Home
Faculty of Law

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

FAQ - Ofte stilte spørsmål om utveksling

Her får du svar på de vanligste spørsmålene jusstudenter har om utveksling.

FAQ - Ofte stilte spørsmål om utveksling
Photo:
Colourbox

Main content

Studenter stiller ofte de samme spørsmålene rundt utveksling. Vi har prøvd å samle de mest stilte spørsmålene, og håper du får svar på det du lurer på. Hvis ikke kan du ta kontakt på epost: utveksling.jurfa@uib.no

Før utveksling

Forberedelser

 • Er det noen utvekslingssteder som er "anbefalt"?
  Fakultetet har valgt ut særskilte samarbeidsuniversitet for å finne det fagtilbudet som passer best for jusstudenter. Du kan vise en oversikt over disse på siden med utvekslingsavtaler slik: Skriv inn studiekoden MAJUR i feltet "Filtrer på studieprogram" og klikk deretter "Bruk" for å aktivere filteret.
   
 • Hvor kan jeg lese mer om de stedene jeg kan søke utveksling til gjennom UiB/fakultetet?
  Først kan du lese den generelle informasjonen om utveksling på fakultetets nettsider om utveksling. Deretter kan du gå inn på nettsiden med oversikt over alle avtaler som finnes. Det er sterkt anbefalt å besøke hjemmesidene til de universitetene du er interessert i. Vi anbefaler også at du leser gjennom studentrapporter. Du finner ellers noen brosjyrer utenfor informasjonssenteret ved fakultetet, men vær oppmerksom på at den mest oppdaterte informasjonen vil alltid finnes på nettsidene til vertstuniversistetet.
   
 • Hvor finner jeg studentrapporter?
  Her finner informasjon om hvor du finner studentrapporter.
   
 • Hvordan finner jeg ut av semesterdatoer?
  Den beste kilden er alltid hjemmesiden til vertsuniversitetet. Finner du ikke semesterdatoene direkte på nettsiden, kan det ofte hjelpe å søke på academic calendar/semester dates og lignende.
   
 • Jeg har tatt deler av utdanningen min ved et annet lærested – hvilke muligheter har jeg for utveksling?
  Dersom du er student på det femårige integrerte masterprogrammet i rettsvitenskap, må du før avreise ha fullført t.o.m. 3. studieår og minst 60 av studiepoengene i graden må være avlagt ved UiB. Dersom du er student på det toårige masterprogrammet i rettsvitenskap, må 60 studiepoeng av graden din være avlagt ved UiB.
   
 • Jeg har lyst til å søke utveksling til ett av lærestedene som har bilateral avtale med UiB, ikke med fakultetet. Hvordan kan jeg finne ut om jeg kan utveksle til dette lærestedet som jusstudent?
  denne siden, har vi listet opp de UiB-avtalene som vi vet er aktuelle for jusstudenter. Listen er ikke uttømmende, og det kan være flere aktuelle avtaler. Dersom UiB-avtalen åpner for at jusstudenter kan få opptak ved det juridiske fakultetet ved vertsuniversitet, og så fremt fakultetet har et tilstrekkelig juridisk emnetilbud, kan det være mulig å utveksle dit. Ta kontakt med UiB sentralt for å stille spørsmål rundt den aktuelle avtalen: utveksling@uib.no
   
 • Finnes det noen universiteter det lønner seg å søke utveksling til dersom man ønsker å etterpå skrive master i X-fagområde?
  Fakultetet har over 130 avtaler i hele verden. Det er dermed dessverre umulig for oss å ha oversikt over hvor en kan ta X-fagområdet. Vi anbefaler deg å gå gjennom fagtilbudet til de universitetene du er interessert i for å se om de har noe av interesse innenfor det fagområdet du ønsker å spesialisere deg i.
   
 • Er det mulig å reise på utveksling under poststudierett?
  Utveksling ved Det juridiske fakultet (og ved UiB) er kun mulig som en del av en grad. Det vil dermed ikke være mulig å reise på utveksling gjennom våre avtaler når du er ferdig med graden og har poststudierett.
   
