Hjem
Halvard Haukeland Fredriksens bilde

Halvard Haukeland Fredriksen

Professor
 • E-postHalvard.Fredriksen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 39 21
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

EU-/EØS-rett

EU/EØS-rett

EU/EEA Commercial Law

Sivilprosess

Lærebok
 • 2018. EØS-rett, 3. utgave. Fagbokforlaget.
 • 2014. EØS-rett, 2. utgave. Fagbokforlaget.
 • 2012. EØS-rett. Fagbokforlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • 2020. The EEA Agreement as a Jack-in-the-box in the Relationship Between the CJEU and the European Court of Human Rights? European Papers (EP). 707-743.
 • 2020. Høyesteretts dom i Fosen-Linjen: Stor ståhei om staus quo? Tidsskrift for Rettsvitenskap. 306-336.
 • 2020. 25 years after Liechtenstein saved the EFTA Court: the case for reform. Liechtensteinische Juristenzeitung. 50-56.
 • 2019. The Fosen-Linjen Saga from an EEA Law Perspective. European Procurement and Public Private Partnership Law Review (EPPPL). 241-247.
 • 2018. Årsaksspørsmål ved krav om erstatnining for tapt fortjeneste i anskaffelsessaker. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 141-205.
 • 2018. EU-byråene, Grunnloven og EØS-avtalens bærekraft. Tidsskrift for forretningsjus. 3-12.
 • 2017. Erstatningsansvar ved brudd på anskaffelsesreglene - etter EFTA-domstolens tolkningsuttalelse i Fosen-Linjen. Tidsskrift for forretningsjus. 169-195.
 • 2016. Is E-justice Reform of Norwegian Civil Procedure Finally Happening? Oslo Law Review. 72-88.
 • 2016. Bør Høyesteretts storkammer reformeres? Lov og Rett. 283-301.
 • 2015. Of pragmatism and principles: The EEA agreement 20 years on. Common market law review. 629-684.
 • 2015. EØS-rettslige innspill i straffefeltet: Litt om EØS-avtalens betydning for norsk strafferett. Tidsskrift for strafferett. 469-487.
 • 2014. EU/EØS-rettslige proporsjonalitetsvurderinger i nordiske domstoler. Europarättslig tidskrift. 712-739.
 • 2013. State Liability in EU and EEA Law: The Same or Different? European Law Review. 881-892.
 • 2013. Betydningen av EUs pakt om grunnleggende rettigheter for EØS-retten. Jussens venner. 371-399.
 • 2012. Setter staten målsetningen om et ensartet EØS på spill? Lov og Rett. 57-64.
 • 2012. Prinsipper, praksis og prognoser ved tolkning av EØS-avtalen - tilsvar til Ole Andreas Rognstad. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 333-341.
 • 2012. Bridging the widening gap between the EU treaties and the agreement on the European Economic Area. European Law Journal. 868-886.
 • 2011. Joined Cases C-436 & 437/08, Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH and Österreichische Salinen AG v. Finanzamt Linz, Judgment of the Court of Justice (Third Chamber) of 10 February 2011. Common market law review. 1719-1736.
 • 2010. THE EFTA COURT 15 YEARS ON. International and Comparative Law Quarterly. 731-760.
 • 2010. Rettslige følger av statlige brudd på EØS-regler som er operative i norsk rett - Noen merknader til opprydningen etter Fokus Bank-saken. Lov og Rett. 192-209.
 • 2010. One market, two courts : legal pluralism vs. homogeneity in the European Economic Area. Nordic Journal of International Law. 481-499.
 • 2010. Objektivt ansvar for anbudsfeil? Lov og Rett. 600-615.
 • 2010. Hvem avgjør tolkningen av EØS-avtalen? - Noen betraktninger om størrelsen "gjeldende EØS-rett". Tidsskrift for Rettsvitenskap. 247-287.
