Hjem
Fakultet for kunst, musikk og design
Skjemaoversikt for studenter

Søknadsskjema for studenter ved KMD

Alle søknadsskjema for studenter ved Fakultet for kunst, musikk og design er tilgjengelige her.

Hovedinnhold

Eksamen

Begrunnelse og klage på skriftlig eksamen ved KMD

Får du et resultat på en skriftlig eksamen du mener ikke er riktig, har du rett til å klage på vurderingen som er gjort. Du kan også klage dersom du mener det er gjort formelle feil ved eksamen.

Utfyllende informasjon vedrørende eksamen ved KMD finner du på KMDs sider om eksamen.

Begrunnelse
Du har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsetting av dine prestasjoner (jf. Universitets- og høyskoleloven § 5). Ved muntlig eksamen, prøveforelesninger og konserter, må kravet om en slik begrunnelse bli satt fram umiddelbart etter at karakteren er gitt. Ved skriftlige eksamener er fristen for å be om begrunnelse en uke fra karakteren er kunngjort.

For å be om begrunnelse kontaktes studieadministrasjonen ved det aktuelle instituttet på epost, eksamen.kmd@uib.no. E-posten må inneholde fullt navn, kandidatnummer, telefonnummer, emnekode og tittel på emnet.

Behandlingen av begrunnelse for karakterfastsetting kan ta opptil 3 uker.

NB! Send e-posten fra student-e-postadressen din ved UiB.

Begrunnelsen skal normalt gis innen to uker etter at du har bedt om den. I begrunnelses skal sensor(ene) begrunne de generelle prinsippene som er lagt til grunn for vurderingen. Begrunnelsen blir gitt muntlig eller skriftlig etter sensor sitt valg.

Klage på karakterfastsetting
Dersom du får et resultat på en skriftlig eksamen du mener ikke er riktig, har du rett til å klage på resultatet (jf. Universitets- og høyskolelova § 5). Vi anbefaler at du først ber instituttet som har ansvaret for emnet om en begrunnelse for resultatet (se over).

Du kan ikke klage på klageresultatet. Det er ikke mulig å klage på muntlig eksamen, prøveforelesning, utstilling eller konsert (jf. Universitets- og høyskolelova § 5-3 (5).

Fristen for å klage på karakterfastsettingen er 3 uker etter at begrunnelsen er mottatt.

Skjema til klage på karakterfastsetting (Bokmål)
Skjema til klage på karakterfastsetting (Nynorsk)
Skjema til klage på karakterfastsetting (Engelsk)

Klage og begrunnelse ved Examen philosophicum

Studieprogresjon

Innpassing av tidligere utdanning

Hvis du har utdanning fra et annet universitet eller en høyskole i Norge, som du vil ha innpasset i graden din, må du søke om godkjenning. Du trenger ikke legge ved dokumentasjon i denne søknaden.

Du kan også søke om å få godkjent utdanning fra utlandet som en del av studieprogrammet ditt ved UiB. Ved utenlandsk utdanning er det viktig å kunne dokumentere hele utdanningen med karakterutskrift og/eller vitnemål som viser omfang, nivå og innhold av utdanningen. 

Her finner du mer informasjon om godkjenning av utdanning og søknadsskjema.

Er du usikker? Ta kontakt med studieveileder.kmd@uib.no

Innpassing og registrering av examen philosophicum eller examen facultatum

Har du ex.phil fra UiB? Da trenger du ikke sende inn søknad. Emnet blir automatisk lagt inn i utdanningsplanen din.

Har du ex.fac fra UiB? Send inn et søknadsskjema.

Har du innføringsemner fra andre norske utdanningsinstitusjoner? Send inn et søknadsskjema om å få innpasset disse.

For informasjon om regler om innpassing av ex.phil./ex.fac. se UiBs studieforskrift § 5-8.Godkjenning av europeisk høgare utdanning

Søk om godkjenning av tidlegare utdanning: 

Er du usikker? Ta kontakt med studieveileder.kmd@uib.no

Gyldig fravær

Har du fravær fra obligatorisk undervisningsaktivitet grunnet forhold listet under, kan du søke om gyldig fravær:

 • egen sykdom
 • sykdom hos egne barn 
 • dødsfall og begravelse i nær familie eller andre studenten har et nært forhold til
 • lovpålagt oppmøte, som f.eks. sesjon, heimevern etc
 • andre forhold som gjer det heilt urimeleg å krevje at studenten gjennomfører aktiviteten

Les mer i UiBs studieforskrift

Her søker du: Søknad om gyldig fravær fra obligatorisk undervisningsaktivitet

Merk at du må levere dokumentasjon. Når søknad er sendt inn mottar du lenke til sikker opplasting av dokumentasjon. 

Frist: senest 2 uker etter fraværet.

