Home
Faculty of Fine Art, Music and Design

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Hvem, hva, hvor på KMD

Hvem, hva, hvor i administrasjonen for studenter

Studiekonsulentene kan gi råd og hjelp i studiehverdagen. Her finner du en oversikt over ansatte og arbeidsoppgaver i gruppe for støtte til utdanning.

Main content

De aller fleste studenter har en gang i løpet av studiet behov for veiledning om studiehverdagen, spørsmål om valg av emner, studieprogresjon, utveksling eller andre ønsker eller behov som er knyttet til studiet. Ikke nøl med å ta kontakt med din studieveileder!

Hva kan en studiekonsulent hjelpe med?

Hos studieveileder får du:

 • Generell informasjon om studiemuligheter
 • Hjelp til å planlegge studiene
 • Informasjon om utvekslingsmuligheter på ditt studieprogram
 • Informasjon om godkjenning av ekstern utdanning i Norge og utlandet
 • Informasjon om lover og reglement ved universitetet
 • Svar på andre spørsmål du gjerne vil diskutere med en studieveileder på tomannshånd

Hva kan studieveileder ikke hjelpe deg med?

 • Grader i utlandet eller studier ved andre norske læresteder. Ta kontakt med det aktuelle universitetet eller høyskolen.
 • Faglige spørsmål. Ta kontakt med foreleseren din.
 • Studiestøtte fra Lånekassen. Spør Lånekassen.
 • Mestring av studielivet og karrierespørsmål. Ta kontakt med SiB Karriere & Studiemestring

Bestille veiledning
Bestill veiledning på e-post. Skriv hvilket studieprogram du tilhører og kort hva du ønsker å snakke om. Ikke skriv sensitiv informasjon. Kontaktinformasjon finner du i faktaboksene til høyre på siden.

---

Under finner du beskrivelse om andre stillinger i seksjonen som er relevant.

Studiesjef

Hilde Skare er studiesjef for Seksjon for støtte til utdanning.

Arbeidsoppgaver er blant annet:

 • Samordne de studieadministrative funksjonene ved KMD
 • Koordinere de studieadministrative arbeidsprosessene
 • Ansvar for rutineutvikling og kvalitetssikringsarbeid
 • Koordinere KMD sitt arbeid med læringsmiljø
 • Koordinere etter- og vidareutdanning
 • Sekretærfunksjon for KMD sitt utdanningsutval

Eksamenskonsulent

 • Planlegging og gjennomføring av eksamen og vurdering
 • Kontroll av fullført obligatoriske arbeidskrav og progresjon
 • Kontakt og informasjon til eksterne sensorer, inkl. honorar og bestilling av reiser
 • Musikk: Innsamling av repertoarlister og eksamensprogram
 • Musikk: Samarbeide med produsent i forbindelse med eksamen under Festspill og Nattjazz
 • Oppdatere årshjul i samarbeid med resten av studieadministrativ gruppe
 • Samarbeid med SA om skoleeksamener / innleveringer
 • Medansvar for opptak og praksis

Henvendelser kan rettes til eksamen.kmd@uib.no 

Timeplankonsulent

 • Planlegging og gjennomføring av eksamen og vurdering
 • Kontroll av fullført obligatoriske arbeidskrav og progresjon
 • Kontakt og informasjon til eksterne sensorer, inkl. honorar og bestilling av reiser
 • Innhente informasjon om timeplanbehov og publisering av disse i TP· Inngå i studienettverk
 • Musikk: Innsamling av repertoarlister og eksamensprogram
 • Musikk: Samarbeide med produsent i forbindelse med eksamen under Festspill og Nattjazz
 • Rombooking individuell undervisning
 • Oppdatere årshjul i samarbeid med resten av studieadministrativ gruppe
 • Samarbeid med SA om skoleeksamener / innleveringer
 • Medansvar for opptak og praksis

  Opptakskonsulent

  • Administrasjon av lokale opptak og opptaksprøver / intervju
  • Veiledning av søkere
  • Administrasjon og tildeling av valgemner
  • Rekrutterings – og informasjonsmateriell
  • Internasjonalt opptak
  • Medansvar for eksamen, timeplan og praksis

  Henvendelser rettes til opptak@kmd.uib.no 

  Ekspedisjon/førstelinje

  • Ansvar for fakultetets førstelinjetjeneste for studenter, ansatte og eksterne interessenter
  • Enklere studieadministrativ saksbehandling
  • Støtte til undervisnings- og timeplanlegging
  • Støtte i planlegging og gjennomføring av studiestart og mottak av nye studenter
  • Støtte i planlegging og gjennomføring av møter og arrangement
  • Daglige driftsfunksjoner knytt til rom og utstyr
  • Enklere saksbehandling knyttet til økonomiområdet
  • Bestilling
  • Reservasjon av rom
  • Post
  • Bestilling av studieveiledning
  • Henvisning til søknader og andre skjema

  Lars Hillesgate 3, Griegakademiet - Institutt for musikk: Jill Karlstad

  Møllendalsveien 61, Institutt for kunst og design: Rebeca Torres 

  Produsent

  Koordinering, planlegging og avvikling ved alle typer interne og eksterne arrangement som blant annet konserter, utstillinger, seminar og seremonier. 

  Kontakt: produksjon.kmd@uib.no

  Internasjonal koordinator

  Til stillingen ligger blant annet følgende ansvar og oppgaver:

  • Internasjonalt utdanningssamarbeid; studentmobilitet, nettverk, bilaterale avtaler, felles undervisning og prosjektarbeid, mobilitet for teknisk-administrativt ansatte
  • Studieveiledning
  • Saksbehandling og innpassing
  • Internasjonalt utdanningssamarbeid
  • Student- og ansattmobilitet

  Henvendelser rettes til exchange-kmd@uib.no 

  Internasjonal koordinator: Tale Vik