 • Når får man vite hvor man har kommet inn dersom man søker utveksling 1. februar?
  Dersom du søker om utveksling innen 1. februar vil du få vite om hvor du blir nominert innen begynnelsen av mars.
   
 • Jeg lurer på om jeg trenger visum for å studere ved lærestedet i utlandet. Hvordan finner jeg ut dette?
  Dersom du søker opptak til et universitet som UiB eller fakultetet har avtale med, vil du bli informert om det er behov for å søke om visum under et informasjonsmøte som holdes etter at du har fått svar på søknaden din om utveksling. Du kan ellers finne ut av dette ved å søke på nettet om krav til visum for studenter til det aktuelle landet (f.eks. ved å oppsøke nettsiden til nærmeste ambassade). Du er selv ansvarlig for å ordne visum, fakultetet involveres ikke i den delen av prosessen.

Karakterkrav

 • Må jeg ha et bestemt karaktersnitt for å kunne dra på utveksling?
  Nei! Utveksling er tilgjengelig for alle uavhengig av karaktersnitt. Likevel er det slik at det gjennom noen avtaler, og alle avtaler utenfor Europa, er krav om at man må ha C eller bedre i snitt.

  Gjennom Erasmus-programmet er det ingen bestemte krav til karakterer. Likevel er det slik at dersom det er konkurranse om plassene er det karaktersnittet som avgjør hvem som får plass.

  Fakultetet har nok utvekslingsplasser til at alle som ønsker det kan få reise på utveksling!
 • Hvorfor er karakterkrav for utveksling gjennom enkelte avtaler?
  Det er enten fordi partneruniversitetet krever at studenter har et bestemt karakternivå for å kvalifisere til opptak, eller fordi fakultetet (og UiB generelt) har erfart at studenter bør ha et visst karakternivå for å kunne fullføre og bestå studier enten ved det bestemte universitetet eller utenfor Europa generelt.

  At utveksling utenfor Europa har strengere krav enn utveksling innenfor Europa har to årsaker: Gjennom avtalene utenfor Europa tas studentene i hovedsak opp til emner på master-/postgraduate nivå, mens gjennom avtaler i Europa uten bestemte karakterkrav tar studentene oftere emner på bachelornivå.

  Videre vil studentene oftere møte en del tilleggsutfordringer som utvekslingsstudenter utenfor Europa, i form av forskjeller i samfunnsforhold, utdanningssystem, studiekultur og rettskultur. Generelt kan det sies at forskjellene blir større jo lengre bort fra Norge man reiser, og fakultetet og universitetet har derfor erfart at det er nødvendig at studenten har et visst faglig nivå for å kunne takle kombinasjonen av studier og de utfordringene som følger et utvekslingsopphold utenfor Europa.
 • Hvordan finner jeg ut om universitetet jeg ønsker å utveksle til har et bestemt karakterkrav?
  På avtalenettsiden til hver enkelt utvekslingsdestinasjon står det informasjon om eventuelle karakterkrav. I Erasmus+ programmet er det ingen bestemte karakterkrav.
   
 • Hvordan regner jeg karaktersnitt?
  Rangering skjer ved at bokstavkarakterene erstattes med tallekvivalenter etter følgende skala: A = 1, B = 2, C = 3, D = 4, E = 5. For hvert emne multipliseres tallekvivalenten med antall studiepoeng og produktene summeres. Denne summen divideres med totalt antall studiepoeng, og resultatet beregnes med to desimaler. Ex.Phil og Exfac er med i beregningen dersom de ble avlagt ved UiB (uavhengig av fakultet).
  Det er kun emner og studiepoeng med karakter A-E som tas med. Det betyr at for Exfac og andre emner uten karakter så regnes hverken karakteren («Bestått») eller studiepoengene med i snittet.
  Ex.Phil og Exfac fra andre læresteder enn UiB tas ikke med i beregningen av karaktersnitt ved søknad om utveksling.

  Eksempel 1: sterk C eller bedre = minst 2,75 og høyere (f.eks. 2,63 eller 2,5 osv.).
  Eksempel 2: B eller bedre = det nedre utgangspunktet for et karakterkrav på B eller bedre, er vanligvis det vi kaller «ren B»: dvs 2,0 eller lavere tall. Når vi regner om karakterer til tall, anser vi at en "ren B" er 2,0 i tallverdi, med vanlige avrundingsregler vil det i praksis være tallene mellom 2,0 og 2,04.

