Hjem
Det juridiske fakultet

FAQ - Ofte stilte spørsmål om utveksling

Her får du svar på de vanligste spørsmålene jusstudenter har om utveksling.

FAQ - Ofte stilte spørsmål om utveksling
Foto/ill.:
Det juridiske fakultet

Hovedinnhold

Studenter stiller ofte de samme spørsmålene rundt utveksling.

Vi har prøvd å samle de mest stilte spørsmålene, og håper du får svar på det du lurer på. Hvis ikke kan du ta kontakt på epost: utveksling.jurfa@uib.no

Før utveksling

Forberedelser

 • Er det noen utvekslingssteder som er "anbefalt"?
  Fakultetet har valgt ut en del samarbeidsuniversitet som vi særlig anbefaler fordi de gir et godt fagtilbud for jusstudenter. Du kan finne en oversikt over de særlig anbefalte avtalene på siden med utvekslingsavtaler slik: Skriv inn studiekoden MAJUR i feltet "Filtrer på studieprogram" og klikk deretter "Bruk" for å aktivere filteret.

  At en avtale ikke er "særlig anbefalt", betyr ikke at vi fraråder noen å reise dit. Det betyr ofte bare at vi ikke kjenner alle samarbeidsuniversitetene våre like godt som de universitetene vi har fremhevet som særlig anbefalte, for eksempel fordi vi enda ikke har gjort oss erfaringer med å sende studenter dit. Du må altså også gjerne søke på avtaler som ikke er "anbefalt". 
   
 • Hvor kan jeg lese mer om de stedene jeg kan søke utveksling til gjennom UiB/fakultetet?
  Først kan du lese den generelle informasjonen om utveksling på fakultetets nettsider om utveksling. Deretter kan du gå inn på nettsiden med oversikt over alle avtaler som finnes. Det er sterkt anbefalt å besøke hjemmesidene til de universitetene du er interessert i. Vi anbefaler også at du leser gjennom studentrapporter. Du finner ellers noen brosjyrer utenfor informasjonssenteret ved fakultetet, men vær oppmerksom på at den mest oppdaterte informasjonen vil alltid finnes på nettsidene til vertstuniversistetet.
   
 • Hvor finner jeg studentrapporter?
  nettsiden med oversikt over alle utvekslingsavtaler finner du også studentrapporter.
   
 • Hvordan finner jeg ut av semesterdatoer?
  Den beste kilden er alltid hjemmesiden til vertsuniversitetet. Finner du ikke semesterdatoene direkte på nettsiden, kan det ofte hjelpe å søke på academic calendar + universitetsnavnet og lignende.
   
 • Jeg er student på femårig masterprogram i rettsvitenskap men har tatt deler av utdanningen min ved et annet lærested – hvilke muligheter har jeg for utveksling?
  Dersom du er student på det femårige masterprogrammet i rettsvitenskap, må du før avreise ha fullført t.o.m. 3. studieår og minst 60 av studiepoengene i graden må være avlagt ved UiB.

  For at UiB skal kunne tildele deg den femårige graden Master i rettsvitenskap må minst 90 av studiepoengene dine være avlagt ved UiB. Det vil si at dersom du har fått godkjent alle de tre første studieårene i graden på bakgrunn av studier fra et annet lærested, kan du kun ta 30 studiepoeng av 5. studieår på utveksling, ikke hele 5. studieår. Har du fått godkjent bare ett eller to studieår fra et annet lærested, kan du utveksle i ett eller to semester.  
   
 • Jeg er student på toårig masterprogram i rettsvitenskap - hvilke muligheter har jeg for utveksling?
  Dersom du er student på det toårige masterprogrammet i rettsvitenskap, må 60 studiepoeng av graden din være avlagt ved UiB. Det vil si at du kan utveksle i ett eller to semester. Vil du utveksle i to semester må du utveksle til et sted der du kan skrive et større skriftlig arbeid som kan godkjennes som tilsvarende masteroppgaven din, som del av utvekslingsoppholdet.
   
