Hjem
Det juridiske fakultet

Vitnemål fra Det juridiske fakultet

Vitnemål fra Det juridiske fakultet utstedes når du har oppfylt de faglige kravene til mastergraden i rettsvitenskap og avlagt kandidatløftet.

Hovedinnhold

Digitale vitnemål

Vårsemesteret 2022 tok UiB i bruk digitale vitnemål, og dette er nå standard for vitnemålsutstedelse. Du finner resultater og oppnådd grad i Vitnemålsportalen, og kan dele informasjon derfra med arbeidsgivere og andre.

Har du særskilt behov for papirvitnemål, kan du be om det ved å skrive dette i kandidatløftets fritekstfelt. Merk da at leveringstiden blir forlenget med flere uker.

Grunnlag for vitnemål

Mastergraden i rettsvitenskapen er på totalt 300 studiepoeng, og kun de emner som inngår i graden skal fremkomme på vitnemålet, jf. punkt 2, § 8.1 i forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen. Forskriftens § 8.1 sier også at vitnemål bare utstedes én gang.

Emnene i utdanningsplanen er grunnlaget for vitnemålet ditt. De faglige kravene til graden framgår av § 2-1 i fakultetets utfyllende regler.

Du finner også informasjon på UiB sine vitnemålssider.

For mange spesialemner?

Har du mer enn de påkrevde 30 studiepoengene med spesialemner, eller en kombinasjon som gjør at du ender opp med mer enn 300 studiepoeng i graden? Bruk kandidatløftets fritekstfelt for å angi hvilke emner du vil ha med, slik at fakultetet kan legge disse inn i utdanningsplanen din – såfremt de er i tråd med kriteriene beskrevet i § 6-1, punkt 4. Hvis du ikke gjør dette, avgjør fakultetet hvilke emner som skal inngå. Overskytende spesialemner dokumenteres med karakterutskrift fra Vitnemålsportalen.

Har du allerede avlagt kandidatløftet, slik at du ikke kan legge inn disse opplysningene i fritekstfeltet? Send en e-post til vitnemaljur@uib.no.

Tillegg til vitnemålet: Diploma supplement

Sammen med vitnemålet får du et engelsk vitnemålstillegg (Diploma Supplement), som gir en nærmere beskrivelse av utdanningen og av høyere norsk utdanningssystem. Du får også engelsk karakterutskrift (Transcript of records).

Les mer om Diploma Supplement på UiBs sentrale utdanningssider.

Kandidatløftet

Når du har fullført masterstudiet (avlagt siste eksamen, levert masteroppgaven eller fått godkjent utveksling/innpass fra annen institusjon) må du avlegge kandidatløftet, som er en forutsetning for å få vitnemål.

Kandidatløftet avlegges digitalt, enten på bokmål eller på nynorsk. Dette gjelder også de som var til stede på kandidatarrangementet og avla kandidatløftet ved håndslag, som kun er av seremoniell art. 

Du bør avlegge kandidatløftet innen datoene under, men du kan gjøre det utenom. Fristene er
     - 1. september for studenter som fullfører graden i vårsemesteret
     - 1. februar for studenter som fullfører graden i høstsemesteret.

Hvis du har innpass e.l. bør du sjekke at dette ligger inne i utdanningsplanen din før du avlegger kandidatløftet. Du kan også legge inn en melding til fakultetet i kandidatløfteskjemaet.

Vitnemålsportalen og ekstern utdanning

Emner fra andre, norske institusjoner

Resultater fra andre institusjoner enn de ovennevnte kommer ikke med på en karakterutskrift eller et vitnemål fra UiB. Inngår emnet i graden din, ligger det i vitnemålet som «Innpasset»/«Godkjent» med antall studiepoeng, men ikke med resultat (karakter) – det må dokumenteres med karakterutskrift fra den aktuelle institusjonen.

Resultater fra utveksling

Er du ferdig med graden og har vært på utveksling, kan det hende at du lurer på hvorfor resultater og studiepoeng fra oppholdet ikke vises i Vitnemålsportalen. Dette har en naturlig forklaring: Vitnemålsportalen kan kun vise fram det som finnes digitalt lagret ved de utdanningsinstitusjonene som er koblet til Vitnemålsportalen, og per i dag er det kun norske høgskoler og universiteter.

I praksis betyr dette at studiepoengene fra utvekslingen ikke vil vises i Vitnemålsportalen før vi har produsert vitnemålet ditt – og det kan vi ikke gjøre før godkjenningen er ferdig, klagefristen for alle emner i graden er utløpt og kandidatløftet mottatt. Karakterer fra andre institusjoner enn UiB kommer ikke på vitnemålet.

Poststudierett og utsatt vitnemål

Poststudierett medfører automatisk utsatt utstedelse av vitnemål. Hvis du skal søke poststudierett og ønsker å utsette vitnemålsutstedelsen skal du altså ikke avlegge kandidatløftet, og trenger ikke å forholde deg til ovennevnte frister.