 • 2009. Evaluering av EØS-avtalen. Lov og Rett. 500-505.
 • 2009. Er EFTA-domstolen mer katolsk enn paven? Noen betraktninger om EFTA-domstolens dynamiske utvikling av EØS-retten og streben etter dialog med EF-domstolen. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 507-576.
 • 2008. Tvisteloven og EØS-avtalen. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 289-359.
 • 2008. Gjelder ikke EMK for norske soldater som deltar i fredsbevarende operasjoner - En kommentar til EMDs avvisningsavgjørelse i Behrami og Saramati. Lov og Rett. 131-148.
 • 2007. Domstolenes rolle ved rasjonalisering av generalklausuler i EF- og EØS-retten. Lov og Rett. 3-20.
 • 2007. Domstolenes prøving av EØS-avtalens proporsjonalitetsgrunnsetning. Jussens venner. 295-305.
 • 2007. "Vorlageberechtigung privater Schiedsgerichte an den EFTA-Gerichtshof anhand nationaler Gesetzgebung? Die Neuschaffung des § 30 Abs. 2 des norwegischen Schiedsgerichtsgesetzes". European Law Reporter. 239-242.
 • 2006. Statlig erstatningsansvar for nasjonale domstolers brudd på EØS-retten? Lov og Rett. 485-509.
 • 2006. Om voldgiftsretters mulighet til å innhente rådgivende uttalelser fra EFTA-domstolen. Tidsskrift for forretningsjus. 177-182.
 • 2006. Om mangelen på tolkningsspørsmål fra norske domstoler til EFTA-domstolen. Jussens venner. 372-402.
 • 2006. Den europeiske menneskerettighetsdomstolens kontroll med vern av grunnleggende rettigheter i EF, EU og EØS. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 527-580.
 • 2005. Individualklagemöglichkeiten vor den Gerichten der EU nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa. Zeitschrift für Europarechtliche Studien. 99-133.
 • 2005. EF-domstolens effektivitetsdoktrine og norsk sivilprosess. Det juridiske fakultets skriftserie. 63-73.
 • 2005. Die Zusammenarbeit zwischen dem EuGH und deutschen Zivilgerichten im Lichte des Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 234 EGV. Det juridiske fakultets skriftserie. 122 sider.
Rapport
 • 2019. EØS-rettslige rammer for ny forvaltningslov. NOU 2019:5 Vedlegg 11. NOU 2019:5 Vedlegg 11. .
 • 2018. Høringsuttalelse om "Forslag til endringer i tvisteloven - tvistelovevalueringen". .
 • 2011. EU/EØS-rett i norske domstoler. .
Faglig foredrag
 • 2014. Introduction.
Leder
 • 2016. Brexit. Tidsskrift for forretningsjus. 3-9.
 • 2013. Offentligrettslig erstatningsansvar under EU/EØS-rettslig innflytelse. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 143-147.
Leserinnlegg
 • 2018. EØS, WTO og EUs ståltoll. Klassekampen.
 • 2017. EFTA-domstolens uttalelse om erstatningsansvar for brudd på anskaffelsesreglene – hvor står vi nå? Anbud365.no.
 • 2016. Skatt og markedsregulering etter brexit. Dagens næringsliv.
 • 2013. Tilsynsfloke truer EØS-avtalen, 18. november. Dagens næringsliv.
 • 2010. Mens Høyesterett venter på EU-domstolen. Lov og Rett. 505-506.
 • 2010. Hvor mye er EØS-avtalen verdt? Lov og Rett. 169-170.
 • 2010. Hvor mye er EØS-avtalen verdt? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • 2009. Tyske garantier mot føderalt EU. Morgenbladet.
Anmeldelse
 • 2016. Inge Lorange Backer: Norsk sivilprosess. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 462-468.
 • 2010. Bokanmeldelse av Ulla Neergard og Ruth Nielsen, EU ret, 5. reviderede udgave, København 2009. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 402-407.
