Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Skjemaoversikt for studenter

Søknadsskjema for studenter ved KMD

Alle søknadsskjema for studenter ved Fakultet for kunst, musikk og design er tilgjengelige her. Har du spørsmål, kontakt studieveileder@kmd.uib.no

Hovedinnhold

Permisjon (ubegrunnet) fra bachelorstudier ved KMD

Planlegger du å være borte fra studiet ditt, må du søke om permisjon. Du kan ha inntil to semestre ubegrunnet permisjon fra et bachelorprogram eller fra de tre første årene på Femårig integrert masterprogram i musikkterapi.

Ubegrunnet permisjon for to semestre kan i hovedsak innvilges med virkning fra høstsemesteret. Flere emner undervises over to semestre, det kan ha innvirkning på studieløpet om undervisningen bli avbrutt midt i studieåret, da må det søkes om begrunnet permisjon. 

Når du har permisjon fra et studium, skal du ikke betale semesteravgift eller bekrefte utdanningsplanen din, og du kan derfor heller ikke ta eksamen. Du kan ikke ha permisjon i mindre enn ett semester.
Ta kontakt med din studiekonsulent dersom du har spørsmål.

Fristen for å melde om permisjon er 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.

Hvem må søke begrunnet permisjon?
Studenter på:
- masternivå ved Femårig integrert masterprogram i musikkterapi
- masterprogram
- PPU 
- årsstudium
- alle studieprogram som tar emner over to semestre, og som ønsker permisjon i vårsemesteret.

Du kan søke om begrunnet permisjon fra et studieprogram av viktige velferdsgrunner som fødsel, avtjening av verneplikt, eller hvis du har sentrale verv innen studentpolitikk. 
Bruk skjema for begrunnet permisjon.

Hvis du er hospitant, utvekslingsstudent fra et utenlandsk universitet eller kandidat til særskilt eksamen, har du ikke rett på permisjon fra studiene dine.

Søknadsskjema (felles for alle studenter på UiB)

Permisjon (begrunnet) fra årsstudium, PPU og masterprogram ved KMD

Trenger du en pause i studiene? Da kan du søke om permisjon for en kortere eller lengre periode. Husk at du har plikt til å melde fra om fravær fra studiene, hvis ikke risikerer du å miste studieretten din. Student på masterprogram, masternivå ved Femårig integrert masterprogram i musikkterapi, PPU eller på årsstudium må søke begrunnet permisjon.

Søknad om studiepermisjon må begrunnes og vedlegges nødvendig dokumentasjon. Dersom du søker permisjon av faglige årsaker, som for eksempel for å ta andre emner utenfor programmet, må du legge ved en faglig bekreftelse fra din veileder.

Husk å opplyse om hvorfor du søker om permisjon, samt legge ved dokumentasjon som er relevant for søknaden din. Søknaden vil bli behandlet som sensitiv informasjon.

Søknader saksbehandles og kan kun bli innvilget for inntil ett år om gangen i hovedsak fra høstsemesteret, og forlenget permisjon blir bare gitt i spesielle tilfeller. Ved innvilgelse av permisjon etter UiBs reglement skal veiledningskontrakten bli endret tilsvarende.

Ved fødsel skal permisjon bli innvilget i samsvar med § 4-5 i Lov om universiteter og høyskoler. 

Søknadsskjema ( felles for alle studenter på UiB

Endring i studieprogresjon (heltid/deltid)

Studere på deltid
Du kan velge å ta et studium som deltidsstudent med en studieprogresjon på minst 15 studiepoeng i semesteret.

Ta kontakt med din studiekonsulent som kan justere utdanningsplanen din i forhold til dette. E-post; studieveileder@kmd.uib.no
Studerer du på et masterprogram, må du formelt melde ifra om at du vil ta studiet på deltid.

Melding om endring i studieprogresjon (heltid/deltid), bokmål
Melding om endring i studieprogresjon (heltid/deltid), nynorsk

Innpassing av ekstern utdanning

Hvis du har tatt utdanning ved et annet universitet eller en høyskole i Norge og har godkjent "Utveksling av eksamensresultater med andre institusjoner" i Studentweb, eller har utdanning fra utlandet kan du søke om å få denne godkjent som en del av studieprogrammet ditt ved UiB.Dette skjemaet bruker du også for studier fullført under utvekslingsopphold som del av din utdanning ved UiB.OBS! Ved utenlandsk utdanning er det viktig å kunne dokumentere hele utdanningen med karakterutskrift og/eller vitnemål som viser omfang, nivå og innhold av utdanningen. Fyll ut søknad og ta med originaldokumentasjonen til din studieveileder for skanning/kopiering. 

Skjema for søknad om innpassing, bokmål
Skjema for søknad om innpassing, nynorsk

Veiledningskontrakt for masterstudenter

For å få tildelt veileder, må du inngå en veiledningskontrakt. Hvert masterprogram har definert når i studiet du skal inngå kontrakten. Kontrakten sier hvem som er din veileder og hvor mange timer veiledning du har krav på. Den definerer elles retter og plikter mellom veileder og student.

