Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design

Reglement i utdanningssaker ved Fakultet for kunst, musikk og design

Utfyllende regler for Fakultet for kunst, musikk og design til Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen

Hovedinnhold

Utfyllende regler for Fakultet for kunst, musikk og design til Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen

I tillegg til nasjonale lover for universiteter og høyskoler, styres studietilbudet ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) av UiB sin egen studieforskrift og av et eget utfyllende reglement for fakultetet.

Vedtatt i fakultetsstyret ved Fakultet for kunst, musikk og design 16. juni 2017.

KAPITTEL 2 GRADER

§ 2.4 Krav til omfang og sammensetning av graden bachelor

Til punkt (1): Krav til omfang og sammensetning av bachelorgraden framgår av programmets studieplan, jf. § 3.1 (2).

Til punkt (1) a) og b):

For examen philosophicum og examen facultatum følger programmene Bachelor i musikkvitenskap og Femårig integrert master i musikkterapi utfyllende retningslinjer for gradsstudium ved Det humanistisk fakultet.

Bachelorprogram i kunst og bachelorprogram i design er treårige program uten obligatoriske krav til examen philosophicum og examen facultatum/innføringsemne.

§ 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master

Til punkt (1):
Krav til omfang og sammensetning av mastergraden er omtalt i studieplanen for programmet, jf. § 3.1 (2).
 

KAPITTEL 3 STUDIER

§ 3.4 Fritak og innpassing av Examen philosophicum og innføringsemner/examen facultatum

Til punkt (2) og (3):
Examen philosophicum som er avlagt ved andre høyere utdanningsinstitusjoner gir fritak for examen philosophicum i en bachelorgrad ved Fakultet for kunst, musikk og design. Examen facultatum fra andre fakultet ved Universitetet i Bergen og fra andre høyere utdanningsinstitusjoner kan godkjennes og innpasses i fakultetets bachelorprogram Fullført bachelorgrad eller tilsvarende gir fritak fra kravet om examen philosophicum og examen facultatum i en ny grad.

KAPITTEL 4 OPPTAK OG UTDANNINGSPLAN

§ 4.2 Utdanningsplan

Til punkt (2):
Veiledningskontrakt skal inngå som en obligatorisk del av utdanningsplanen på masterprogram. 

Veiledningskontrakten gir rammer for tallet veiledningstimer en student har krav på i løpet av masterstudiet.

§ 4.7 Permisjon

Til punkt (3):

a)    Kortvarige studier: Studenter tatt opp ved kortvarige studier, jf. § 4.1.2, innvilges ikke permisjon.

b)    Årsstudier: Studenter ved årsstudiene kan søke fakultetet om permisjon etter vilkårene i § 4.7 (4).

c)    Studenter på Bachelorprogram i utøvende musikk eller komposisjon som har vært ute av studieløpet i mer enn 1 studieår må gjennomføre ny opptaksprøve. 

Til punkt (7):
Integrert masterprogram: For studenter på integrert masterprogram kan permisjon innvilges i henhold til § 4.7 (2) og (4) i semestrene 1-6, og etter § 4.7 (4) og (6) i semestrene 7-10.

§ 4.9 Adgang til vurdering for personer uten opptak til studier ved Universitetet i Bergen

Til punkt (2):
Adgang til vurdering for personer uten studierett må beskrives i emnebeskrivelsen.

KAPITTEL 5 UNDERVISNING

§ 5.3 Undervisningstilbud

Til punkt (3):
Rangeringsregler for undervisningsopptak til emner skal framgå av emnebeskrivelsen.

Til punkt (4):
Veiledningskontrakten gir rammer for antallet veiledningstimer en student har rett på i løpet av masterstudiet. Fakultetet kan i samråd med instituttet avslå søknad om videre veiledning dersom veiledningsressursene er uttømt (se også § 4.1 (6)).

§ 5.5 Obligatorisk undervisningsaktivitet

Til punkt (5):
Instituttene kan i emnebeskrivelsene angi at studenter som deltar på et emne som tidligere er bestått, enten ikke har rett på veiledning, eller skal ha et redusert veiledningstilbud.

Til punkt (6):
Retten til ny undervisningsaktivitet ved gyldig fravær gjelder kun inneværende undervisningssemester, i den grad det er praktisk mulig og øvrige regler ikke er til hinder for dette.

KAPITTEL 6 VURDERING

§ 6.1. Allment om vurdering

Til punkt (2):
I emner som inkluderer vurderingsformene mappevurdering, veiledede oppgaver, gruppeeksamen, bestått på grunnlag av frammøte og produksjoner, gis det normalt ikke vurdering i undervisningsfrie semestre. Eksamenssemester fremgår av emnebeskrivelsen.

Til punkt (6):
Fakultetet krever at studenter har tilgang til egen bærbar datamaskin for bruk i undervisning og vurdering.
 