  Det er noe rom for skjønn i vurderingene av karaktersnitt, men i slike tilfeller gjør vi vurderinger i samråd med vertsuniversitetet som har satt opptakskravet. Dersom en student er nær ved å oppnå karakterkravet, vil vi be vertsuniversitetet om å vurdere om studenten kan få opptak før vi eventuelt nominerer vedkommende.
   
 • Er karakterene i Ex.Phil og Exfac med i beregning av karaktersnittet når man søker på utveksling?
  Ex.Phil og Exfac er med i beregningen dersom de ble avlagt ved UiB (uavhengig av fakultet).
  Det er kun emner og studiepoeng med karakter A-E som tas med. Det betyr at for Exfac uten karakter så regnes hverken karakteren («Bestått») eller studiepoengene med i snittet. Exfac fra andre læresteder enn UiB tas ikke med i beregningen av karaktersnitt ved søknad om utveksling.
   
 • Jeg har tatt deler av jussutdanningen min ved et annet lærested, er karakterene derfra med i beregning av karaktersnittet når man søker på utveksling?
  Ja, det er de, bortsett fra Ex.Phil og Exfac. De teller kun med dersom de ble avlagt ved UiB.
   
 • Jeg har klaget på en karakter. Er den likevel med i beregning av karaktersnittet for søknad om utveksling inntil klagesensur faller?
  Ja, selv om en karakter er sperret på grunn av klage på sensur, vil den telle med i beregningen av karaktersnitt.

Søknad om utveksling gjennom fakultetet

 • Hvordan fordeles antallet plasser som er tilgjengelige ved et utvekslingssted mellom høst- og vårsemesteret?
  Plassene fordeles til de som er kvalifiserte uavhengig av hvilket semester de har valgt. Det vil si at dersom det f.eks. er 8 kvalifiserte søkere til samme sted hvor det er totalt 6 plasser, vil de 6 plassene gå til de 6 beste søkerne uavhengig av om de har søkt høst eller vår. Det kan f.eks. være 6 plasser til høst, eller 4 til høst og 2 til vår avhengig av hvilket semester søkerne har valgt.
   
 • Kan jeg søke på flere forskjellige utvekslingssteder i prioritert rekkefølge, eller er det kun adgang til å søke om utveksling til ett universitet?
  Du kan sette opp til 5 valg i din søknad om utveksling. Du finner mer informasjon om det på denne siden.
   
 • Kan jeg søke både på en LLM-grad og utveksling i ett semester på samme sted?
  Ja, det er fult mulig å sette hver av de som et søknadsalternativ. Pass på å velge riktig "Kode i Søknadsweb" når du velger de ulike alternativene. Les mer om dette på denne siden.

JUS329 og utveksling

 • Kan jeg reise på utveksling når jeg har vært arbeidsgruppeleder?
  JUS329 Skriveveiledning og gruppeledelse er et spesialemne som gir 15 studiepoeng ved innlevering av en refleksjonsrapport innen ett år etter avsluttet arbeidsforhold. Sett alene, vil ikke spesialemnet JUS329 Skriveveiledning og gruppeledelse hindre en student fra å ta ytterligere spesialemner i graden eller å dra på utveksling.
  Studenter som består JUS329 Skriveveiledning og gruppeledelse alene (altså kun 15 studiepoeng) før planlagt utveksling, kan søke om å reise på utveksling i enten ett semester eller et helt år. Selv om 15 sp spesialemner allerede er oppnådd i graden på bakgrunn av emnet JUS329, stilles det krav om full semesterbelastning i utlandet (30 studiepoeng per semester).
  Studenter som kombinerer JUS329 Skriveveiledning og gruppeledelse med andre spesialemner og dermed oppnår totalt 30 studiepoeng spesialemner før planlagt utveksling, kan likevel reise på utveksling i ett semester hvor masteroppgaven skal skrives eller på et LLM-program, jf. utfyllende regler § 5-9 (5): “En student som har bestått 30 studiepoeng på 5. studieår, kan kun få forhåndsgodkjent utveksling i ett semester, eller et LLM-program. Dersom studenten har bestått 30 studiepoeng spesialemner, forutsetter forhåndsgodkjenning at utveksling skal skje til et universitet der det er mulig å gjennomføre skriftlig arbeid tilsvarende masteroppgaven.” Se også regler om godskriving av masteroppgave § 5-7.

