transformation of Book and Literature Industry: a Québec-Norway Northern Cultures Higher Education Collaboration

Integrating education and science for educating tomorrows candidates in aquaculture biology

Model-based Public Health Education

Program development and exchange in logopedics training

Rethinking Democracy & Law

UTFORSK

Chinese-Norwegian partnership in climate teleconnection and prediction (CONNECTED)

Joint Indo-Norwegian research and education on water-related changes in Himalaya

Partnership for Poverty and Sustainable Development Studies

Sino-Bergen cooperation within law