Endring i studieprogresjon

Opptak til våre studieprogram ved KMD forutsetter fulltidsstudium (med unntak av PPU deltid). Ved behov for endring i studieprogresjon ta kontakt med din studieveileder som vil vurdere utdanningsplanen din i forhold til dette. 

Søknad om endringar i studieprogresjon (nynorsk)
Søknad om endring i studieprogresjon (bokmål)

Forlengelse av studierett

Ved enkelte studieprogram ved KMD kan du søke om ekstra tid til å fullføre ditt studium. Har du spørsmål om dette, ta kontakt med din  studieveileder

Søknad om forlenging av studierett (nynorsk)
Søknad om forlengelse av studierett (bokmål)

Forlengelse av studierett for masterprogram ved Griegakademiet har egen søknad, denne må sendes innen 1. april eller 1. november.

Søknad om forlenging av studierett for masterprogram ved Griegakademiet, nynorsk
Søknad om forlengelse av studierett for masterprogram ved Griegakademiet, bokmål

Nærmere informasjon om regler og retningslinjer

Utfyllande reglar for gradsstudium ved Fakultetet for kunst, musikk og design og
Forskrift om studium ved Universitetet i Bergen

Pause fra studier ved KMD

NB! Nye regler fra 01.01.2024: Forskrift om studium ved Universitetet i Bergen
Merk at det kun er studenter på bachelorprogrammet i musikkvitenskap som kan søke pause fra studiene ved KMD. Studenter på studieprogram i utøvende og skapende fag i kunst, musikk og design, masternivå ved Femårig integrert masterprogram i musikkterapi og PPU må søke begrunnet permisjon.

Når du har pause fra et studium, skal du ikke betale semesteravgift eller bekrefte utdanningsplanen din, og du kan derfor heller ikke ta eksamen. Du kan ikke ha pause i mindre enn ett semester. Ta kontakt med din studieveileder dersom du har spørsmål.

Fristen for å melde om pause fra studier er 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.

Søknadsskjema (nynorsk)

Søknadsskjema (bokmål)

Hvem må søke dokumentert permisjon?

Studenter på:

 • studieprogram i utøvende og skapende fag i kunst, musikk og design
 • masternivå ved Femårig integrert masterprogram i musikkterapi
 • PPU 
 • alle studieprogram som tar emner over to semestre, og som ønsker permisjon i vårsemesteret.

Du kan søke om permisjon fra et studieprogram av viktige velferdsgrunner som fødsel, avtjening av verneplikt, eller hvis du har sentrale verv innen studentpolitikk. 

Hvis du er hospitant, utvekslingsstudent fra et utenlandsk universitet eller kandidat til særskilt eksamen, har du ikke rett på permisjon fra studiene dine.

Bruk skjema for dokumentert permisjon. 

Begrunnet permisjon ved KMD (dokumentert)

NB! Nye regler fra 01.01.2024: Forskrift om studium ved Universitetet i Bergen
Merk at studenter på studieprogram i utøvende og skapende fag i kunst, musikk og design, masternivå ved Femårig integrert masterprogram i musikkterapi og PPU kan kun søke begrunnet permisjon.

Når du har permisjon fra et studium, skal du ikke betale semesteravgift eller bekrefte utdanningsplanen din, og du kan derfor heller ikke ta eksamen. Ta kontakt med din studieveileder dersom du har spørsmål.

Søknad om permisjon må begrunnes og vedlegges dokumentasjon som er relevant for søknaden din. Søknaden vil bli behandlet som sensitiv informasjon. Dersom du søker permisjon av faglige årsaker, som for eksempel for å ta andre emner utenfor programmet, må du legge ved en faglig bekreftelse fra din veileder.

Søknader saksbehandles og kan kun bli innvilget for inntil ett år om gangen i hovedsak fra høstsemesteret. Forlenget permisjon blir bare gitt i spesielle tilfeller. Ved innvilgelse av permisjon etter UiBs reglement skal veiledningskontrakten bli endret tilsvarende.

Det er ikke fastsatt frist for søknad om begrunnet permisjon, men det er anbefalt at du søker i god tid før planlagt permisjon. Dersom det er mulig, ønsker vi at du søker innen samme frister som ved pause fra studiene og gjerne før semesterstart. Søknader blir behandlet i henhold til Forskrift om studium ved Universitetet i Bergen § 5-2. Permisjon.

Ved fødsel skal permisjon bli innvilget i samsvar med § 4-5 i Lov om universiteter og høyskoler. 

Søknadsskjema (nynorsk)

Søknadsskjema (bokmål)


Følg denne lenken om du ønsker mer informasjon om permisjon ved UiB Permisjon fra studiene | Studentsider | UiB

Slutte på studiet?

Er du i tvil om du skal fortsette på studiet? Trenger du å diskutere alternativ og valgmuligheter for framtiden?

Ta kontakt!

