Home
Faculty of Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Vitnemål fra Det juridiske fakultet

Vitnemål fra Det juridiske fakultet utstedes når du har oppfylt de faglige kravene til mastergraden i rettsvitenskap og avlagt kandidatløftet elektronisk.

Main content

Informasjon om vitnemålsutstedelse i den spesielle tiden vi er inne i finner du mer om under fanen "Leveringstid".

Kandidatløftet

Når du har fullført masterstudiet (avlagt siste eksamen, levert masteroppgaven eller fått godkjent utveksling/innpass fra annen institusjon) må du avlegge kandidatløftet, som er en forutsetning for å få vitnemål.

Kandidatløftet må avlegges i et elektronisk skjema, enten på bokmål eller på nynorsk. Dette gjelder også de som var til stede på kandidatarrangementet og avla kandidatløftet ved håndslag, som kun er av seremoniell art.

Fristene er
     - 1. september for studenter som fullfører graden i vårsemesteret
     - 1. februar for studenter som fullfører graden i høstsemesteret.

Hvis du har innpass e.l. bør du sjekke at disse ligger inne i utdanningsplanen din før du avlegger kandidatløftet. Du kan også legge inn en melding til fakultetet i kandidatløfteskjemaet.

Kandidatløfte og poststudierett

Poststudierett medfører automatisk en utsatt utstedelse av vitnemål. Hvis du skal søke poststudierett og ønsker å utsette vitnemålsutstedelsen skal du altså ikke avlegge kandidatløftet, og trenger ikke å forholde deg til ovennevnte frist.

Avlegger du kandidatløftet i løpet av poststudierettperioden vil fakultetet skrive ut vitnemålet snarest mulig, så du bør være sikker på at du faktisk ønsker å få vitnemålet ditt før du sender kandidatløfteskjemaet. Du vil da ikke få eventuelle karakterforbedringer du gjør i løpet av poststudiet.

Vitnemål kun utstedes én gang.

Les mer om poststudierett her.

Leveringstid

Merk:

Det juridiske fakultet har startet opp arbeidet med å skrive ut vitnemål, men gitt den spesielle situasjonen kan leveringstiden dessverre bli lenger enn hva som er skissert i fakultetets utfyllende regler § 6-1. Vi anbefaler derfor at du ved behov dokumenterer resultatene dine ved hjelp av Vitnemålsportalen. For å være sikker på at du også får dokumentert selve gradsoppnåelsen, og ikke bare resultatene for de enkelte emnene, må du først avlegge kandidatløftet.

Vitnemålene blir skrevet ut i den rekkefølgen kandidatløftene kom inn.

Trenger du bekreftelse på oppnådd grad bestiller du på vanlig måte. Det vil normalt ta 1-3 virkedager før du mottar bekreftelsen.

Har du spørsmål kan du sende dem til vitnemaljur@uib.no.

____________

  • Fakultetet kan ikke skrive ut vitnemål før etter klagefristens utløp. 
  • Du skal i prinsippet motta vitnemålet innen åtte uker etter at siste sensur i graden har falt, ev. etter dato for godkjenning av ditt utenlandsopphold - forutsatt at du har avgitt kandidatløftet.
  • Avlegger du kandidatløftet etter at sensuren har falt, eller den endelige godkjenningen av utenlandsopphold er gjort, løper fristen fra den datoen fakultetet mottok ditt kandidatløfte. 
  • Ved ferieavvikling kan behandlingstiden bli noe lenger. 
  • Hvis du endrer adresse før du har mottatt vitnemålet må du huske å informere fakultetet om dette på vitnemaljur@uib.no.

Hent vitnemålet ditt på Posten snarest mulig, slik at vi unngår å få det i retur. Retur av vitnemål forlenger din ventetid, og fordyrer vitnemålsprosessen ytterligere.

Les mer på denne siden.

Bekreftelse på oppnådd grad

Hvis du har behov for det kan du få en bekreftelse på oppnådd grad når du har fullført masterstudiet; altså avlagt siste eksamen i graden, levert masteroppgaven eller fått godkjent utveksling/innpass.

Bekreftelsen er kun gyldig fulgt av dine resultater. Du finner dem i Vitnemålsportalen, og du kan dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter på flere måter. Les mer om dette på Studieadministrativ avdeling sine nettsider. NB! Resultater fra de fleste utvekslingsopphold fremkommer ikke i Vitnemålsportalen. Disse resultatene må dokumenteres med karakterutskrift fra det aktuelle lærestedet.

Betinget eller ubetinget bekreftelse?

Det juridiske fakultet utsteder to typer bekreftelser.

1) Ubetinget bekreftelse

Her er det to muligheter:

I) Sensuren på alle emnene i graden din har falt og klagefristen er utløpt (tre uker etter sensuren falt, ev. etter at du fikk begrunnelse fra sensor).

II) Bekreftelsen kan også utstedes når sensur har falt, og før klagefristen er ute. Dette krever imidlertid at du frasier deg klageretten, og det gjelder formelle klager etter universitets- og høyskoleloven § 5-2 så vel som sensurklager etter § 5-3. Du kan frasi deg klageretten i bestillingsskjemaet for bekreftelse på oppnådd grad.

