Hjem
Kjemisk institutt
Valgnyhet

Kunngjøring av valgresultatet til instituttrådet ved Kjemisk institutt 2021 - 2025

Resultat av valg til instituttrådet ved Kjemisk institutt for alle grupper. Gruppe A og C for perioden 1.8.2021-31.7.2025, og gruppe B og D for perioden 1.8.2021-31.7.2022,

Stemmegiving, hånd over valgurne
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Gruppe A 

Følgende kandidater vil representere gruppe A (fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling/ansatte på åremål) i instituttrådet i perioden 01.08.2021 - 31.07.2025      

Valgt som medlem:

Monica Jordheim

Tanja Barth

Pascal Dietzel                                 

Valgt som varamedlem:

 1. vara: Kristine Spildo
 2. vara: Jarl Underhaug
 3. vara: Torgils Fossen
 4. vara: Willy Nerdal
 5. vara: Tore Skodvin

Gruppe B

Følgende kandidater vil representere gruppe B (midlertidig vitenskapelig tilsatte) i instituttrådet i perioden 01.08.2021 - 31.07.2022:

 Valgt som medlem:

 Beate Halsvik

 Valgt som varamedlem:

 1. vara: Morten Tysse
 2. vara: Andrea Estefania Carpinteyro Diaz
 3. vara: Emile Schjeldsøe Berg
 4. vara: Nina Henne

Gruppe C

Følgende kandidater vil representere gruppe C (teknisk og administrativt ansatte) i instituttrådet i perioden 01.08.2021 - 31.07.2025:

Valgt som medlem:

Reidun Alice Myklebust

Egil Nodland

Valgt som varamedlem:

 1. vara: Hege Ommedal
 2. vara: Sofie Lekve
 3. vara: Cecilie Sævdal Dybsland

Gruppe D

Følgende kandidater vil representere gruppe D (studentene) i instituttrådet i perioden 01.08.2021 - 31.07.2022:

Hvis det blir behov for flere vara, får fagutvalgene fullmakt til å oppnevne en.

Valgt som medlem:

Nikolai Golten Fiskeseth

Camilla Hallanger                                      

Valgt som varamedlem:

 1. Oscar Dos Santos Kvalsvik

Eventuelle klager må være valgstyret i hende innen 09.06.2021.

STEM HER

Valg til instituttrådet for;
gruppe A (fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling),
gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling),
gruppe C (ansatte i tekniske og administrative stillinger) og
gruppe D (studenter).

Kandidatene i gruppe B og D blir valgt for perioden 1.8.2021-31.7.2022.
Kandidatene i gruppe A og C blir valgt for perioden 1.8.21-31.7.25 

Det skal også velge medlemmer til fakultetsstyret for de samme gruppene.

Valgperiode – elektronisk stemmegivning, oppstart 25.05.21 kl. 09.00 – avsluttes 28.05.21 kl. 12.00

STEM HER: https://valg.usit.no/uib/valg/login.do

Kandidatene

Gruppe Kandidatens navn
    
A MonicaJordheim
  PascalDietzel
  TanjaBarth
  JarlUnderhaug
  WillyNerdal
  KristineSpildo
  ToreSkodvin
  TorgilsFossen
    
B BeateHalsvik
  Morten Tysse
  NinaHenne
  Emile SchjeldsøeBerg
  Andrea E. CarpinteyroDiaz
    
C HegeOmmedal
  EgilNodland
  ReidunnMyklebust
  SofieLekve
  CecilieDybsland (slutter sommeren 2021)
    
D Nikolai GoltenFiskeseth
  Oscar dos SantosKvalsviko
  CamillaHallanger
  Agnes S.Mousavi
    
    

Hvordan fremme forslag

 • Forslaget må være skriftlig- 
 • Det må være underskrevet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.
 • Forslagsstiller må oppfylle kriteriene til stemmerett.
 • Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
 • De foreslåtte må være valgbare.
 • Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende

Forslag til kandidater sendes til instituttets kontaktperson - se faktaboks

Instituttsrådets nåværende sammensetning

Valgstyret MN-fak. våren 2021

Gr. A: Fredrik Manne, professor, Institutt for informatikk, leder valgstyret

Vara: Tanja Barth, professor, Kjemisk institutt

Gr. A: Jorun Egge, professor, Institutt for biologi.

Vara: Bjørn Grung, førsteamanuensis, Kjemisk institutt

Gr. B: Mathias Sæther, postdoktor, Institutt for fysikk og teknologi

Gr. C: Linda Vagtskjold, administrasjonssjef, Institutt for informatikk.

Vara: Ole Tumyr, overingeniør, Institutt for geovitenskap

Gr. D: Matias Helleve, masterstudent, Institutt for fysikk og teknologi

Manntall - liste over stemmeberettigede

Ansatte og studenter må selv sjekke at de står i manntallet

For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet til UiB.

For å ha stemmerett må du være ansatte fast i minst 50 % stilling. Stemmerett har også de som er midlertidig ansatt for en periode på minst ett år i minimum 50 % stilling eller som på valgtidspunktet har hatt et sammenhengene ansettelsesforhold på 12. måneder i minst 50 % stilling.

Studenter som er registrert som student og har betalt semesteravgift det semesteret valget avholdes har stemmerett.

Manntall for gruppe A, B og C er tilgjengelig her: [linkene leder til manntall for 2020]https://manntall.app.uib.no/ansatt/

Studentene (gruppe D)https://manntall.app.uib.no/student/ [linken leder til manntall for 2020]

Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: valgstyret@uib.no

Valgreglement for instituttråd ved UiB.