Hjem
Det juridiske fakultet

Vitnemål fra Det juridiske fakultet

Vitnemål fra Det juridiske fakultet utstedes når du har oppfylt de faglige kravene til mastergraden i rettsvitenskap og avlagt kandidatløftet.

Hovedinnhold

Digitale vitnemål

Fra vårsemesteret 2022 tok UiB i bruk digital vitnemål. Det betyr at det som hovedregel ikke lenger vil utstedes vitnemål i papir. Du finner resultater og oppnådd grad i Vitnemålsportalen, og kan dele informasjon derfra med arbeidsgivere og andre.

Vitnemål vil som standard utstedes digitalt. Det juridiske fakultet vil likevel, i en overgangsperiode, fortsatt tilby vitnemål i papir til studenter som får registrert graden sin innen 1.10.2022. Dette betyr for eksempel at eventuell utdanning fra utlandet må være godkjent innen nevnte dato. Ønsker du papirvitnemål i tillegg til det digitale angir du dette ved å krysse av for det i kandidatløftet. Dette regnes da som et duplikatvitnemål, og vil ikke bli produsert flere ganger.

Om du kun vil ha digitalt vitnemål vil leveringstiden normalt være noe kortere enn om du også ønsker papirversjon, og ditt digitale vitnemål blir tilgjengelig i Vitnemålsportalen så snart det er produsert.

  • Studenter med oppnådd grad registrert før 1.2.2022 får ikke utstedt digitalt vitnemål, kun papir. 
  • Studenter som oppnår graden etter 1.10.2022, og har særskilt og godt begrunnet behov for vitnemål i papir, må søke fakultetet om dette.

Kandidatløftet

Når du har fullført masterstudiet (avlagt siste eksamen, levert masteroppgaven eller fått godkjent utveksling/innpass fra annen institusjon) må du avlegge kandidatløftet, som er en forutsetning for å få vitnemål.

Kandidatløftet avlegges i et nettskjema, enten på bokmål eller på nynorsk. Dette gjelder også de som var til stede på kandidatarrangementet og avla kandidatløftet ved håndslag, som kun er av seremoniell art.

Du bør avlegge kandidatløftet innen datoene under, men du kan gjøre det utenom. Fristene er
     - 1. september for studenter som fullfører graden i vårsemesteret
     - 1. februar for studenter som fullfører graden i høstsemesteret.

Hvis du har innpass e.l. bør du sjekke at disse ligger inne i utdanningsplanen din før du avlegger kandidatløftet. Du kan også legge inn en melding til fakultetet i kandidatløfteskjemaet.

Kandidatløfte og poststudierett

Poststudierett medfører automatisk en utsatt utstedelse av vitnemål. Hvis du skal søke poststudierett og ønsker å utsette vitnemålsutstedelsen skal du altså ikke avlegge kandidatløftet, og trenger ikke å forholde deg til ovennevnte frist.

Avlegger du kandidatløftet i løpet av poststudierettperioden vil fakultetet skrive ut vitnemålet snarest mulig, så du bør være sikker på at du faktisk ønsker å få vitnemålet ditt før du sender kandidatløfteskjemaet. Du vil da ikke få eventuelle karakterforbedringer du gjør i løpet av poststudiet.

Vitnemål kun utstedes én gang.

Les mer om poststudierett her.

Leveringstid

  • Fakultetet kan ikke skrive ut vitnemål ditt før etter at klagefristen på ditt siste emne er utløpt. 
  • Du skal i prinsippet motta vitnemålet innen åtte uker etter at siste sensur i graden har falt, ev. etter dato for godkjenning av ditt utenlandsopphold - forutsatt at du har avgitt kandidatløftet. Merk at du vanligvis vil få vitnemålet raskere om du kun bestiller digitalversjon.
  • Avlegger du kandidatløftet etter at sensuren har falt, eller den endelige godkjenningen av utenlandsopphold er gjort, løper fristen fra den datoen fakultetet mottok ditt kandidatløfte. 
  • Ved ferieavvikling kan behandlingstiden bli noe lenger. 
  • Har du bestilt papirvitnemål, og du endrer adresse før du har mottatt det, må du huske å informere fakultetet om dette på vitnemaljur@uib.noHent vitnemålet ditt på Posten snarest mulig, slik at vi unngår å få det i retur. Retur av vitnemål forlenger din ventetid, og fordyrer vitnemålsprosessen.

Les mer på denne siden. Har du spørsmål kan du sende dem til vitnemaljur@uib.no.

Bekreftelse på oppnådd grad

Hvis du har behov for det kan du få en bekreftelse på oppnådd grad når du har fullført masterstudiet; altså avlagt siste eksamen i graden, levert masteroppgaven eller fått godkjent utveksling/innpass.

Bekreftelsen er kun gyldig fulgt av dine resultater. Du finner dem i Vitnemålsportalen, og du kan dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter på flere måter. Les mer om dette på Studieadministrativ avdeling sine nettsider. NB! Resultater fra de fleste utvekslingsopphold fremkommer ikke i Vitnemålsportalen. Disse resultatene må dokumenteres med karakterutskrift fra det aktuelle lærestedet.

Det tar normalt 1 - 3 virkedager å få bekreftelsen.

Betinget eller ubetinget bekreftelse?

Det juridiske fakultet utsteder to typer bekreftelser.

1) Ubetinget bekreftelse

Her er det to muligheter:

I) Sensuren på alle emnene i graden din har falt og klagefristen er utløpt (tre uker etter sensuren falt, ev. etter at du fikk begrunnelse fra sensor).