2) Betinget bekreftelse

En betinget bekreftelse har et forbehold:

Ved bestått [siste emne i graden e.l.] har studenten fullført mastergraden i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, såfremt sensurvedtaket ikke påklages og endres til «ikke bestått» etter klagebehandling.

Fakultetet har ikke oversikt over hvilke instanser/institusjoner/bedrifter som godtar denne typen bekreftelse, så det må du selv sjekke.

Hva innebærer det å frasi seg klageretten?

Hvis du sier fra deg klageretten kan du ikke lenger påklage karaktervedtak på emner som inngår i graden, og heller ikke eventuelle formelle feil ved eksamensavvikling/karaktervedtak o.l.. Inngir du klage etter at du har sagt fra deg klageretten vil fakultetet avvise klagen.

Når kommer vitnemålet hvis jeg sier fra meg klageretten?

Å frasi seg klageretten fremskynder ikke vitnemålet ditt. Grunnet ferieavvikling og andre kapasitetshensyn i løpet av sommermånedene vil vitnemålet ikke bli skrevet ut før tidligst i uke 36 for de som ferdigstiller graden i vårsemesteret – og det gjelder også de som har sagt fra seg klageretten.

Klikk her for å gå til bestillingsskjemaet.

 

Grunnlag for vitnemål

Mastergraden i rettsvitenskapen er på totalt 300 studiepoeng, og kun de emner som inngår i graden skal fremkomme på vitnemålet, jf. punkt 2, § 8.1 i forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen. Forskriftens § 8.1 sier også at vitnemål bare utstedes én gang.

Emnene i utdanningsplanen er grunnlaget for vitnemålet ditt. De faglige kravene til graden framgår av § 2-1 i fakultetets utfyllende regler.

Du finner også informasjon på UiB sine vitnemålssider.

For mange spesialemner?

Studenter med mer enn 30 studiepoeng i spesialemner skal i prinsippet selv sørge for at det er de riktige emnene som ligger inne i utdanningsplanen, men på grunn av et teknisk problem er dette per i dag ikke mulig.

Har du mer enn de påkrevde 30 studiepoengene, eller en kombinasjon som gjør at du ender opp med mer enn 300 studiepoeng i graden: fortell oss hvilke emner du vil inkludere o.l. i meldingsfeltet når du avgir kandidatløftet. Hvis du ikke gjør dette, vil fakultetet avgjøre hvilke emner som skal inngå etter faste kriterier, beskrevet i § 6-1, punkt 4 b-d.

Har du allerede avlagt kandidatløftet, og kan dermed ikke legge inn disse opplysningene i meldingsfeltet? Send en e-post til vitnemaljur@uib.no.

Overskytende spesialemner dokumenteres med karakterutskrift fra Vitnemålsportalen.

Tillegg til vitnemålet

Diploma supplement

Sammen med vitnemålet får du et engelsk vitnemålstillegg (Diploma Supplement) som gir en nærmere beskrivelse av utdanningen og av høyere norsk utdanningssystem. Du får også engelsk karakterutskrift (Transcript of records).

Les mer om Diploma Supplement på UiBs sentrale utdanningssider.

Eksamensbevis/diplom

Du får du også et eksamensbevis/diplom fra Det juridiske fakultet. Dette er ikke et vitnemål, og heller ikke en del av dette, men kan for eksempel rammes inn og henges opp på kontoret.

Studere mer?

Ønsker du å forbedre eksisterende resultater eller ta flere juridiske emner etter oppnådd grad?

Poststudierett

Poststudieretten er forbeholdt ferdige kandidater med master i rettsvitenskap fra Det juridiske fakultet ved UiB, og kan kun søkes i tilknytning til det semesteret du ferdigstiller graden.

Hvis du vil studere mer ved Det juridiske fakultet rett etter du har oppnådd graden er det poststudierett du bør søke. Da kan du ta spesialemner, fjerdeårsemner og etikk-kurs. Eventuelle karakterforbedringer vil da kunne tas med på vitnemålet, i og med at innvilget poststudierett automatisk medfører en utsettelse av vitnemålsutstedelse. Hvis du ønsker det kan du selvsagt få vitnemål i løpet av poststudierettperioden ved å avlegge kandidatløftet uten at studieretten avsluttes.

Les mer om poststudierett på denne siden.

Særskilt studierett

Spesialemnene er i utgangspunktet en del av femte studieår på masterprogrammet i rettsvitenskap, men også personer som ønsker tilleggsutdanning eller ytterligere spesialisering kan søke om opptak. Merk at det kan være ulike opptakskrav til de ulike emnene.

Informasjon om hvordan du søker finner du her

Søke autorisasjon som advokatfullmektig?

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet krever attestert kopi av vitnemål som vedlegg til søknader, men aksepterer også «bekreftelse fra universitetet på oppnådd grad samt karakterutskrift».

Da det erfaringsmessig kan ta noe tid før du får vitnemålet anbefaler vi at du bestiller en bekreftelse på oppnådd grad og bruker denne i søknaden din. Husk at du i tillegg må dele dine resultater via Vitnemålsportalen eller på annen måte.