Hjem
Internasjonalt senter

UTFORSK

UTFORSK er et sentralt virkemiddel i Panorama-strategien (2021-2027). Programmet støtter etablering av varige samarbeidsrelasjoner mellom Norge og Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA.

Hovedinnhold

UTFORSK finansieres av Kunnskapsdepartementet og administreres av HK-dir.

Lenke til fullstendig utlysing

UiB holder søkerseminar 31. januar 2024 - lenke til påmelding

Informasjon om videoinstruksjon og søker-webinar holdt av HK-dir

UTLYSNING 2024

Utlysning 2024:

 • Totalt inntil NOK 90 millioner
 • 4-årige prosjekter inntil NOK 3 000 000,-

Søknadsfrist: 15. april 2024 kl 12.00 norsk tid.

I denne utlysningen er NOK 15 millioner øremerket til prosjekter som vurderes til å falle klart innenfor ett av de følgende tematiske feltene:

 • Oceans and coastal areas: collaboration within study programmes for ocean-based industries and the management and understanding of oceans and coastal areas.
 • Climate, the environment, and energy: collaboration within study programmes in the field of climate, the environment, and energy.

Krav til søknaden

Søkere fra UiB må ha minst én tilsvarende hovedpartner (HEI) i ett av partnerlandene. Andre partnere kan være universiteter, forskningsinstitutt, private eller offentlige bedrifter, sykehus, skoler, frivillige organisasjoner, eller andre organisasjoner, i Norge eller i partnerlandene.

Det kreves egenfinansiering (cash eller in-kind) tilsvarende minimum 20 % av søkt beløp. Et "Letter of commitment" fra alle deltakende institusjoner og partnere må vedlegges søknaden. CV for prosjektkoordinatorer i Norge og partnerland må vedlegges.

Se utlysningen for fullstendig beskrivelse.

OM PROGRAMMET

UTFORSK-programmet samler de tidligere programmene UTFORSK, InternAbroad, Partnerskapsprogrammet for Nord-Amerika og Russlandsprogrammet. 

Overordnet mål for UTFORSK er å styrke høyere utdanning for en bærekraftig fremtid gjennom å:

 • Styrke internasjonale partnerskap innen områder av felles interesse mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og partnerlandene
 • Øke kvalitet og relevans i studieprogrammene ved de deltakende institusjonene

Viktige elementer i programmet er Panoramastrategiens prioriteringer: godt samspill mellom utdanningssamarbeid og forskningssamarbeid, god kobling til arbeids- og næringsliv, god og gjensidig studentmobilitet og godt samspill mellom bilateralt og multilateralt samarbeid med særlig vekt på EUs rammeprogrammer for utdanning og forskning. UTFORSK skal også legge til rette for utvikling av kunnskap og kompetanse som er relevant for bærekraftsmål og implementering av Agenda 2030.

AKTIVITETER I UTFORSK

Det kan søkes støtte til prosjekter som har mål om å oppnå følgende: 

 • Strengthened institutional partnerships for education between Norway and prioritised partner countries 
 • Sustained student mobility between Norway and the partner countries 
 • Increased integration between higher education, research and working life within the institutional partnerships
 • Enhanced international learning environment for students through collaborative initiatives with project partners

Det kan søkes om støtte til samarbeid med nye eller eksisterende partnere. Aktivitetene kan inkludere alle studienivå (BA, MA, PhD) og fagområder. Det oppfordres til tverrfaglighet og samarbeid på tvers av sektorer.

Se utlysningen for detaljert beskrivelse. 

VURDERING AV SØKNADER

UTFORSK-søknader vurderes etter fire vurderingskriterier. Se utlysningen for detaljert beskrivelse.

 1. Relevance to the goals of the programme (30 %)
 2. Quality of project design and implementation (30%)
 3. Quality of the project group and collaborative structures (20%)
 4. Project impact (20%).