Muligheter for å søke på egen hånd

 • Er det mulig å søke andre steder enn gjennom UiB/fakultetsavtaler? I så fall, hva er kravene for at slike utenlandsstudier kan godskrives?
  Det er fullt mulig å søke på egenhånd til steder som UiB/fakultetet ikke har avtale med. Det er en del studenter som gjør dette hvert år. Forutsetning for forhåndsgodkjenning vil være at kravene som står beskrevet i utfyllende regler § 5-1, 5-7 og 5-9 er oppfylt. Du kan lese mer om det å søke på egen hånd.
   
 • Hvordan skal jeg gå fram hvis jeg skal søke opptak til et universitet som ikke har avtale med UiB eller Det juridiske fakultet i Bergen?
  Dersom du vil søke opptak til et universitet som vi ikke har avtale med, søker du på egenhånd og må selv ta ansvar for søknadsprosessen. Du er selv ansvarlig for å ta kontakt med vertsuniversitetet ved eventuelle spørsmål om søknadsprosessen, søknadsfrister, krav til dokumentasjon, osv. Fakultetet kan bistå med ulike bekreftelser under visse vilkår. Du kan lese mer om det å søke på egen hånd.
   
 • Jeg skal søke opptak til et universitet som ikke har avtale med UiB eller Det juridiske fakultet i Bergen. Kan jeg få bekreftelser eller attester fra UiB?
  Fakultetet kan bistå med ulike bekreftelser; f.eks. anbefalingsbrev (dersom du har minst sterk C i snitt), bekreftelse på at studiet til og med 3. studieår tilsvarer en bachelorgrad, bekreftelse på tilstrekkelige engelskkkunnskaper (dersom du har minst 4 i engelsk fra videregående skole). Det er ikke gitt at vertsuniversitetet godtar disse bekreftelsene, men de kan kanskje støtte søknaden din. Du kan lese mer om det å søke på egen hånd.
  NB! Fakultetet utsteder ikke bekreftelser dersom du ønsker å søke opptak på egenhånd til et lærested der fakultetet allerede har en utvekslingsavtale. Da må du i første omgang søke nominasjon gjennom fakultetets avtale for å se om du kvalifiserer og kan nomineres gjennom avtalen.
   
 • Er det mulig å søke om forhåndsgodkjenning av fag selv om det dreier seg om fag fra et universitet UiB ikke har avtale med?
  Ja, du kan søke om forhåndsgodkjenning av fag fra fakultetet selv om du drar til et lærested fakultetet ikke har avtale med. Det er noe du bør søke om, i og med at du vil trenge en forhåndsgodkjenning av fakultetet for å vite om fagene kan inngå i graden din, og for å kunne få støtte fra Lånekassen for delstudier i utlandet.
   
 • Jeg ønsker å søke på et LLM-program på egen hånd. Vil det automatisk være godskrevet som 5. studieår?
  Det er ingen automatikk i at en LLM-grad er forhåndsgodkjent, dette må spesifikt søkes om ettersom fakultetet må vurdere de fagene du ønsker å ta. En LLM-grad vil normalt kunne forhåndsgodkjennes dersom den oppfyller kravene til godskriving i Utfyllende regler (jf. § 5-1, 5-7 og 5-9). Graden må inneholde juridiske emner på masternivå som kan tilsvare spesialemner som du ellers ville tatt i løpet av 5. studieår ved UiB, og en større oppgave (ofte kalt "Dissertation" eller "Thesis") som kan tilsvare den norske masteroppgaven i omfang og dybde.