 • Jeg har lyst til å søke utveksling til ett av lærestedene som har bilateral avtale med UiB, ikke med fakultetet. Hvordan kan jeg finne ut om jeg kan utveksle til dette lærestedet som jusstudent?
  denne siden, har vi listet opp de UiB-avtalene som vi vet er aktuelle for jusstudenter. Listen er ikke uttømmende, og det kan være flere aktuelle avtaler bare at ingen jusstudenter til nå har utvekslet gjennom denne avtalen. Dersom UiB-avtalen åpner for at jusstudenter kan få opptak ved det juridiske fakultetet ved vertsuniversitet, og så fremt fakultetet har et tilstrekkelig juridisk emnetilbud, kan det være mulig å utveksle dit. Ta kontakt med UiB sentralt for å stille spørsmål rundt den aktuelle avtalen: utveksling@uib.no
   
 • Finnes det noen universiteter det lønner seg å søke utveksling til dersom man ønsker å etterpå skrive master i X-fagområde?
  Fakultetet har over 150 avtaler i hele verden. Det er dermed dessverre umulig for oss å ha oversikt over hvor en kan ta X-fagområde. Vi anbefaler deg å gå gjennom fagtilbudet til de universitetene du er interessert i for å se om de har noe av interesse innenfor det fagområdet du ønsker å spesialisere deg i.
   
 • Er det mulig å reise på utveksling under poststudierett?
  Utveksling ved Det juridiske fakultet (og ved UiB) er kun mulig som en del av en grad. Det er dermed ikke mulig å reise på utveksling gjennom våre avtaler når du er ferdig med graden og har poststudierett.
   
 • Når får man vite hvor man har kommet inn dersom man søker utveksling 1. februar?
  Dersom du søker om utveksling innen 1. februar vil du få vite om hvor du blir nominert senest innen begynnelsen av mars.
   
 • Når får man vite hvor man har kommet inn dersom man søker utveksling innen 25. august?
  Dersom du søker om utveksling innen 1. februar vil du få vite om hvor du blir nominert senest innen utgangen av september.
   
 • Jeg lurer på om jeg trenger visum for å studere ved lærestedet i utlandet. Hvordan finner jeg ut dette?
  Dersom du søker opptak til et universitet som UiB eller fakultetet har avtale med, vil du bli informert om det er behov for å søke om visum under et informasjonsmøte som holdes etter at du har fått svar på søknaden din om utveksling.
  Du kanogså finne ut av dette ved å søke på nettet om krav til visum for studenter til det aktuelle landet (f.eks. ved å oppsøke nettsiden til nærmeste ambassade). Du er selv ansvarlig for å ordne visum, fakultetet involveres ikke i den delen av prosessen.

Karakterkrav

 • Må jeg ha et bestemt karaktersnitt for å kunne dra på utveksling?
  Nei! Utveksling er tilgjengelig for alle uavhengig av karaktersnitt. Likevel er det slik at det gjennom noen avtaler, og alle avtaler utenfor Europa, er krav om at man må ha C eller bedre i snitt.

  Gjennom Erasmus-programmet er det ingen bestemte krav til karakterer. Hvis det er flere søkere enn antall plasser til et bestemt sted, er det på 3. studieår slik at rangeringsnummeret man er tildelt i loddtrekningen avgjør hvem som får plass.

  På 5. studieår i studieordningen 2003 er det slik at dersom det er konkurranse om plassene er det karaktersnittet som avgjør hvem som får plass. Det er enda ikke bestemt hvordan rangeringen av studentene på studieordningen av 2021 skal gjøres ved utveksling på 5. studieår. 

  Fakultetet har nok utvekslingsplasser til at alle som ønsker det kan få reise på utveksling!
 • Hvorfor er karakterkrav for utveksling gjennom enkelte avtaler?
  Det er enten fordi partneruniversitetet krever at studenter har et bestemt karakternivå for å kvalifisere til opptak, eller fordi fakultetet (og UiB generelt) har erfart at studenter bør ha et visst karakternivå for å kunne fullføre og bestå studier enten ved det bestemte universitetet eller utenfor Europa generelt.

  At utveksling utenfor Europa har strengere krav enn utveksling innenfor Europa har to årsaker: Gjennom avtalene utenfor Europa tas studentene i hovedsak opp til emner på master-/postgraduate nivå, mens gjennom avtaler i Europa uten bestemte karakterkrav tar studentene oftere emner på bachelornivå.