Søknadene trenger ikke prøve å innfri alle mål i programmet, men bør synliggjøre hvilke mål som er relevante og hvordan de er relevante for samarbeidet.

OPPFØLGING OG TIPS TIL SØKNADEN

Hvis du planlegger å søke

 • Informer ledelsen ved din enhet og finn ut hvem som skal være administrativ kontaktperson på søknaden
 • Kontakt økonom ved din enhet for støtte med budsjett
 • Kontakt forskningsrådgiver/internasjonal koordinator/studieadministrasjon for søknadsstøtte

Søkerwebinar

Informasjon om videoinstruksjon og søker-webinar holdt av HK-dir

Kontrollspørsmål til søknaden

 • Er de planlagte aktivitetene realistiske?
 • Er sammenheng og forskjeller mellom prosjektet og andre relaterte/tidligere prosjekt tydelig?
 • Har søknaden en logisk oppbygning og er den forståelig for eksterne parter?
 • Er sammenhengen mellom aktiviteter og mål tydelig?
 • Er det nok personer involvert for å sikre gjennomføring selv om noe skulle skje?
 • Er risikovurderingen tydelig for eksterne parter?
 • Vil aktivitetene i prosjektet kunne overleve etter prosjektperioden?
 • Kommer bidrag og forpliktelser fra alle partnere tydelig frem?
 • Kommer utbyttet for prosjektpartnere tydelig frem?
 • Legges det opp til toveis-mobilitet?
 • Er det tydelig sammenheng mellom forsknings- og utdanningsaktiviteter i prosjektet?
 • Er estimerte kostnader rimelige i forhold til aktivitetene?

Individuell oppfølging og gjennomlesing

Kontaktperson ved internasjonal seksjon kan tilby individuell oppfølging og gjennomlesing av søknader. Ta gjerne kontakt om du planlegger å søke. 

SØKNADSSTØTTE FRA BOA FOR UTDANNING

Dersom du ønsker rådgivning fra BOA for utdanning, er vi tilgjengelige for støtte. Ønsket tidslinje:

 • Innen 4. mars: send oss en ensiders prosjektskisse - vi kan gi tilbakemelding på logisk oppbygning, mål, leveranser, aktiviteter
 • Innen 4. april: send oss søknadsutkast, og vi kan gi tilbakemelding på denne
 • Underveis er vi tilgjengelige for dialog

Kontaktperson: Elin Berge Flo, elin.flo@uib.no

UTFORSK-PROSJEKTER VED UIB

Løpende aktive prosjekter per 2021 etter program (fra 2020 er programmene for samarbeid med Russland, Nord-Amerika og InternAbroad inkludert i samleprogrammet UTFORSK). Mer detaljerte beskrivelser av prosjekter finnes i prosjektkatalogen.

Cooperation Programme with Russia

Advancing Norway - Russia networking through forest biodiversity education.

Development of a new joint educational program in Information Security and Cryptography at the University of Bergen and Novosibirsk State University.

Kickstarting Capacity building in Technology Enhanced Learning (kCABTEL)

Multidisciplinary EDUcation and reSearch in mArine biology in Norway and Russia (MEDUSA)

InternAbroad

Developing Clinical Law Programme at Hong Kong

International semester and Internship in Global Mental Health - Field Band Foundation in South Africa

Internship South Africa – global health, gender and development

North America

A four-party training initiative focused on the mechanism of tissue and tumor fibrosis

Contemporary Transformation of Book and Literature Industry: a Québec-Norway Northern Cultures Higher Education Collaboration

Integrating education and science for educating tomorrows candidates in aquaculture biology

Model-based Public Health Education

Program development and exchange in logopedics training

Rethinking Democracy & Law

UTFORSK

Chinese-Norwegian partnership in climate teleconnection and prediction (CONNECTED)

Joint Indo-Norwegian research and education on water-related changes in Himalaya

Partnership for Poverty and Sustainable Development Studies

Sino-Bergen cooperation within law