Veiledningskontrakt for masterstudenter ved KMD
Thesis contract for master students at KMD

Innpassing og registrering av examen philosophicum eller examen facultatum

Dersom du har fullført examen philosophicum (ex.phil.) og /eller examen facultatum (ex.fac.) ved et annet fakultet ved Universitetet i Bergen eller andre læresteder i Norge, vil dette være godkjent også dersom du bytter over til et studieprogram ved Fakultet for kunst, musikk og design.

Dersom du skal søke om innpassing av ex.phil. og/eller ex.fac. finner du et eget søknadsskjema for det. Krav til dokumentasjon er karakterutskrift fra eksternt lærested. Lenke til skjema finner du her

Dersom du har fullført en bachelorgrad ved en annen norsk eller utenlandsk utdanningsinstitusjon, som ikke har krav om ex.phil. eller ex.fac., vil du kunne få formelt fritak fra ex.phil. eller ex.fac. ved Fakultet for kunst, musikk og design etter søknad om innpassing av tidligere utdanning. Vær oppmerksom på at du ved søknad om fritak på bakgrunn av fullført grad, må vise fram originalt vitnemål.

For informasjon om regler i forhold til innpassing av ex.phil./ex.fac., sjå Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen.

Relevante lenker:

https://www.uib.no/fag/exphil

Begrunnelse og klage på skriftlig eksamen ved KMD

Får du et resultat på en skriftlig eksamen du mener ikke er riktig, har du rett til å klage på vurderinga som er gjort. Du kan også klage dersom du mener det er gjort formelle feil ved eksamen.
Utfyllende informasjon vedrørende eksamen ved KMD finner du på KMDs sider om eksamen.

Begrunnelse
Du har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsetting av dine prestasjoner (jf. Universitets- og høyskoleloven § 5). Ved muntlig eksamen, prøveforelesninger og konserter, må kravet om en slik begrunnelse bli satt fram umiddelbart etter at karakteren er gitt. Ved skriftlige eksamener er fristen for å be om begrunnelse en uke fra karakteren er kunngjort.

For å be om begrunnelse kontaktes studieadministrasjonen ved det aktuelle instituttet på epost, eksamen.kmd@kmd.uib.no. E-posten må inneholde fullt navn, kandidatnummer, telefonnummer, emnekode og tittel på emnet.

Behandlingen av begrunnelse for karakterfastsetting kan ta opptil 3 uker.

NB! Send e-posten fra student-e-postadressen din ved UiB.

Begrunnelsen skal normalt gis innen to uker etter at du har bedt om den. I begrunnelses skal sensor(ene) begrunne de generelle prinsippene som er lagt til grunn for vurderingen. Begrunnelsen blir gitt muntlig eller skriftlig etter sensor sitt valg.

Klage på karakterfastsetting
Dersom du får et resultat på en skriftlig eksamen du mener ikke er riktig, har du rett til å klage på resultatet (jf. Universitets- og høyskolelova § 5). Vi anbefaler at du først ber instituttet som har ansvaret for emnet om en begrunnelse for resultatet (se over).

Du kan ikke klage på klageresultatet. Det er ikke mulig å klage på muntlig eksamen, prøveforelesning, utstilling eller konsert (jf. Universitets- og høyskolelova § 5-3 (5).

Fristen for å klage på karakterfastsettingen er tre (3) uker etter at begrunnelsen er mottatt.

Skjema til klage på karakterfastsetting (Bokmål)
Skjema til klage på karakterfastsetting (Nynorsk)
Skjema til klage på karakterfastsetting (Engelsk)

Bekreftelser av studentopplysninger

Dersom du behøver en bekreftelse på at du studerer ved Fakultet for kunst, musikk og design så kan du bestille det på eget skjema. Se alternativene under:

Generell studiebekreftelse: 
Den generelle studiebekreftelsen bekrefter om du har aktiv utdanningsplan ved UiB (dvs. om du er semesterregistrert), hvilket studieprogram du går på, tidspunkt for påbegynnelse av studiene og planlagt dato for ferdigstillelse av grad. Denne bekreftelsen kan bestilles gjennom StudentWeb under "mer" og "bestilling" i menyen. Innen 10 minutter skal bekreftelsen være tilgjengelig under "dokumenter".

Karakterutskrift med digital signatur:
Du kan også bestille karakterutskrift med digital signatur på Studentweb under "mer" og "bestilling" i menyen, eller benytte Vitnemålsportalen som gratis tjeneste. 

Bekreftelse på fullført grad: 
Hvis du har fullført en grad, men enda ikke mottatt vitnemålet ditt, så kan du få skrevet ut en midlertidig bekreftelse på at graden er bestått. Bekreftelsen kan blant annet brukes ved søknad til masterprogrammer ved andre institusjoner eller overfor en arbeidsgiver i tillegg til resultater du kan hente på vitnemålsportalen. For en slik bekreftelse, bruk skjema lenger ned på denne siden, "Skjema for bekreftelse av studentopplysninger".

Vitnemål bestiller du på våre nettsider

Annet: 
Hvis du trenger en bekreftelse på hvilke emner du er vurderingsmeldt til, kan du bruke dette alternativet. Spesifiser hva du ønsker bekreftelse på i fritekst-feltet.

