Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Hvem, hva, hvor på KMD

Hvem, hva, hvor i administrasjonen for studenter

Studiekonsulentene kan gi råd og hjelp i studiehverdagen. Her finner du en oversikt over ansatte og arbeidsoppgaver i gruppe for støtte til utdanning.

Hovedinnhold

De aller fleste studenter har en gang i løpet av studiet behov for veiledning om studiehverdagen, spørsmål om valg av emner, studieprogresjon, utveksling eller andre ønsker eller behov som er knyttet til studiet. Ikke nøl med å ta kontakt med din studieveileder!

Hva kan en studiekonsulent hjelpe med?

Hos studieveileder får du:

 • Generell informasjon om studiemuligheter
 • Hjelp til å planlegge studiene
 • Informasjon om utvekslingsmuligheter på ditt studieprogram
 • Informasjon om godkjenning av ekstern utdanning i Norge og utlandet
 • Informasjon om lover og reglement ved universitetet
 • Svar på andre spørsmål du gjerne vil diskutere med en studieveileder på tomannshånd

Hva kan studieveileder ikke hjelpe deg med?

 • Grader i utlandet eller studier ved andre norske læresteder. Ta kontakt med det aktuelle universitetet eller høyskolen.
 • Faglige spørsmål. Ta kontakt med foreleseren din.
 • Studiestøtte fra Lånekassen. Spør Lånekassen.
 • Mestring av studielivet og karrierespørsmål. Ta kontakt med SiB Karriere & Studiemestring

Bestille veiledning
Bestill veiledning på e-post. Skriv hvilket studieprogram du tilhører og kort hva du ønsker å snakke om. Ikke skriv sensitiv informasjon. Kontaktinformasjon finner du i faktaboksene til høyre på siden.

---

Under finner du beskrivelse om andre stillinger i seksjonen som er relevant.

Studiesjef

Hilde Skare er studiesjef for Seksjon for støtte til utdanning.

Arbeidsoppgaver er blant annet:

 • Samordne de studieadministrative funksjonene ved KMD
 • Koordinere de studieadministrative arbeidsprosessene
 • Ansvar for rutineutvikling og kvalitetssikringsarbeid
 • Koordinere KMD sitt arbeid med læringsmiljø
 • Koordinere etter- og vidareutdanning
 • Sekretærfunksjon for KMD sitt utdanningsutval

Eksamenskonsulent

 • Planlegging og gjennomføring av eksamen og vurdering
 • Kontroll av fullført obligatoriske arbeidskrav og progresjon
 • Kontakt og informasjon til eksterne sensorer, inkl. honorar og bestilling av reiser
 • Musikk: Innsamling av repertoarlister og eksamensprogram
 • Musikk: Samarbeide med produsent i forbindelse med eksamen under Festspill og Nattjazz
 • Oppdatere årshjul i samarbeid med resten av studieadministrativ gruppe
 • Samarbeid med SA om skoleeksamener / innleveringer
 • Medansvar for opptak og praksis

Henvendelser kan rettes til eksamen.kmd@uib.no 

Timeplankonsulent

 • Planlegging og gjennomføring av eksamen og vurdering
 • Kontroll av fullført obligatoriske arbeidskrav og progresjon
 • Kontakt og informasjon til eksterne sensorer, inkl. honorar og bestilling av reiser
 • Innhente informasjon om timeplanbehov og publisering av disse i TP· Inngå i studienettverk
 • Musikk: Innsamling av repertoarlister og eksamensprogram
 • Musikk: Samarbeide med produsent i forbindelse med eksamen under Festspill og Nattjazz
 • Rombooking individuell undervisning
 • Oppdatere årshjul i samarbeid med resten av studieadministrativ gruppe
 • Samarbeid med SA om skoleeksamener / innleveringer
 • Medansvar for opptak og praksis

  Opptakskonsulent

  • Administrasjon av lokale opptak og opptaksprøver / intervju
  • Veiledning av søkere
  • Administrasjon og tildeling av valgemner
  • Rekrutterings – og informasjonsmateriell
  • Internasjonalt opptak
  • Medansvar for eksamen, timeplan og praksis

  Henvendelser rettes til opptak@kmd.uib.no 

  Ekspedisjon/førstelinje

  • Ansvar for fakultetets førstelinjetjeneste for studenter, ansatte og eksterne interessenter
  • Enklere studieadministrativ saksbehandling
  • Støtte til undervisnings- og timeplanlegging
  • Støtte i planlegging og gjennomføring av studiestart og mottak av nye studenter
  • Støtte i planlegging og gjennomføring av møter og arrangement
  • Daglige driftsfunksjoner knytt til rom og utstyr
  • Enklere saksbehandling knyttet til økonomiområdet
  • Bestilling
  • Reservasjon av rom
  • Post
  • Bestilling av studieveiledning
  • Henvisning til søknader og andre skjema

  Lars Hillesgate 3, Griegakademiet - Institutt for musikk: Jill Karlstad

  Møllendalsveien 61, Institutt for kunst og design: Rebeca Torres 

  Produsent

  Koordinering, planlegging og avvikling ved alle typer interne og eksterne arrangement som blant annet konserter, utstillinger, seminar og seremonier. 

  Kontakt: produksjon.kmd@uib.no

  Internasjonal koordinator

  Til stillingen ligger blant annet følgende ansvar og oppgaver:

  • Internasjonalt utdanningssamarbeid; studentmobilitet, nettverk, bilaterale avtaler, felles undervisning og prosjektarbeid, mobilitet for teknisk-administrativt ansatte
  • Studieveiledning
  • Saksbehandling og innpassing
  • Internasjonalt utdanningssamarbeid
  • Student- og ansattmobilitet

  Henvendelser rettes til exchange-kmd@uib.no 

  Internasjonal koordinator: Tale Vik