  Videre vil studentene oftere møte en del tilleggsutfordringer som utvekslingsstudenter utenfor Europa, i form av forskjeller i samfunnsforhold, utdanningssystem, studiekultur og rettskultur. Generelt kan det sies at forskjellene blir større jo lengre bort fra Norge man reiser, og fakultetet og universitetet har derfor erfart at det er nødvendig at studenten har et visst faglig nivå for å kunne takle kombinasjonen av studier og de utfordringene som følger et utvekslingsopphold utenfor Europa.
 • Hvordan finner jeg ut om universitetet jeg ønsker å utveksle til har et bestemt karakterkrav?
  På avtalenettsiden til hver enkelt utvekslingsdestinasjon står det informasjon om eventuelle karakterkrav. I Erasmus+ programmet er det ingen bestemte karakterkrav.
   
 • Hvordan regner jeg karaktersnitt?
  Rangering skjer ved at bokstavkarakterene erstattes med tallekvivalenter etter følgende skala: A = 5, B = 4, C = 3, D = 2, E = 1, F (samt manglende resultat) = 0. For hvert emne multipliseres tallekvivalenten med antall studiepoeng og produktene summeres. Denne summen divideres med totalt antall studiepoeng, og resultatet beregnes med to desimaler. Ex.Phil og Exfac er med i beregningen dersom de ble avlagt ved UiB (uavhengig av fakultet).
  Det er kun emner og studiepoeng med karakter A-E som tas med. Det betyr at for Exfac og andre emner uten karakter så regnes hverken karakteren («Bestått») eller studiepoengene med i snittet.
  Ex.Phil og Exfac fra andre læresteder enn UiB tas ikke med i beregningen av karaktersnitt ved søknad om utveksling.

  Eksempel 1: sterk C eller bedre = minst 3,25 og høyere (f.eks. 3,33 eller 3,5 osv.).
  Eksempel 2: B eller bedre = det nedre utgangspunktet for et karakterkrav på B eller bedre, er vanligvis det vi kaller «ren B»: dvs 4,0 eller høyere (f.eks. 4,12 eller 4,25 osv.). Når vi regner om karakterer til tall, anser vi at en "ren B" er 4,0 i tallverdi, med vanlige avrundingsregler vil det i praksis være tallene mellom 4,0 og 4,04.

  Det er noe rom for skjønn i vurderingene av karaktersnitt, men i slike tilfeller gjør vi vurderinger i samråd med vertsuniversitetet som har satt opptakskravet. Dersom en student er nær ved å oppnå karakterkravet, vil vi be vertsuniversitetet om å vurdere om studenten kan få opptak før vi eventuelt nominerer vedkommende.
   
 • Er karakterene i Ex.Phil og Exfac med i beregning av karaktersnittet når man søker på utveksling?
  Ex.Phil og Exfac er med i beregningen dersom de ble avlagt ved UiB (uavhengig av fakultet).
  Det er kun emner og studiepoeng med karakter A-E som tas med. Det betyr at for Exfac uten karakter så regnes hverken karakteren («Bestått») eller studiepoengene med i snittet. Exfac fra andre læresteder enn UiB tas ikke med i beregningen av karaktersnitt ved søknad om utveksling.
   
 • Jeg har tatt deler av jussutdanningen min ved et annet lærested, er karakterene derfra med i beregning av karaktersnittet når man søker på utveksling?
  Ja, det er de, bortsett fra Ex.Phil og Exfac. De teller kun med dersom de ble avlagt ved UiB.
   
 • Jeg har klaget på en karakter. Er den likevel med i beregning av karaktersnittet for søknad om utveksling inntil klagesensur faller?
  Ja, selv om en karakter er sperret på grunn av klage på sensur, vil den telle med i beregningen av karaktersnitt.

Søknad om utveksling gjennom fakultetet

 • Hvordan fordeles antallet plasser som er tilgjengelige ved et utvekslingssted mellom høst- og vårsemesteret?
  Plassene fordeles til de som er kvalifiserte uavhengig av hvilket semester de har valgt. Det vil si at dersom det f.eks. er 8 kvalifiserte søkere til samme sted hvor det er totalt 6 plasser, vil de 6 plassene gå til de 6 beste søkerne uavhengig av om de har søkt høst eller vår. Det kan f.eks. være 6 plasser til høst, eller 4 til høst og 2 til vår avhengig av hvilket semester søkerne har valgt.

  I noen få avtaler er det likevel slik at vi må sende et likt antall studenter i begge semester. Da kan semesteret du har søkt påvirke om du kan tilbys plass. I så fall kan du skrive i merknadsfeltet i søknaden din om du også er interessert i å utveksle i motsatt semester. Det er opplyst på nettsiden til de avtalene det gjelder. 
   
