Hjem
Det juridiske fakultet

Hvor kan du dra?

Her får du oversikt over hvilke universiteter du kan reise til.

Hvor kan du dra
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

 

NB! Studenter som begynte på 1. studieår høsten 2021 eller senere (2021-studieordningen) vil kunne utveksle allerede i vårsemesteret på 3. studieår. Enn så lenge er informasjonen på disse sidene tilpasset studenter som begynte på første studieår før høsten 2021 (2003-studieordningen). Informasjon tilpasset studenter på ny studieordning vil komme i god tid før søknadsfrist for utveksling på 3. studieår.

Det finnes i dag mange alternativ for deg som ønsker å ta ett semester eller to av utdanningen din i et annet land.

Nedenfor kan du lese om de ulike typer avtaler du kan utveksle gjennom.

I UiBs oversikt over utvekslingsmuligheter vil du få mye detaljert informasjon om hver utvekslingsavtale du er interessert i. Du vil blant annet finne informasjon om hvem kan søke, når i studiet du kan reise, hvilket språk du må beherske, hvilke emner du kan ta, om du må betale skolepenger, m.m. Sjekk denne nettsiden, filtrer etter behov og finn de universitetene du ønsker å vite mer om.

En oversikt over særlig anbefalte utvekslingsavtaler for jusstudenter finner du på denne siden.

Fakultetet tar forbehold om at endringer i utvekslingstilbudet kan forekomme i løpet av semesteret og helt inntil søknadsfristen.

Europa (Erasmus+)

Innenfor Erasmus+ programmet har fakultetet utvekslingsavtaler med mer enn 90 universitet fordelt på de aller fleste landene i Europa. Felles for utveksling innenfor Erasmusprogrammet, er man ikke betaler skolepenger, at gode karakterer ikke er en forutsetning, og at det med få unntak ikke er formelle språkkrav. Erasmusstipendet er en annen fordel. I tillegg til eventuell støtte gjennom Lånekassen, får man et Erasmusstipend på ca 350 eller 400€ i måneden, avhengig av hvilket land du skal til. For å kvalifisere til Erasmusstipend må oppholdet vare i minst 90 dager.

Selv om det ikke er krav om at man må ha et bestemt karakternivå for å kunne utveksle gjennom Erasmusprogrammet, er det likevel karakterer som avgjør hvem som kan få reise dersom det er konkurranse om plassene til et bestemt universitet.

Frankrike, Nederland, Italia, Storbritannia, Spania og Tyskland er bare noen få av alle de stedene man kan reise til gjennom Erasmusprogrammet. I tillegg kan man skille seg ut i søkerbunken til fremtidige jobber ved å velge litt mer utradisjonelt. Hva med et halvår i Tsjekkia, Polen, Litauen eller Ungarn?

Når du utveksler til Sverige og Danmark vil likheten mellom de skandinaviske språkene medføre at du kan velge mellom ikke bare fagene som undervises på engelsk, men også fag som undervises på dansk eller svensk. Norske utvekslingsstudenter til Danmark og Sverige vil altså ha flere fag å velge mellom enn utvekslingsstudenter fra andre land

Mer informasjon om Erasmusutveksling og oversikt over alle universitetene du kan søke til finner du på UiBs sentrale sider for utveksling.

Fakultetets LLM-avtaler

Hva er en LLM? 
LLM  er en forkortelse for det latinske Legum Magister, eller Master of Law. Det er en (som oftest) ettårig mastergrad i juss, som gir en grundig spesialisering innenfor et bestemt rettsområde. Man kan velge å ta en generell LLM der en velger fag som omhandler ulike rettsområder, men det mest vanlige er å ta en spesialisert LLM der man konsenterer seg om et bestemt rettsområde, slik som for eksempel menneskeretter, konkurranserett, strafferett eller bank- og finansrett.

Tar man en LLM grad mens man er på utveksling, vil denne (under visse forutsetninger) godskrives som hele det 5. studieåret i mastergraden i rettsvitenskap. Det vil si at man gjør unna både spesialemnene og masteroppgaven mens man er på utveksling.

Til forskjell fra annen type utveksling der man vil få en karakterutskrift på slutten av oppholdet, får man etter å ha tatt en LLM en selvstendig grad. Det vil si at du ved å velge LLM får to grader på tiden av en: Du fullfører både en LLM-grad fra et utenlandsk universitet og den norske Master i rettsvitenskap.