Avlegger du kandidatløftet i løpet av poststudierettperioden produserer fakultetet vitnemålet snarest mulig. Gjentar du allerede beståtte emner som inngår i graden, må sensur være avsluttet og klagefrist utløpt for at eventuelle karakterforbedringer skal komme med på vitnemålet.

Les mer om poststudierett her.

Leveringstid

  • Fakultetet kan ikke produsere vitnemål før etter at klagefristen på ditt siste emne er utløpt.
  • Du skal i prinsippet få vitnemålet innen åtte uker etter at siste sensur i graden har falt, ev. etter dato for godkjenning av ditt utenlandsopphold, forutsatt at du har avlagt kandidatløftet. Gjør du det etter at sensuren har falt, eller etter at du har fått endelig godkjenning av utenlandsopphold, løper fristen fra den datoen fakultetet mottok kandidatløftet. Ved ferieavvikling kan behandlingstid bli noe utvidet.
  • Når ditt digitale vitnemål er tilgjengelig i Vitnemålsportalen vil du få en epost om dette fra UiB.
  • Har du bedt om papirvitnemål og endrer adresse før du har mottatt det, må du informere fakultetet om dette på vitnemaljur@uib.no.

Les mer på denne siden. Har du spørsmål kan du sende dem til vitnemaljur@uib.no.

Bekreftelse på oppnådd grad

Når du har fullført masterstudiet kan du få en bekreftelse på oppnådd grad mens du venter på selve vitnemålet.

Forutsetningene er at du har fått sensur på alle emner, klagefristen(e) er utløpt og at eventuelle emner fra andre institusjoner er godkjent og innpasset i graden. Hvis klagefristen ikke er utløpt, kreves det at du frasier deg klageretten - se "Hva innebærer det å frasi seg klageretten?" under.

Bekreftelsen er kun gyldig fulgt av dine resultater. Du finner dem i Vitnemålsportalen, og du kan dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter. Les mer om dette på Studieadministrativ avdeling sine nettsider.

NB! Resultater fra de fleste utvekslingsopphold fremkommer ikke i Vitnemålsportalen, men må dokumenteres med karakterutskrift fra det aktuelle lærestedet.

Bestill bekreftelse her.

Det tar normalt 1 - 3 virkedager å få bekreftelsen.

Hva innebærer det å frasi seg klageretten?

Hvis klagefristen ikke er utløpt, kreves det at du frasier deg klageretten for både formelle klager etter universitets- og høyskoleloven § 5-2 og for sensurklager etter § 5-3. Velger du å gjøre dette, kan du ikke lenger klage på karakteren på emner som inngår i graden, og heller ikke eventuelle formelle feil ved eksamensavvikling/karaktervedtak e.l.. Klager du etter at du har sagt fra deg klageretten vil fakultetet avvise klagen.

Bruk bestillingsskjemaets merknadsfelt for å frasi deg klageretten. Merk deg at dette ikke forkorter leveringstiden på vitnemålet - vi skriver vitnemålene så raskt vi kan, i den rekkefølgen kandidatløftene kom inn. 

Andre typer bekreftelser

Hvis du ikke oppfyller kriteriene for bekreftelse på oppnådd grad, eller har behov for en annen type bekreftelse (for eksempel til NAV eller Lånekassen) kan du få en studentbekreftelse. Du ber om dette ved å bruke dette skjemaet.

Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med fakultetets informasjonssenter.

Studere mer?

Ønsker du å forbedre eksisterende resultater eller ta flere juridiske emner etter oppnådd grad?

Poststudierett

Poststudieretten er forbeholdt ferdige kandidater med master i rettsvitenskap fra Det juridiske fakultet ved UiB, og kan kun søkes i tilknytning til det semesteret du ferdigstiller graden.

Hvis du vil studere mer ved Det juridiske fakultet rett etter du har oppnådd graden, er det poststudierett du bør søke – da kan du ta både fjerdeårsemner og spesialemner. Eventuelle karakterforbedringer vil da kunne tas med på vitnemålet, i og med at innvilget poststudierett automatisk medfører en utsettelse av vitnemålsutstedelse. Hvis du ønsker det kan du selvsagt få vitnemål i løpet av poststudierettperioden ved å avlegge kandidatløftet uten at studieretten avsluttes.

Les mer om poststudierett på denne siden.

Særskilt studierett

Spesialemnene er i utgangspunktet en del av femte studieår på masterprogrammet i rettsvitenskap, men også personer som ønsker tilleggsutdanning eller ytterligere spesialisering kan søke om opptak. Merk at det kan være ulike opptakskrav til de ulike emnene.

Informasjon om hvordan du søker finner du her.

Søke autorisasjon som advokatfullmektig?

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet ønsker lenke til Vitnemålsportalen med kode der det fremkommer at graden master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen er oppnådd, men aksepterer også bekreftelse på oppnådd grad (eventuelt en bekreftet rett kopi) samt karakterutskrift.

Detaljene finner du her.