Forhåndsgodkjenning

 • Hvor lang tid tar det før jeg får svar på søknaden om forhåndsgodkjenning av utvekslingsoppholdet?
  Vår saksbehandlingstid er på maksimum 4 uker. Vi pleier å behandle søknader fortløpende. Svar på søknad kan ta mellom 1 og 4 uker avhengig av om fakultetet har fått all dokumentasjon som kreves (f.eks. emnebeskrivelser), og avhengig av pågang og bemanninng i fellesferien (sommer/jul).
   
 • Må jeg vente på forhåndsgodkjenning før jeg søker om lån fra lånekassen?
  Vi anbefaler at du søker om forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudiet så tidlig som mulig. Fakultetets forhåndsgodkjenning må være ferdigbehandlet og registrert før Lånekassen innvilger søknad om studiestøtte.
   

Semesterregistrering

 • Jeg holder på med semesterregistrering. Det ligger allerede i Studentweb at jeg skal på utveksling i 1 semester/år, men når jeg trykker videre kommer det opp at det er en feil. Det står «Planen oppfyller ikke kravet 'Velg ett av emnene'. Utdanningsplanen er ikke komplett ennå». Har jeg gjort noe feil eller er det sånn det skal være når man drar på utveksling?
  Siden du skal studere i utlandet dette semesteret/studieåret, er det riktig at du ikke er registrert for å ta noen fag ved fakultetet. Du kan ellers se rolig bort fra varslene i Studentweb om at utdanningsplanen ikke oppfyller kravene. Varslene har ikke konsekvenser for registreringen, og planen vil rettes opp etter at fakultetet har innpasset utvekslingsstudiene i graden når du er ferdig.

Under utveksling

 • Jeg har endret fag fra det jeg opprinnelig fikk forhåndsgodkjent. Hvordan går jeg frem for å få de nye fagene godkjent?
  Fagendringer forekommer ofte etter at man har fått forhåndgodkjenning og ved semesterstart. For å få de nye fagene forhåndsgodkjent trenger du ikke å fylle ut søknadsskjema og søke på nytt, men du sender oss en oversikt over de nye emnene sammen med emnebeskrivelse/pensum på epost (utveksling.jurfa@uib.no) for at vi skal kunne faglig vurdere hvorvidt de kan godkjennes. I e-posten informerer du oss også om hvilke emner du ikke lenger skal ta.
   
 • Jeg har behov for tilrettelegging av mine studier, kan jeg forvente at verstuniversitetet vil innvilge det?
  Du kan som regel ikke forvente å få samme form for tilrettelegging av dine studier (f.eks. i form av bruk av PC på eksamen, utvidet tid på eksamen, m.m.) ved verstuniversitetet som du får ved UiB. Du kan undersøke med verstuniversitetet ditt ved ankomst om slik tilrettelegging kan innvilges, men fakultetet gjør oppmerksom på at vi ikke kan påvirke vår partners regelverk eller praksis i slike saker.
   
 • Hvilke steder går det an å skrive masteroppgave?
  Les mer om dette på nettsiden med oversikt over hvor det er mulig å skrive masteroppgave.
   
 • Hvilke krav stilles til sammenhengen i oppgavene som skrives under utenlandsopphold dersom en skal søke om godskriving av masteroppgave på bakgrunn av flere mindre oppgaver?

  Normalt skal man skrive én stor oppgave ved vertsuniversitetet. Merk at der man kan skrive én stor oppgave er det denne løsningen som skal velges. Jf § 5-7, nr 2 i Utfyllende regler. Dersom mulighet for én stor oppgave ikke finnes ved ditt verstuniversitet, kan også flere mindre oppgaver godkjennes som masteroppgave.

  Veiledende ordgrense for den norske masteroppgaven er 12 000 ord, slik at oppgave(r) skrevet under utenlandsopphold må tilsvare dette. Det er ingen øvre ordgrense for oppgaver skrevet i utlandet. Les mer om kravene til godskriving av masteroppgave på denne siden.

  Dersom du søker om godskriving på bakgrunn av flere mindre oppgaver, må disse oppgavene ha "en rød tråd", en indre sammenheng som gjør at de til sammen kan sies å utgjøre et hele. Du må sørge for at oppgavene du skriver vinkles på en slik måte at det skapes en indre sammenheng mellom oppgavene.
  Det er vanskelig å si noe nærmere om hvor sterk denne sammenhengen skal være, og hvorvidt disse oppgavene vil kunne godskrives som masteroppgaven før de faktisk foreligger og skal godkjennes etter endt opphold. Fakultetet kan ikke vurdere om kravene til godskriving av masteroppgave er oppfylt før vi har mottatt søknaden om endelig godkjenning med de faktiske oppgavene og innledningen.