 • 2010. Bokanmeldelse av Finn Arnesen og Are Stenvik, Internasjonalisering og juridisk metode - Særlig om EØS-rettens betydning i norsk rett, Universitetsforlaget, Oslo 2009. Lov og Rett. 98-101.
 • 2010. Bokanmeldelse av Carl Baudenbacher, The EFTA Court in Action, Stuttgart 2010. Lov og Rett. 573-576.
 • 2008. Bokanmeldelse av Niels Fenger og Morten Broberg, Præjudicielle forelæggelser for EF-Domstolen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2008. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 613-621.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • 2018. Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos.
 • 2011. Reforms of Civil Procedure in Germany and Norway. Mohr Siebeck.
Vitenskapelig monografi
 • 2019. Norges europeiske forvaltningsrett - EØS-avtalens krav til norske forvaltningsorganers organisering og saksbehandling.
 • 2013. Offentligrettslig erstatningsansvar ved brudd på EØS-avtalen.
 • 2009. European Preliminary Reference Procedures and National Civil Procedure. The Preliminary Reference Procedure of the EFTA Court and the ECJ as Part of Civil Proceedings in Norway and Germany.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2015. Best i klassen? EØS-Norge sett utenfra. Nytt Norsk Tidsskrift. 147-162.
Kronikk
 • 2020. Sykling i kollektivfelt – etter Grøneng-dommen. Rett24.no.
 • 2020. Muntlighet i norske domstoler – ressursbruken kan reduseres. Rett24.no.
 • 2020. Koronaloven og folkeretten. Rett24.no.
 • 2020. Klimasøksmålet i Høyesterett – minutt for minutt. Rett24.no.
 • 2020. Fri flyt trumfer ikke alt. Klassekampen.
 • 2020. EØS og Schengen i koronaens tid. Rett24.no.
 • 2020. Acer-striden: Domstolsprøving av myndighetsoverføring? Rett24.no.
 • 2020. A 'special relationship' built on a patchwork – How the CJEU sees the EEA EFTA states. EFTA-Studies.org.
 • 2019. The Rule of Law in a European Economic Area with National “Room for Manoeuvre”. Verfassungsblog.
 • 2019. Polsk trøbbel for EØS-avtalen? Rett24.no.
 • 2019. Judicial dialogue in the EFTA pillar of the EEA – developments and challenges. EFTA-Studies.org.
 • 2019. Fosen-saken til Høyesterett: Håp om reell rettsavklaring? Rett24.no.
 • 2018. Ubesvarte spørsmål om domstolskontroll i forslaget til ny personopplysningslov. Rett24.no.
 • 2018. Ordningen med tolkningsuttalelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i kraft – men Norge står på sidelinjen. Rett24.no.
 • 2018. Grunnlovens grenseland. Klassekampen. 16-17.
 • 2018. Grunnloven hindrer en opplyst offentlig samtale om EØS. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • 2018. Domstolskontrollen med GDPR - avklaringer og nye spørsmål. Rett24.no.
 • 2017. EFTA-domstolen under press. Europarättslig tidskrift. 205-210.
 • 2016. Ut, men ikke inn (Kronikk om arbeidsinnvandring og eksport av velferdsgoder etter Brexit) 19. juli. Dagens næringsliv.
 • 2016. Formaljuss om finanstilsyn. Dagens næringsliv.
 • 2016. Dyre dommer kan bli billigere. Dagens næringsliv.
 • 2016. Brexit som trussel mot EØS. Dagens næringsliv.
 • 2014. Google og EU: Retten til å bli glemt mot retten til å få vite. Vox publica.
 • 2014. Dommen over datalagringsdirektivet. Vox publica.
 • 2011. EØS = EU? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Doktorgradsavhandling
 • 2019. Shaping Judicial Preferences: Institutions, Appointments and Discretion on Nordic Supreme Courts.
