Hjem
Det juridiske fakultet
Utvalg

Studieutvalget ved Det juridiske fakultet

Studieutvalget har ansvaret for fakultetets utdanningstilbud.

Hovedinnhold

Studieutvalget har ansvaret for fakultetets utdanningstilbud og skal, jf. § 10 i Reglement for det juridiske fakultet:

 • sørge for kvalitetssikring i samsvar med UiBs kvalitetssystem for utdanning
 • løpende vurdere fakultetets undervisning og undervisningsformer og foreslå endringer når det er påkrevd
 • fastsette endringer av emnebeskrivelse i de enkelte emnene, herunder læringsutbytte,prøvingsformer og litteraturlister. Der vedtatte endringer har budsjettmessige konsekvenser ut over Studieutvalgets budsjettfullmakt, må disse være utredet og vedtatt av fakultetsstyret før endringene iverksettes
 • utarbeide forslag til reglement og vesentlige reglementsendringer for fakultetetsstudietilbud samt forberede behandling av andre generelle studie- og eksamensspørsmål
 • behandle forslag om opprettelse/nedleggelse av emner og program, og eventuelt fremme forslag for fakultetsstyret
 • oppnevne emneansvarlige
 • oppnevne sensorer for fakultetets eksamener på alle nivåer under ph.d.
 • passe på at undervisningstilbud ved utenlandske universitet som fakultetet har utvekslingsavtale med, er tilfredsstillende tilrettelagt og fulgt opp

Som programstyre har Studieutvalget ansvar for å:

 • drifte studieprogrammet
 • sikre kvaliteten i studieprogrammet, herunder at krav i forskrifter er oppfulgt
 • spesifisere oppdrag til eksterne fagfeller
 • utarbeide en kort årlig egenvurdering av programmet, blant annet basert på emneevalueringer
 • gjennomføre programevaluering hvert 5. år
 • sikre studentinvolvering i prosesser og beslutninger med følger for studieprogram og læringsmiljø

Læringsutbyttebeskrivelsen for det femårige masterprogram i rettsvitenskap er sentral for arbeidet i SU, herunder SUs rolle i å se til at det tilbys helhetlige undervisnings- og prøvingsformer. I beskrivelsen av et emne eller et program, bør det være godt samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelsene, undervisningsformene og vurderingsformene. Den 5-årige programevalueringen skal etterse at læringsutbyttebeskrivelsen er i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Studieutvalget har ansvar for å påse at emnene til sammen oppfyller programmets læringsutbytte,og at mer generelle kompetanser som programmets læringsutbyttebeskrivelse beskriver blir ivaretatt av de ulike emnene på programmet. SU må også sikre at den enkelte emnebeskrivelse er i tråd med kvalifikasjonsrammeverket og er innenfor den arbeidsbelastning som antall studiepoeng tilsier.

Faste medlemmer

Leder: Visedekan for undervisning Halvard Haukeland Fredriksen.

 • Gruppe A: Fast ansatt vitenskapelig personale
  Synne Sæther Mæhle (nestleder)
  Erling Johannes Husabø
   
 • Gruppe B: Åremålsansatt vitenskapelig personale
  Guri Linblad
   
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale
  Maria Sandtorv Møller
   
 • Gruppe D: Studenter 
  Thomas Helgaland
  Elida Øyjord Rødne

Vararepresentanter

 • Gruppe A: Fast ansatt vitenskapelig personale
  1. Hilde Hauge
  2. Anneken Kari Sperr
  3. Miriam Skag
  4. Roald Hopsnes
   
 • Gruppe B: Åremålsansatt vitenskapelig personale
  1. Torleif Eilert Aarre
  2. Kristian Wederhus
   
 • Gruppe C: Teknisk/administrativt personale
  1. Mari Anne Franklin
  2. Eivind Ramsøy Jerve
 • Gruppe D: Studenter 
  1. Melisa Krüger-Demirtas
  2. Maya Møller

Innkallinger og protokoller

Innkallinger og protokoller fra inneværende år ligger her.

Eldre innkallinger og protokoller finner du ved å scrolle litt lenger ned på denne siden.