Skjema for bekreftelse av studentopplysninger, bokmål  
Skjema for bekreftelse av studenopplysningar, nynorsk

Forhåndsgodkjenning av utveksling

Før utveksling må du søke om forhåndsgodkjenning av emnene du planlegger å ta. Da blir studiet godkjent som del av utdanningsplanen og du kan søke støtte fra Lånekassen.
 
Når må du søke?
Søknaden om forhåndsgodkjenning av utveksling skal sendes inn i god tid før utreise. Vær oppmerksom på at du ikke kan søke om støtte fra Lånekassen før du har fått vedtaket om forhåndsgodkjenning av utvekslingen.
 
Behandlingen av søknaden om forhåndsgodkjenning av utveksling kan ta opp til fire uker. Du får vedtaket om forhåndsgodkjenning tilsendt i posten.
 
Hvilken dokumentasjon må du legge ved?
 
Sammen med søknaden om forhåndsgodkjenning må du sende:

  • Emnebeskrivelser for hvert kurs: Beskrivelsene skal skildre det faglige innholdet i kurset og hvor mange credits (studiepoeng) det gir. Emneomtale kan være en utskrift fra nettsidene til vertsuniversitet eller fra en studiekatalog.
  • Beskrivelse av utdanninssystemet: Beskrivelsen skal vise at studiet tilsvarer et fulltidsstudium på universitetsnivå. I Norge er et fulltidsstudium normert til 30 studiepoeng hvert semester, som tilsvarer 30 ECTS i Europa. De fleste universiteter i EU benytter ECTS-systemet.

 
Reiser du som "freemover"?
 
Dersom du reiser utenom UiB sine utvekslingsavtaler ("freemover") og vertsuniversitetet ikke benytter ECTS, må du også opplyse om hvor mange credits ved vertsuniversitetet som utgjør et fulltidsstudium. I tillegg må du legge ved dokumentasjon som viser at du er blitt tatt opp på det utenlandske universitetet, for eksempel en e-post eller et opptaksbrev.
 
Du har selv ansvar for finne den nødvendige informasjonen instituttet/fakultetet trenger for å kunne behandle søknaden.
 
Søknadskjema om forhåndsgodkjenning, bokmål
Søknadskjema om forhåndsgodkjenning, nynorsk

Forlenging av studierett

Har du behov for ekstra tid til å fullføre ditt masterstudium?

Veiledning for søknaden

Søknadsfrister:

Søknad om et femte (11.) semester må sendes innen 1. april eller 1. november i det fjerde (10.)semesteret ditt.

Søker du om et sjette (12.) semester må du levere innen 1. april eller 10. oktober i det femte (11.) semesteret ditt.

Søknadsprosess: Masterprogram (femårig integrert masterprogram) er et fire (10) semester langt fulltidsstudium. Studenter kan søke om å få perioden forlenget med et femte (11) og sjette (12) semester. Fakultetet behandler søknaden.

Er du deltidsstudent?Du søker om forlenging på samme måte, og du kan søke instituttet og fakultetet om inntil fire semester forlenging totalt. Samme søknadsfrister gjelder.

Svar på søknad Svar på søknad vil bli sendt på e-post og være tilgjengelig i studentweb

Hvor skal du levere denne søknaden? Søknaden sendes elektronisk, se lenke til skjema

Reglement Nærmere informasjon om regler og retningslinjer finn du i;
Utfyllande reglar for gradsstudium ved Fakultetet for kunst, musikk og design og
Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen

Søknadsskjema, nynorsk
Søknadsskjema, bokmål

Melding om avsluttet studium

Er du i tvil om du skal slutte? Trenger du å diskutere alternativ og valgmuligheter for framtiden?Du kan kontakte din studieveileder for å diskutere gjennom de ulike valgmulighetene. Ta kontakt på studieveileder@kmd.uib.no, for å avtale en veiledningstime.

Dersom du har sykdom, psykososiale problemer, økonomiske eller praktiske problemer som gjør studiene vanskelig å gjennomføre, kan din studieveileder også hjelpe deg i din situasjon.

Studentsamskipnaden i Bergen tilbyr også hjelp og støtte

Når du har bestemt deg for å avslutte studiet ber vi om at du sender inn melding om dette.
Meldeskjema, bokmål
Meldeskjema, nynorsk

Økonomisk støtte

Studenter på et masterstudium ved Fakultet for kunst, musikk og design, kan søke økonomisk støtte til for eksempel datainnsamling, feltarbeid, delta i en konferanse eller avsluttende eksamenskonsert. Støtten kan brukes til å dekke reiseutgifter, konferansegebyrer og andre utgifter. 

Til spesielt kostnadskrevende reiser kan det gis støtte til inntil 5000 kroner, tilsvarende to tiltak. Utfylt søknadsskjema sendes senest to uker før tiltaket starter. 

Saksbehandlingstid er normalt 3 uker. Søknaden sendes med anbefaling av din veileder og budsjett.

Søknadskjema for økonomisk støtte 

Klage og begrunnelse ved Examen philosophicum