 • Kan jeg søke på flere forskjellige utvekslingssteder i prioritert rekkefølge, eller er det kun adgang til å søke om utveksling til ett universitet?
  Du kan sette opp inntil 5 valg i din søknad om utveksling. Du finner mer informasjon om det på denne siden.
   
 • Kan jeg søke både på en LLM-grad og utveksling i ett semester på samme sted?
  Ja, det er fult mulig å sette hver av de som et søknadsalternativ. Pass på å velge riktig "Kode i Søknadsweb" når du velger de ulike alternativene. Les mer om dette på denne siden.

JUS329 og utveksling

 • Kan jeg reise på utveksling når jeg har vært arbeidsgruppeleder?
  JUS329 Skriveveiledning og gruppeledelse er et emne som gir 15 studiepoeng ved innlevering av en refleksjonsrapport innen ett år etter avsluttet arbeidsforhold. Emnet kan inngå i graden enten som valgemne på 3. studieår eller som spesialemner på 5. studieår. Dersom du ikke har brukt emnet på 3. studieår, og det dermed kan inngå på 5. studieår, vil ikke spesialemnet JUS329 Skriveveiledning og gruppeledelse alene hindre en student fra å ta ytterligere spesialemner i graden eller å dra på utveksling.

  Studenter som består JUS329 Skriveveiledning og gruppeledelse alene (altså kun 15 studiepoeng) før planlagt utveksling, kan søke om å reise på utveksling i enten ett semester eller et helt år. Selv om 15 sp spesialemner allerede er oppnådd i graden på bakgrunn av emnet JUS329, stilles det krav om full semesterbelastning i utlandet (30 studiepoeng per semester).

  Studenter som kombinerer JUS329 Skriveveiledning og gruppeledelse med andre spesialemner og dermed oppnår totalt 30 studiepoeng spesialemner før planlagt utveksling, kan likevel reise på utveksling i ett semester hvor masteroppgaven skal skrives eller på et LLM-program, jf. utfyllende regler § 6-2 nr. 2 : “En student som ifølge utdanningsplanen ligger an til å bestå 30 studiepoeng på femte studieår før utveksling, kan kun få nominasjon til utveksling, og senere forhåndsgodkjenning av emner, i ett semester, eller et LLM-program. Dersom studenten har bestått 30 studiepoeng spesialemner, forutsetter nominasjon at utveksling skal skje til et universitet der det er mulig å gjennomføre skriftlig arbeid tilsvarende masteroppgaven.” Se også regler om godskriving av masteroppgave i § 5-10.

Muligheter for å søke på egen hånd

 • Er det mulig å søke andre steder enn gjennom UiB/fakultetsavtaler? I så fall, hva er kravene for at slike utenlandsstudier kan godskrives?
  Det er fullt mulig å søke på egenhånd til steder som UiB/fakultetet ikke har avtale med. Det er en del studenter som gjør dette hvert år. Forutsetning for forhåndsgodkjenning vil være at kravene som står beskrevet i utfyllende regler §§ 5-1, 5-2, 5-10 og kapittel 6 er oppfylt. Du kan lese mer om det å søke på egen hånd.
   
 • Hvordan skal jeg gå fram hvis jeg skal søke opptak til et universitet som ikke har avtale med UiB eller Det juridiske fakultet i Bergen?
  Dersom du vil søke opptak til et universitet som vi ikke har avtale med, søker du på egenhånd og må selv ta ansvar for søknadsprosessen. Du er selv ansvarlig for å ta kontakt med vertsuniversitetet ved eventuelle spørsmål om søknadsprosessen, søknadsfrister, krav til dokumentasjon, osv. Fakultetet kan bistå med ulike bekreftelser under visse vilkår. Du kan lese mer om det å søke på egen hånd.
   
 • Jeg skal søke opptak til et universitet som ikke har avtale med UiB eller Det juridiske fakultet i Bergen. Kan jeg få bekreftelser eller attester fra UiB?
  Fakultetet kan bistå med ulike bekreftelser; f.eks. anbefalingsbrev (dersom du har minst sterk C i snitt), bekreftelse på at studiet til og med 3. studieår tilsvarer en bachelorgrad, bekreftelse på tilstrekkelige engelskkkunnskaper (dersom du har minst 4 i engelsk fra videregående skole). Det er ikke gitt at vertsuniversitetet godtar disse bekreftelsene, men de kan kanskje støtte søknaden din. Du kan lese mer om det å søke på egen hånd.