LLM
Fakultetet disponerer plasser på LLM program som vi kan tilby våre studenter til (som oftest) reduserte skolepenger. Det gjelder:

 • Bond University (Australia) - oppstart mulig også i vårsemesteret
 • Radboud Universiteit Nijmegen (Nederland) - oppstart mulig også i vårsemesteret
 • University of Auckland (New Zealand) - oppstart mulig også i vårsemesteret
 • University of Dundee (Skottland) - oppstart mulig også i vårsemesteret
 • University of Aberdeen (Skottland) - oppstart mulig også i vårsemesteret
 • University of Glasgow (Skottland)
 • King’s College London (England)
 • SOAS, University of London (England)
 • Lancaster University (England)
 • University of Southampton (England)
 • Saarland University (Tyskland)
 • Mitchell|Hamline School of Law (USA) - oppstart mulig også i vårsemesteret
 • Penn State Law, Pennsylvania State University (USA)
 • University of Minnesota (USA)
 • University of California Hastings College of the Law (USA)
 • Washington University Law (St. Louis, USA) - oppstart anbefalt i høstsemesteret, men mulig også i vårsemesteret
 • The University of Queensland (Australia) - oppstart mulig også i vårsemesteret
 • The University of Sydney (Australia) - oppstart mulig også i vårsemesteret

Du søker på disse plassene på samme måte som for vanlig utveksling gjennom UiB. Søknadsfrist er 1. februar.

Detaljert informasjon om hver av disse avtalene finner du i UiBs oversikt over utvekslingsmuligheter.

Fakultetets bilaterale avtaler

I tillegg til UiBs bilaterale avtaler har Det juridiske fakultet inngått en del bilaterale avtaler direkte med andre juridiske fakultet i ulike land, men som ikke tilhører utvekslingsprogrammet Erasmus. De bilaterale avtalene har dermed andre betingelser enn avtaler gjennom Erasmus. På de bilaterale avtalene kan det noen ganger være skolepenger, andre ganger ikke. Det kommer an på hva som er avtalt med hvert enkelt universitet. På bilaterale avtaler vil det gjelde bestemte karakterkrav.

Fakultetet har bilaterale avtaler i følgende land:

AUSTRALIA

 • Bond University (ett semester) - Det er også mulig å dra til Bond for å ta en LLM-grad.

CANADA

 • University of Western Ontario "Western Law"
 • Dalhousie University

INDIA

 • National Law University Delhi

ISRAEL

 • Tel Aviv University

KINA

 • China University of Political Science and Law, Beijing
 • China Foreign Affairs University, Beijing
 • Fudan University, Shanghai
 • Peking University, Beijing
 • Renmin University of China, Beijing
 • Shandong University, Jinan
 • Shanghai Jiao Tong University, Shanghai
 • Tsinghua University, Beijing

NEW ZEALAND

 • The University of Auckland (ett semester) - Det er også mulig å dra til Auckland for å ta en LLM-grad.

RUSSLAND

 • National Research University - Higher School of Economics (HSE)

STORBRITANNIA

 • University of Southampton (betalende plass) - Det er også mulig å dra til University of Southampton gjennom Erasmus eller for å ta en LLM-grad.
 • Queen Mary University of London
 • SOAS, University of London  - Det er også mulig å dra til SOAS for å ta en LLM-grad.

USA

 • Mitchell|Hamline School of Law (ett semeter) - Det er også mulig å dra til Hamline for å ta en LLM-grad.
 • Penn State University (ett semester) - Det er også mulig å dra til Penn State for å ta en LLM-grad.
 • University of Illinois at Urbana-Champaign
 • American University Washington College of Law
 • University of California Hastings College of the Law (ett semester - kun hvis gjensidighet i avtalen) - Det er også mulig å dra til UC Hastings for å ta en LLM-grad.
 • Washington University Law (St. Louis) (ett semester - kun hvis gjensidighet i avtalen) - Det er også mulig å dra til St Louis for å ta en LLM-grad.
 • Fordham University (New York)

Detaljert informasjon om hver av disse avtalene finner du i UiBs oversikt over utvekslingsmuligheter.

UiBs bilaterale avtaler

UiBs BILATERALE AVTALER
I resten av verden skjer utvekslingen gjennom bilaterale avtaler, det vil si samarbeidsavtaler som er inngått direkte mellom UiB og et annet universitet.

En rekke av UiB sine bilaterale avtaler kan benyttes av studenter fra alle fakultet ved UiB, mens noen avtaler er forbeholdt studenter fra enkelte fagområder. Så sant universitetet ute har et juridisk studietilbud og samarbeidsavtalen omfatter også dette, kan jusstudenter benytte seg av UiBs bilaterale avtaler.De mest aktuelle UiB-avtalene for jusstudenter er:

 • University of Alberta (Canada)
 • University of Ottawa (Canada)
 • Hong Kong University (Kina)
 • University of Waikato (New Zealand)
 • University of Sydney (Australia)
 • University of Queensland (Australia)
 • University of Melbourne (Australia)
 • University of Western Australia (Australia)
 • James Cook University (Australia)

Disse er bilaterale avtaler som har vært benyttet av jusstudenter i løpet av de siste årene. Andre universitet kan også være aktuelle så fremt avtalene omfatter jus. Fullstendig oversikt over UiBs bilaterale avtaler finner du på UiBs sentrale sider om utveksling.