 • 2013. Offentligrettslig erstatningsansvar ved brudd på EØS-avtalen.
Intervju
 • 2016. Hvordan forberede en gigant-skilsmisse (intervju om Brexit).
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2019. Kommunale søksmål mot staten i tilfeller hvor et kommunalt enkeltvedtak er endret av en statlig klageinstans. 24 sider.
 • 2019. Ex Officio Application of EU Consumer Protection Law in Norwegian Courts. 21 sider.
 • 2019. EU-rett som norsk rettskilde. 34 sider.
 • 2018. The EFTA Court. 44 sider.
 • 2018. Surveillance and Court Agreement, Preamble and Article 1. 6 sider.
 • 2018. Norwegian Civil Procedure Under the Influence of EU Law. 22 sider.
 • 2018. Introduction. The EFTA states, the EEA and the different views on legal integration of Europe. 12 sider.
 • 2018. EEA Law in and beyond the text of the Main Part of the EEA Agreement. 20 sider.
 • 2018. EEA Agreement, Contracting parties and Preamble. 27 sider.
 • 2018. EEA Agreement, Article 1 [Objects and purpose] and Article 2 [Definitions]. 10 sider.
 • 2018. EEA Agreement Article 112-114. Safeguard measures and rebalancing measures. 8 sider.
 • 2018. EEA Agreement Article 111. Dispute resolution in the EEA Joint Committee. 19 sider.
 • 2018. EEA Agreement Article 110. Enforcebility of decisions of the ESA and the Commission and of judgements of the EFTA Court and the EU Courts. 6 sider.
 • 2018. EEA Agreement Article 105-107. Homogeneous interpretation of EU and EEA law. 15 sider.
 • 2018. Agreement on a Standing Committee of the EFTA States. 23 sider.
 • 2016. Høyesterett som EØS-domstol. 27 sider.
 • 2016. "National report on private enforcement of European competition law in Norway". 830 sider.
 • 2015. The EEA and the case law of the CJEU: Incorporation without participation? 16 sider.
 • 2015. General Prohibition of Discrimination on Grounds of Nationality. 21 sider.
 • 2015. EEA Main Agreement and Secondary EU Law Incorporated into the Annexes and Protocols. 16 sider.
 • 2014. The troubled relationship between the Supreme Court of Norway and the EFTA Court - recent developments. 27 sider.
 • 2014. The EFTA Court and the Principle of State Liability: Protecting the Jewel in the Crown. 18 sider.
 • 2014. Dømmer Høyesterett, EFTA-domstolen eller EU-domstolen i siste instans på EØS-rettens område? 14 sider.
 • 2012. The Two EEA Courts - a Norwegian Perspective. 24 sider.
 • 2011. German Influence on the Development of Norwegian Civil Procedural Law. 8 sider.
 • 2011. A Call for German-Norwegian Rechtsvergleichung of Civil Procedure. 6 sider.
 • 2010. Watching the Rendezvous from the Sidelines - Norway, the EEA Agreement and the EFTA Court. 14 sider.
 • 2008. Country Report Norway. 22 sider.
Intervju tidsskrift
 • 2014. Attende til start (intervju om EU-domstolens dom over datalagringsdirektivet). Bergens Tidende.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Se enkelte arbeider i fulltekst i BORA (Bergen Open Research Archive)

Se enkelte arbeider i fulltekst i SSRN (Social Science Research Network)

Se enkelte arbeider i fulltekst i Lovdata (pålogging påkrevd)

 

Ph.d, Universitetet i Bergen (2013)

Dr. jur., Georg-August-Universität Göttingen (2009)

M. jur., Georg-August-Universität Göttingen (2005)

Cand. jur., Universitetet i Bergen (2003)

Redaksjonssekretær i Lov og Rett (2008-2010)

Kommisjonsleder Jussformidlingen i Bergen

Medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)