  NB! Fakultetet utsteder ikke bekreftelser dersom du ønsker å søke opptak på egenhånd til et lærested der fakultetet allerede har en utvekslingsavtale. Da må du i første omgang søke nominasjon gjennom fakultetets avtale for å se om du kvalifiserer og kan nomineres gjennom avtalen.
   
 • Er det mulig å søke om forhåndsgodkjenning av fag selv om det dreier seg om fag fra et universitet UiB ikke har avtale med?
  Ja, du kan søke om forhåndsgodkjenning av fag fra fakultetet selv om du drar til et lærested fakultetet ikke har avtale med. Det er noe du bør søke om, i og med at du vil trenge en forhåndsgodkjenning av fakultetet for å vite om fagene kan inngå i graden din, og for å kunne få støtte fra Lånekassen for delstudier i utlandet.
   
 • Jeg ønsker å søke på et LLM-program på egen hånd. Vil det automatisk være godskrevet som 5. studieår?
  Det er ingen automatikk i at en LLM-grad er forhåndsgodkjent, dette må spesifikt søkes om ettersom fakultetet må vurdere de fagene du ønsker å ta. En LLM-grad vil normalt kunne forhåndsgodkjennes dersom den oppfyller kravene til godskriving i Utfyllende regler (jf. §§ 5-1, 5-2, 5-10 og kapittel 6). Graden må inneholde juridiske emner på masternivå som kan tilsvare spesialemner som du ellers ville tatt i løpet av 5. studieår ved UiB, og en større oppgave (ofte kalt "Dissertation" eller "Thesis") som kan tilsvare den norske masteroppgaven i omfang og dybde.

Forhåndsgodkjenning

 • Hvor lang tid tar det før jeg får svar på søknaden om forhåndsgodkjenning av utvekslingsoppholdet?
  Vår saksbehandlingstid er på maksimum 4 uker. Vi pleier å behandle søknader fortløpende. Svar på søknad kan ta mellom 1 og 4 uker avhengig av om fakultetet har fått all dokumentasjon som kreves (f.eks. emnebeskrivelser), og avhengig av pågang og bemanninng i fellesferien (sommer/jul).
   
 • Må jeg vente på forhåndsgodkjenning før jeg søker om lån fra lånekassen?
  Fakultetets forhåndsgodkjenning må være ferdigbehandlet og registrert før Lånekassen innvilger søknad om studiestøtte.
   

Semesterregistrering

 • Jeg holder på med semesterregistrering. Det ligger allerede i Studentweb at jeg skal på utveksling i 1 semester/år, men når jeg trykker videre kommer det opp at det er en feil. Det står «Planen oppfyller ikke kravet 'Velg ett av emnene'. Utdanningsplanen er ikke komplett ennå». Har jeg gjort noe feil eller er det sånn det skal være når man drar på utveksling?
  Siden du skal studere i utlandet dette semesteret/studieåret, er det riktig at du ikke er registrert for å ta noen fag ved fakultetet. Du kan ellers se rolig bort fra varslene i Studentweb om at utdanningsplanen ikke oppfyller kravene. Varslene har ikke konsekvenser for registreringen, og planen vil rettes opp etter at fakultetet har innpasset utvekslingsstudiene i graden når du er ferdig.

Under utveksling

 • Jeg har endret fag fra det jeg opprinnelig fikk forhåndsgodkjent. Hvordan går jeg frem for å få de nye fagene godkjent?
  Fagendringer forekommer ofte etter at man har fått forhåndgodkjenning og ved semesterstart. For å få de nye fagene forhåndsgodkjent trenger du ikke å fylle ut søknadsskjema og søke på nytt, men du sender oss en oversikt over de nye emnene sammen med emnebeskrivelse/pensum på epost (utveksling.jurfa@uib.no) for at vi skal kunne faglig vurdere hvorvidt de kan godkjennes. I e-posten informerer du oss også om hvilke emner du ikke lenger skal ta.
   
