Hjem
Klima og energiomstilling
Klima og energiomstilling

Arealbruk skaper i økende grad konflikt

Våre forskningsmiljøer spiller en nøkkelrolle ved å frembringe kunnskap til å utrede samlet effekt og konsekvens av ulike handlingsalternativer, og peke på kunnskapsbaserte løsninger for en bærekraftig, klima-, nærings- og samfunnsutvikling.

Hovedinnhold

Befolkningsvekst med økende behov for fornybar energi, næringsrik mat og nødvendig infrastruktur har ført til store interessemotsetninger om areal. Tap av natur fører til press på økosystemer som igjen får alvorlige konsekvenser for en bærekraftig klode. Dette fører til konflikt om arealbruk.  

Kunnskap om hvordan disse avveiningene kan håndteres både rettslig, biologisk og sosialt er kritisk.

Et bedre kunnskapsgrunnlag om bærekraftig arealbruk for bl.a. å kunne avveie ulike samfunnshensyn, utvikle flerbruks arealløsninger, ivareta artsmangfold etc. er viktigere enn noen gang.

Universitetet i Bergen driver forskning og utdanning innen viktige områder knyttet til arealer under press:

  • Senter for bærekraftig arealbruk (CeSAM) : Tverrfaglig søkelys på bærekraft i arealforvaltning for å svare på kritiske kunnskapshull blant annet knyttet til arealressurser, tapet av biologisk mangfold, forvaltningskunnskap i et fortids- og fremtidsperspektiv, innvirkning på menneskers mentale og fysiske helse, sosiale spørsmål knyttet til hvordan politiske prosesser kan inkludere og balansere lokale, nasjonale og globale interesser.
  • Byplanlegging : Byer og tettsteder verden over er under stadig endring og stilles overfor utfordringer knyttet til befolkningsvekst eller nedgang, migrasjon og mobilitet, ulikhet og klimaendringer. Hvordan kan politikk og planlegging møte disse utfordringene?
  • Rettslige forhold knyttet til arealbruk og biodiversitet : Rettslige reguleringer av areal vil ha stor påvirkning på forvaltning og bruk.
  • Geofarer :  Geovitenskaplig kunnskap nøkkel til bedre samfunns- og miljømessig sikkerhet. Endringer i klima kan gi økt fare for naturfarer som f.eks. skred og flom, med hendelser som kan medføre store skader på mennesker, miljø og verdier.  For å forebygge fremtidige naturkatastrofer er det vesentlig å forstå prosessene som leder til slike i vurdering av arealbruk.