  Når du søker om endelig godkjenning må du sammen med oppgavene levere et refleksjonsnotat på minst 1500 ord der du gjør nærmere rede for helheten og drøfter metodespørsmål som arbeidet med tekstene har aktualisert. Da er det opp til deg å argumentere så godt du kan om hvordan oppgavene har en indre sammenheng. Det dukker alltid opp forutsetningsvis metodiske spørsmål i arbeidet juridisk tekster (uavhengig av om slike er eksplisitt drøftet i teksten i form at et metodekapittel e.l., eller «bare» fremgår implisitt av måten drøftelsene er gjennomført på). Refleksjonsnotatet skal redegjøre for disse metodiske utfordringene, gjerne i form av en sammenligning med studentens kjennskap til tradisjonell norsk juridiske metode. Hvilke likheter og forskjeller finnes mellom den metoden én har brukt i arbeidet med disse oppgavene og tradisjonell norsk metode. De faglige kravene finner du ved å klikke på denne lenken.

  Som oftest er det slik at hvis studenten har planlagt skrivingen ut fra at oppgavene skal kunne tilsvare masteroppgave og har reflektert over sammenhengen mellom dem, og dermed er i stand til å skrive et godt refleksjonsnotat, så er det også slik at det vil kunne være grunnlag for at det kan godkjennes som masteroppgave.

  Ved godskriving av masteroppgave på bakgrunn av flere mindre oppgaver blir oppgavene alltid forelagt en vitenskapelig ansatt (dekan eller visedekan for undervisning) for faglig vurdering av oppgavenes innhold, omfang, lengde og sammenheng.

 • Jeg ønsker å ta opp eksamen i X emne. Jeg er i utlandet når det er ordinær eksamen. Er det mulig å ta den opp under kontinuasjonseksamen? I så fall, hvordan går jeg frem?
  Gjentak av allerede bestått eksamen tas normalt ved ordinær eksamen. Dersom du er forhindret til å møte til ordinær eksamen pga. utenlandsstudier (fordi du er i utlandet når ordinær eksamen avholdes), vil du kunne søke fakultetet om å ta opp eksamen ved kontinuasjonseksamen når du kommer hjem igjen etter endt opphold. Jf. § 3-4, 1. c) viii. i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet: "Studenter som ikke kan møte til ordinær eksamen på grunn av utenlandsstudier, vil etter melding til fakultetet få ta eksamen ved første kontinuasjonseksamen etter at de kommer tilbake fra utenlandsstudiene. Dette gjelder der semesterslutt er mindre enn to uker før eksamen hjemme."

  Såfremt du ikke avskjæres av utløpt studierett, tregangersregel, gjentakskvote eller annet, kan du søke spesifikt om en slik ordning. I løpet av høstsemesteret vil alle som er på utveksling få en melding om muligheten til å ta frivillig gjentak ved kontinuasjonseksamen og kan fylle ut et skjema for å bli meldt opp til kontinuasjonseksamen i august påfølgende år.

  Dersom du er tatt opp på LLM har du mulighet til å søke om å avlegge frivillig gjentak av eksamen ved kontinuasjonseksamen før avreise. Jf. § 3-4, 1. c) viii. i utfyllende regler: "Utreisende studenter som er tatt opp til LLM-program, eller som deltar på andre utvekslingsprogram som UiB er deltaker i, kan etter søknad få avlegge gjentakseksamen ved kontinuasjonseksamen før de reiser ut. Det gjelder dersom tiden for semesterstart eller –slutt ved vertsinstitusjonen er til hinder for at studenten kan delta både ved neste ordinære eksamen og ved neste påfølgende kontinuasjonseksamen."
   