 • Jeg har behov for tilrettelegging av mine studier, kan jeg forvente at verstuniversitetet vil innvilge det?
  Du kan som regel ikke forvente å få samme form for tilrettelegging av dine studier (f.eks. i form av bruk av PC på eksamen, utvidet tid på eksamen, m.m.) ved verstuniversitetet som du får ved UiB. Du kan undersøke med verstuniversitetet ditt ved ankomst om slik tilrettelegging kan innvilges, men fakultetet gjør oppmerksom på at vi ikke kan påvirke vår partners regelverk eller praksis i slike saker.
   
 • Hvilke steder går det an å skrive masteroppgave?
  Hvis du tar en LLM-grad under utveksling kan du også få godkjent masteroppgaven. I tillegg er det noen utvekslingssteder der det er mulig å skrive et større skriftlig arbeid som kan godkjennes som tilsvarende masteroppgaven uten at det gjøres som del av en LLM-grad. Les mer om hvor du kan skrive masteroppgave på nettsiden med oversikt over hvor du kan dra
 • Jeg ønsker å ta opp eksamen i X emne. Jeg er i utlandet når det er ordinær eksamen. Er det mulig å ta den opp under kontinuasjonseksamen? I så fall, hvordan går jeg frem?
  Gjentak av allerede bestått eksamen tas normalt ved ordinær eksamen. Dersom du er forhindret til å møte til ordinær eksamen pga. utenlandsstudier (fordi du er i utlandet når ordinær eksamen avholdes), vil du kunne søke fakultetet om å ta opp eksamen ved kontinuasjonseksamen når du kommer hjem igjen etter endt opphold. Jf. § 3-5 nr. 4 bokstav a i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet: "Studenter som ikke kan møte til ordinær eksamen på grunn av utenlandsstudier, vil etter melding til fakultetet få ta eksamen ved første kontinuasjonseksamen etter at de kommer tilbake fra utenlandsstudiene. Dette gjelder der semesterslutt for studenten er mindre enn to uker før eksamen hjemme."

  Såfremt du ikke avskjæres av utløpt studierett, tregangersregel, gjentakskvote eller annet, kan du søke spesifikt om en slik ordning. I løpet av høstsemesteret vil alle som er på utveksling få en melding om muligheten til å ta frivillig gjentak ved kontinuasjonseksamen og kan fylle ut et skjema for å bli meldt opp til kontinuasjonseksamen i august påfølgende år.

  Dersom du er tatt opp på LLM har du mulighet til å søke om å avlegge frivillig gjentak av eksamen ved kontinuasjonseksamen før avreise. Jf. § 3-5 nr. 4 bokstav a i utfyllende regler: "Dersom tiden for semesterstart eller –slutt for studenten ved vertsinstitusjonen er til hinder for at studenten kan delta både ved neste ordinære eksamen og ved neste påfølgende kontinuasjonseksamen, kan studenten avlegge gjentakseksamen ved kontinuasjonseksamen før utveksling."
   

 • Jeg tar en LLM-grad og blir ikke ferdig før i september. Må jeg betale semesteravgift for det høstsemesteret jeg fullfører graden?
  Dersom du ønsker å beholde studieretten din ved Det juridiske fakultet også i høstsemesteret, må du semesterregisterere deg og betale semesteravgift som vanlig innen 1. september.

Etter utveksling

 • Jeg har strøket på et emne under utvekslingen, hva gjør jeg?
  Dersom du har strøket i ett eller flere emner under utvekslingsoppholdet, vil fakultetet godkjenne kun det antall studiepoeng som du har bestått. Kravet til engelsk spesialemne i graden vil være oppfylt ettersom du har vært på utveksling og bestått andre emner. Eventuelle ikke fullførte studiepoeng ved vertsuniversitetet får ikke konsekvenser for Erasmusstipendet, men vil ha innvirkning på omgjøring fra lån til stipend hos Lånekassen.

  De manglende studiepoengene må du avlegge for å til sist kunne oppnå mastergraden i rettsvitenskap.  

  - Du kan enten fullføre de manglende studiepoengene ved vertsuniversitetet ditt ved å ta eksamen på nytt. Dette forutsetter at vertsuniversitetet ditt tilbyr en form for kontinuasjonseksamen (“resit”). Muligheten for dette må du selv undersøke med vertsuniversitetet ditt.  

  - Eller du kan velge å ta ett eller flere valgfrie emner ved fakultetet. Valgfrie emner tilbys både i høstsemesteret og i vårsemesteret, og du melder deg opp til disse ved semesterregistreringsfristen 1. september/1. februar.
   