§ 6.2.1 Vurderingsformer

Til punkt (1) d), e), h) og i):
Emnebeskrivelser setter rammer for format og omfang på hva som inngår i mapper, oppgaver, produksjoner og konserter. Produksjoner og konserter kan, omfatte digitale eller analoge formidlingsformer. Dette defineres i emnebeskrivelsen.

§ 6.2.2 Særskilt om skriftlig skoleeksamen

Til punkt (1):
Lengden på en skriftlig skoleeksamen skal være maksimum 6 timer for emner på 15 studiepoeng, og maksimum 4 timer for emner på 10 studiepoeng.
 
§ 6.2.4 Særskilt om hjemmeeksamen

Til punkt (1):
Dersom hjemmeeksamensperioden spenner over offentlige fridager, jf. §5.1(3), skal disse dagene ikke regnes som en del av eksamensperioden.
 
§ 6.2.5 Særskilt om mappevurdering

Til punkt (3):
Kunst og design: Ved muntlig del av en mappevurdering, er det ikke tillatt å benytte opptaksutstyr som kamera, lydbånd eller tilsvarende utstyr. Studenten kan velge å benytte seg av referent.

§ 6.2.6 Særskilt om gruppevurdering

Til punkt (1):
Emneplanen skal beskrive typen arbeid (format og varighet eller mengde) som inngår i gruppevurderingen. For emner der gruppevurdering benyttes skal det normalt vurderingsuttrykk være bestått/ikke bestått.

Ved vurdering der kandidatens arbeider er en del av en ekstern gruppe skal kandidatens arbeid vurderes individuelt, men i den kontekst som arbeidet er utarbeidet i. 

§ 6.3 Flere vurderingsdeler

Til § 6.3:
Semestervurdering skal gjennomføres i sin helhet ved nye vurderingsforsøk, jf § 6.8.

§ 6.7 Annullering av vurderingsmelding

Til punkt (1):
Det er anledning til å annullere en oppmelding til vurdering med frist 14 dager før første vurderingsdel påbegynnes, jf. § 6.6.

§ 6.8 Antall vurderingsforsøk

Til punkt (3):
Fakultetet kan, etter søknad, gi ett (1) ekstra vurderingsforsøk utover de tre fastsatte vurderingsforsøkene når vurderingen inngår i utdanningsplanen og er nødvendig for gradsoppnåelse.

Til punkt (4):
Studenter har anledning til å levere masteroppgaven på nytt i samme fag dersom oppgaven er helt ny eller så omarbeidet at den kan vurderes som ny. Kandidaten må da

  • presentere og gi svar på nye problemstillinger, og/eller
  • trekke inn nytt empirisk materiale (kilder/data), og/eller
  • gjøre en radikalt endret analyse og tolking av empirien

 
I søknaden må studenten redegjøre for endringene han/hun planlegger å gjøre i oppgaven.

Søknaden skrives til fakultetet som også avgjør om søknaden innvilges.

§ 6.11 Ny vurdering

Studenter som har gyldig fravær etter § 6.10.1 ved avsluttende skriftlig skoleeksamen i undervisningssemesteret, har rett til ett nytt forsøk tidligst mulig i påfølgende semester, og senest i mars for vårsemesteret og i oktober for høstsemesteret.

Fraværsgrunnen skal dokumenteres som beskrevet i § 6.10.2. Se § 6.10.3 for frister. Fakultetet kan gi utfyllende regler om søknadsprosedyren ved ny vurdering. Det juridiske fakultet kan gi regler som avviker fra dette.

Kunst og design: Ved lengre tids sykemelding i semesteret kan det søkes om utsatt vurdering. Søknaden vurderes av fakultetsadministrasjonen på grunnlag av sykemeldingsperiodens lengde og institusjonens mulighet for en hensiktsmessig vurderingsavvikling. 

§ 6.12 Om praktisk gjennomføring av skriftlig skoleeksamen

Til punkt (1) f):
Faglærer/eksamensansvarlig skal være tilgjengelig for spørsmål som gjelder oppklaring av oppgaveteksten.

§ 6.14 Sted for vurdering

Til punkt (3):
Studieplan/emnebeskrivelse avgjør hvorvidt det skal være mulig å avvikle eksamen på andre arenaer for kunstnerisk produksjon enn fakultetets eget tilbud. Kostnader knyttet til bruk av slike må avklares mellom fakultet/institutt og studenten.

I særskilte tilfeller kan eksamen gjennomføres via videokonferanse. Fakultetsadministrasjonen innvilger dette etter begrunnet søknad.

KAPITTEL 7 KARAKTERSYSTEM OG SENSUR

7.3.1 Allment om sensor

Til punkt (3):
En ekstern sensor kan ikke ha vært tilsatt ved Universitetet i Bergen de siste 12 månedene før han/hun blir brukt som ekstern sensor.

7.3.2 Krav til antall sensorer

Til punkt (4):
Normalt utføres sensur med to sensorer. Enten to interne eller én ekstern og én intern. 
Når det er gitt muntlig begrunnelse på bestått resultat har ikke studenten krav på skriftlig tilbakemelding