II) Bekreftelsen kan også utstedes når sensur har falt, og før klagefristen er ute. Dette krever imidlertid at du frasier deg klageretten, og det gjelder formelle klager etter universitets- og høyskoleloven § 5-2 så vel som sensurklager etter § 5-3. Du kan frasi deg klageretten i bestillingsskjemaet for bekreftelse på oppnådd grad.

2) Betinget bekreftelse

En betinget bekreftelse har et forbehold:

Ved bestått [siste emne i graden e.l.] har studenten fullført mastergraden i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, såfremt sensurvedtaket ikke påklages og endres til «ikke bestått» etter klagebehandling.

Fakultetet har ikke oversikt over hvilke instanser/institusjoner/bedrifter som godtar denne typen bekreftelse, så det må du selv sjekke.

Hva innebærer det å frasi seg klageretten?

Hvis du sier fra deg klageretten kan du ikke lenger påklage karaktervedtak på emner som inngår i graden, og heller ikke eventuelle formelle feil ved eksamensavvikling/karaktervedtak o.l.. Inngir du klage etter at du har sagt fra deg klageretten vil fakultetet avvise klagen.

Når kommer vitnemålet hvis jeg sier fra meg klageretten?

Å frasi seg klageretten fremskynder ikke vitnemålet ditt. Grunnet ferieavvikling og andre kapasitetshensyn i løpet av sommermånedene vil vitnemålet ofte ikke bli skrevet ut før tidligst i uke 36 for de som ferdigstiller graden i vårsemesteret – og det gjelder også de som har sagt fra seg klageretten.

Klikk her for å gå til bestillingsskjemaet.

Grunnlag for vitnemål

Mastergraden i rettsvitenskapen er på totalt 300 studiepoeng, og kun de emner som inngår i graden skal fremkomme på vitnemålet, jf. punkt 2, § 8.1 i forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen. Forskriftens § 8.1 sier også at vitnemål bare utstedes én gang.

Emnene i utdanningsplanen er grunnlaget for vitnemålet ditt. De faglige kravene til graden framgår av § 2-1 i fakultetets utfyllende regler.

Du finner også informasjon på UiB sine vitnemålssider.

For mange spesialemner?

Studenter med mer enn 30 studiepoeng i spesialemner skal i prinsippet selv sørge for at det er de riktige emnene som ligger inne i utdanningsplanen, men på grunn av et teknisk problem er dette per i dag ikke mulig.

Har du mer enn de påkrevde 30 studiepoengene, eller en kombinasjon som gjør at du ender opp med mer enn 300 studiepoeng i graden: fortell oss hvilke emner du vil inkludere o.l. i meldingsfeltet når du avgir kandidatløftet. Hvis du ikke gjør dette, vil fakultetet avgjøre hvilke emner som skal inngå etter faste kriterier, beskrevet i § 6-1, punkt 4 b-d.

Har du allerede avlagt kandidatløftet, og kan dermed ikke legge inn disse opplysningene i meldingsfeltet? Send en e-post til vitnemaljur@uib.no.

Overskytende spesialemner dokumenteres med karakterutskrift fra Vitnemålsportalen.

Tillegg til vitnemålet

Diploma supplement

Sammen med vitnemålet får du et engelsk vitnemålstillegg (Diploma Supplement) som gir en nærmere beskrivelse av utdanningen og av høyere norsk utdanningssystem. Du får også engelsk karakterutskrift (Transcript of records).

Les mer om Diploma Supplement på UiBs sentrale utdanningssider.

Eksamensbevis/diplom

Hvis du bestiller papirversjon av vitnemålet får du også et eksamensbevis/diplom fra Det juridiske fakultet. Dette er ikke et vitnemål, og heller ikke en del av dette, men kan for eksempel rammes inn og henges opp på kontoret.

Studere mer?

Ønsker du å forbedre eksisterende resultater eller ta flere juridiske emner etter oppnådd grad?

Poststudierett

Poststudieretten er forbeholdt ferdige kandidater med master i rettsvitenskap fra Det juridiske fakultet ved UiB, og kan kun søkes i tilknytning til det semesteret du ferdigstiller graden.

Hvis du vil studere mer ved Det juridiske fakultet rett etter du har oppnådd graden er det poststudierett du bør søke. Da kan du ta spesialemner, fjerdeårsemner og etikk-kurs. Eventuelle karakterforbedringer vil da kunne tas med på vitnemålet, i og med at innvilget poststudierett automatisk medfører en utsettelse av vitnemålsutstedelse. Hvis du ønsker det kan du selvsagt få vitnemål i løpet av poststudierettperioden ved å avlegge kandidatløftet uten at studieretten avsluttes.

Les mer om poststudierett på denne siden.

Særskilt studierett

Spesialemnene er i utgangspunktet en del av femte studieår på masterprogrammet i rettsvitenskap, men også personer som ønsker tilleggsutdanning eller ytterligere spesialisering kan søke om opptak. Merk at det kan være ulike opptakskrav til de ulike emnene.

Informasjon om hvordan du søker finner du her

Søke autorisasjon som advokatfullmektig?

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet krever attestert kopi av vitnemål som vedlegg til søknader, men aksepterer også «bekreftelse fra universitetet på oppnådd grad samt karakterutskrift».

Da det erfaringsmessig kan ta noe tid før du får vitnemålet anbefaler vi at du bestiller en bekreftelse på oppnådd grad og bruker denne i søknaden din. Husk at du i tillegg må dele dine resultater via Vitnemålsportalen eller på annen måte.