  Har du utvekslet på 3. studieår kan du enten ta et ekstra valgemne som tilhører 3. året eller et ekstra spesialemne som tilhører 5. året. Om du ikke ønsker å bli forsinket i studieløpet ditt er det mulig å ta et ekstra emne enten parallelt med 4. studieår eller parallelt med 5. studieår.  

  Har du  utvekslet på 5. studieår må du ta et spesialemne som tilhører 5. studieår.  
   

 • Jeg har fått en skannet kopi av karakterutkriften min fra utvekslingsstedet. Er dette tilstrekkelig dokumentasjon for å søke om endelig godkjenning av utvekslingsoppholdet?
  Nei. Fakultetet trenger å se original dokumentasjon på avlagte eksamener og oppnådde studiepoeng. Fakultetet kan godta en skannet kopi av karakterutskriften dersom den er mottatt på e-post (til utveksling.jurfa@uib.no) direkte fra vertsuniversitetet. Les mer på nettsiden om endelig godkjenning.
   
 • Hvor lang tid tar det før jeg får svar på søknaden om endelig godkjenning av utvekslingsoppholdet?
  Vår saksbehandlingstid er på maksimum 4 uker. Vi pleier å behandle søknader fortløpende. Svar på søknad kan ta mellom 1 og 4 uker avhengig av om fakultetet har fått all dokumentasjon som kreves (f.eks. emnebeskrivelser, offisiell dokumentasjon på resultater), og avhengig av pågang og bemanning i fellesferien (sommer/jul).
   
 • Er alt på plass etter at jeg har fått endelig godkjenning?
  Dersom du er ferdig med mastergraden etter utvekslingsoppholdet, må du avlegge kandidatløftet, som er en forutsetning for å få vitnemål. Vitnemålet utstedes ikke automatisk.
  Du må også skrive en rapport om utvekslingsoppholdet ditt som vi deretter kan dele med studenter som vurderer å dra på utveksling.
   
 • Er karakterutskrift eller vitnemål fra utlandet tilstrekkelig dokumentasjon for å få utstedt en midlertidig bekreftelse på fullført grad fra UiB?
  En kan ikke få utstedt midlertidig bekreftelse på oppnådd grad før vedtak om endelig godkjenning er fattet. Les mer om bekreftelse på oppnådd grad.
   
 • Vil karakterene jeg får i utlandet vises på vitnemålet mitt fra UiB? Kan jeg velge hvilke fag som vil vises på vitnemålet

  Studieordningen av 2003:
  Karakterene du får fra utlandet vil ikke fremgå av vitnemålet du får fra UiB etter endt grad. Det vil kun stå “Juridiske emner (vertsuniversitets navn) - X antall studiepoeng - INNPASSET”. Karakterer fra andre institusjoner tas ikke inn på vitnemål fra UiB, og “innpasset” står i feltet der emner som er avlagt ved UiB isteden vil ha karakter.   Dersom du trenger å dokumentere de konkrete emnene du har avlagt og resultatene du oppnådde under utvekslingen, for eksempel overfor en fremtidig arbeidsgiver, må du legge ved karakterutskriften du får fra vertsuniversitetet.
  NB! Emner tatt under utveksling vil ikke vises på karakterutskrifter fra UiB, kun på fremtidig vitnemål.

  Studieordningen av 2021: Navn på emnene du har avlagt under utveksling vil fremgå av vitnemålet som utstedes av UiB etter endt grad. Karakterer fra andre institusjoner enn UiB tas aldri med, og emnene vil kun ha "karakteren" INNPASSET.
  NB! Emner tatt under utveksling vil ikke vises på karakterutskrifter fra UiB, kun på fremtidig vitnemål.
   
 • Hvorfor fremgår ikke utvekslingsoppholdet i Vitnemålsportalen? Burde det ikke stått at utvekslingsoppholdet er godkjent på den?
  Vitnemålsportalen gir en oversikt over alle emnene du har bestått ved UiB. Emner du har bestått ved et annet lærested, inkludert lærested i utlandet, vil ikke vises i portalen.
  Frem til du mottar vitnemål fra UiB etter fullført grad må du bruke karakterutskriften fra vertsuniversitetet ditt til å dokumentere at du har vært på utveksling.