 • Jeg tar en LLM-grad og blir ikke ferdig før ut i september. Må jeg betale semesteravgift?
  Dersom du ønsker å beholde studieretten din ved Det juridiske fakultet også i høstsemesteret, må du semesterregisterere deg og betale semesteravgift som vanlig innen 1. september.

Etter utveksling

 • Jeg har fått en skannet kopi av karakterutkriften min fra utvekslingsstedet. Er dette tilstrekkelig dokumentasjon for å søke om endelig godkjenning av utvekslingsoppholdet?
  Nei. Fakultetet trenger å se original dokumentasjon på avlagte eksamener og oppnådde studiepoeng. Fakultetet kan godta en skannet kopi av karakterutskriften dersom den er mottatt på e-post (til utveksling.jurfa@uib.no) direkte fra vertsuniversitetet. Les mer på nettsiden om endelig godkjenning.
   
 • Hvor lang tid tar det før jeg får svar på søknaden om endelig godkjenning av utvekslingsoppholdet?
  Vår saksbehandlingstid er på maksimum 4 uker. Vi pleier å behandle søknader fortløpende. Svar på søknad kan ta mellom 1 og 4 uker avhengig av om fakultetet har fått all dokumentasjon som kreves (f.eks. emnebeskrivelser, offisiell dokumentasjon på resultater), og avhengig av pågang og bemanning i fellesferien (sommer/jul).
   
 • Hva kreves av utdypning når det gjelder beskrivelsen av "indre sammenheng" mellom oppgavene ifm søknad om godskriving av masteroppgave på bakgrunn av flere mindre oppgaver?
  Det er ikke noe spesielle retningslinjer, annet enn at du skal skrive et refleksjonsnotat på minst 1500 der du gjør nærmere rede for helheten og drøfter metodespørsmål som arbeidet med tekstene har aktualisert. De faglige kravene finner du ved å klikke på denne lenken.
  Dette blir så vurdert av dekan eller visedekan for undervisning sammen med de oppgavene du leverer. Du kan lese mer om det på nettsiden om endelig godkjenning.
   
 • Er alt på plass etter at jeg har fått endelig godkjenning?
  Dersom du er ferdig med mastergraden etter utvekslingsoppholdet, må du avlegge kandidatløftet, som er en forutsetning for å få vitnemål. Vitnemålet utstedes ikke automatisk.
  Du må også skrive en rapport om utvekslingsoppholdet ditt som vi deretter kan dele med studenter som vurderer å dra på utveksling.
   
 • Er karakterutskrift eller vitnemål fra utlandet tilstrekkelig dokumentasjon for å få utstedt en midlertidig bekreftelse på fullført grad fra UiB?
  En kan ikke få utstedt midlertidig bekreftelse på oppnådd grad før vedtak om endelig godkjenning er fattet. Les mer om bekreftelse på oppnådd grad.
   
 • Vil karakterene jeg får i utlandet vises på vitnemålet mitt fra UiB? Kan jeg velge hvilke fag som vil vises på vitnemålet?
  Karakterene du får fra utlandet vil ikke fremgå av vitnemålet du får fra UiB. Det vil kun stå X antall studiepoeng godskrevet ved Y universitet som spesialemner og/eller masteroppgave. Du får dermed ikke velge spesifikke fag som skal oppføres på UiB vitnemålet.
  Dersom du trenger å vise til karakterene du har fått i utlandet til en eventuell arbeidsgiver senere, vil du måtte legge ved karakterutskriften du får fra vertsuniversitet for å dokumentere de konkrete emnene du tok og resultatene du oppnådde.
   
 • Hvorfor fremgår ikke utvekslingsoppholdet i Vitnemålsportalen? Burde det ikke stått at utvekslingsoppholdet er godkjent på den?
  Vitnemålsportalen gir en oversikt over alle emnene du har bestått ved UiB. Emner du har bestått ved et annet lærested vil ikke vises i portalen. Det vil si at karakterene du har oppnådd ved et lærested i utlandet ikke vil fremgå av hverken vitnemålsportalen eller vitnemål fra UiB. Dersom du trenger å vise til karakterene du har fått i utlandet, må du legge ved karakterutskriften du får fra vertsuniversitet for å dokumentere de konkrete emnene du tok og resultatene du oppnådde.