Å søke på egen hånd

I tillegg til å reise ut gjennom fakultetet/UiB sine utvekslingsavtaler åpner reglementet for at du kan ta en ettårig mastergrad i jus (LLM) i utlandet på egen hånd, og søke godskriving av spesialemner/masteroppgave på bakgrunn av en slik grad. Da søker du selv om opptak til LLM direkte til universitetet du ønsker å reise til. En grei oversikt over LLM program finner du på: www.llm-guide.com

Dette bør du være klar over når du søker på egen hånd:

 • Du har ansvar for søknadsprosessen på egen hånd
 • Du må selv finne ut av frister og opptakskrav
 • Du vet ikke om universitetet du søker til vil godta at du har ”tilsvarende” en bachelorgrad etter 3 eller 4 års-studier
 • Du går glipp av goder som finnes i avtalene som fakultetet har jobbet frem, slik som f.eks. fritak fra krav om språktest og rabatt på skolepenger
 • Fakultetet kan hjelpe dersom du trenger ”bachelor equivalency” eller ”letter of recommendation” (minst sterk C i snitt), English proficiency

NB! Fakultetet utsteder ikke bekreftelser dersom du ønsker å søke opptak på egenhånd til et lærested der fakultetet allerede har en utvekslingsavtale. Da må du i første omgang søke nominasjon gjennom fakultetets avtale for å se om du kvalifiserer og kan nomineres gjennom avtalen.

Hvor kan jeg skrive masteroppgave?

Skal du ta en LLM i utlandet, vil alle avtaler fakultetet har med LLM-steder inneholde en oppgaveinnlevering som kan tilsvare masteroppgaven. Les mer om mulighetene dine på siden med oversikt over fakultetets LLM-avtaler.

Skal du reise i kun ett semester, eller til et sted der du ikke tar en LLM, finnes det flere muligheter. Her er et eksempel på universiteter hvor oppgaveinnleveringene er så store at man kan søke om godskriving av  masteroppgave:

- American University Washington College of Law
- Auckland University
- Bond University
- Mitchell|Hamline School of Law
- Penn State Law
- University of Minnesota
- University of Illinois
- University of Sydney
- Univeristy of Queensland
- University of Western Ontario
- Dalhousie University
- University of California Hastings College of the Law
- Washington University Law (St. Louis)
- University of Central Lancashire Cyprus
- Universidad de Murcia

Vi oppfordrer deg til å lese mer om hver enkelte avtale.

NB! Listen er ikke nødvendigvis uttømmende. Det kan finnes andre steder også med oppgavemuligheter som fakultetet ikke har oversikt over.

Utveksling gjennom Erasmus-programmet vil sjelden gi muligheter for å skrive en eller flere oppgaver som kan godskrives som masteroppgave, men det kan finnes enkelte unntak. Du må selv undersøke om noen av emnebeskrivelsene hos vertsuniversitetet ser ut til å åpne for skriftlige arbeider som dekker kravene til godskriving av masteroppgave.

Hva er kravene til godskriving av masteroppgave?

Forutsetningen for å kunne søke godskriving av masteroppgave er at kravene som står beskrevet i utfyllende regler § 5-7 er oppfylt. Det er ikke noe automatikk i at det kan gis godskriving etter opphold ved alle disse universitetene - det fordrer blant annet at man velger fag som har oppgaveskriving som del av faget.

Mer informasjon om endelig godkjenning og godskriving av masteroppgave.

Det skriftlige arbeidet som utføres må i hovedsak tilsvare den norske masteroppgaven i omfang (både antall ord og antall studiepoeng) og dybde:

 • Oppgaven må omhandle rettsvitenskapelige spørsmål.
 • Normalt skal man skrive én stor oppgave ved vertsuniversitetet. Men dersom slik mulighet ikke finnes ved ditt verstuniversitet, kan også flere mindre oppgaver godkjennes som masteroppgave. Merk at der man kan skrive én stor oppgave er det denne løsningen som skal velges. Jf § 5-7, nr 2 i Utfyllende regler.
 • Oppgaven(e) må være på minst 12 000 ord (til sammen). Det er ingen øvre ordgrense for oppgaver skrevet i utlandet.
 • Noen ganger er ikke oppgaven alene verdt 30 studiepoeng. Da må du likevel bestå emner på tilsammen minst 30 studiepoeng under utvekslingsoppholdet for at semesteret skal kunne godkjennes som masteroppgave.
 • Dersom en skriver flere mindre oppgaver i steden for én stor, må disse oppgavene ha en indre sammenheng slik at de til sammen utgjør en helhet. Der oppgaven er satt sammen av flere selvstendige tekster, kreves det ved søknad om endelig godkjenning i tillegg et refleksjonsnotat på minst 1500 ord hvor en gjør nærmere rede for helheten og drøfter metodespørsmål som arbeidet med tekstene har aktualisert. De faglige kravene finner du ved å klikke på denne lenken.

Verdenskart

Du finner en oversikt over utvekslingsmulighetene dine ved å sjekke ut dette verdenskartet.

Du kan også besøke denne nettsiden der du kan filtrere for eksempel på ulike land og verdensdeler, eller på avtaler som gjelder for bare Det juridiske fakultet og avtaler som gjelder for hele UiB.