 • Du kan kontakte studieveileder for å diskutere ulike muligheter. Send en epost til studieveileder.kmd@uib.no for å avtale en veiledningstime. 
 • Du kan også kontakte Sammen Karriere dersom du er i tvil om studiet er riktig for deg. Der kan du blant annet diskutere alternative veivalg, jobb i forhold til personlighet, motivasjon og mål. Sammen Råd og Karriere tilbyr både individuell veiledning og kurs. 
 • Dersom du har sykdom, psykososiale vansker, økonomiske eller praktiske utfordringer som gjør studiene vanskelig å gjennomføre, kan du få hjelp og rådgivning hos Sammen Helse- Studentsamskipnaden i Bergen for å diskutere din situasjon.

Dersom du skal slutte helt

Hvis du har bestemt deg for å avslutte studiet, ber vi om at du sender inn melding om dette.

Meldeskjema, bokmål
Meldeskjema, nynorsk

Husk å trekke deg fra undervisning og eksamen på StudentWeb!

Merk at du må gjennoim nytt opptak dersom du ønsker å starte på nytt igjen ved en senere anledning.

E-post og brukerkonto

Din UiB brukerkonto blir stengt to måneder etter at studieretten din er utløpt (når man har avsluttet studiet eller sluttet å semesterregistrere seg). Les mer om stenging av studentkonto og eventuell forlengelse av denne på Rutiner for stenging av brukerkonto.

Økonomi og eiendeler

Økonomisk støtte

Økonomisk støtte for studenter på masterstudium ved Griegakademiet - Institutt for musikk

Studenter på et masterstudium kan søke økonomisk støtte til for eksempel datainnsamling, feltarbeid, delta i en konferanse eller avsluttende eksamenskonsert. Støtten kan brukes til å dekke reiseutgifter, konferansegebyrer og andre utgifter. 

Til spesielt kostnadskrevende reiser kan det gis støtte til inntil 5000 kroner, tilsvarende to tiltak. Utfylt søknadsskjema sendes senest to uker før tiltaket starter. Saksbehandlingstid er normalt 3 uker. Søknaden sendes med anbefaling av din veileder og budsjett.

Søknadskjema for økonomisk støtte ved Griegakademiet - Institutt for musik

Søknadsskjema for studenter på masterprogrammet i utøvende musikk eller komposisjon

Forsikring, skade på eller tap av eiendeler

Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen kan som statlig institusjon ikke tegne forsikring på studenter sin vegne. KMD har dermed ingen forsikringsordning for tap, tyveri eller skade, på studentenes personlige eiendeler, utstyr og inventar. KMD oppfordrer derfor alle studenter til å tegne egen reise-, tyveri-, person- og tingskadeforsikring. Ved studiereiser eller utveksling til utlandet er det obligatorisk å ha tilstrekkelig reiseforsikring. Det er studentens eget ansvar å påse at relevante forsikringer er gyldige under studieperioden.

KMD søker først og fremst å forebygge skader ved å vedlikeholde relevante sikkerhetsrutiner og å holde bygningsmassen i orden, samt forebygge skader gjennom tilstrekkelig informasjon. Det forventes at obligatoriske HMS-kurs er gjennomført av alle studenter og at studentene selv praktiserer og holder relevant informasjon ved like. Alle studenter som bruker verksteder skal ha gjennomført sikkerhetskurs dersom det forutsetter bruk av lokalene, maskiner eller utstyr.

Les om forsikringsordninger for studenter

Hva regnes som personlige eiendeler?
Studentens personlige eiendeler, utstyr og inventar, regnes som alle gjenstander som studenten selv anskaffer til sin aktivitet som student, og bruker i fakultetets egne eller innleide lokaler. Videre omfatter personlige eiendeler alle gjenstander som studenten tilvirker, oppbevarer og/eller fremviser i disse lokalene.

Erstatning:
Fakultet for kunst, musikk og design vil kunne være erstatningsansvarlig for skader eller tap som har oppstått på grunn av uaktsomhet fra fakultetets ansatte eller på grunn av feil ved bygninger og/eller teknisk utstyr. Studenter som mener de kan stille et erstatningskrav ovenfor KMD, må rette kravet skriftlig til institusjonen snarest etter at hendelsen har funnet sted gjennom dette skjemaet.Et erstatningskrav til fakultetet skal omfatte en detaljert beskrivelse av situasjon og kontekst for skaden, samt beskrive omfanget—det skal også vedlegges dokumentasjon. Studenten må videre klargjøre hvilken form for erstatning som kreves. Har studenten dokumentasjon på kostnader ved kjøp av varer eller ved tilvirkning, så skal dette legges ved.

Hva skjer med kravet ditt etter at du har sendt det inn?
I de tilfellene fakultetet mottar et krav, vil dette kravet bli sendt til Universitetsdirektørens kontor ved UiB, sammen med en seperat redegjørelse fra fakultetets side. Det er Universitetsdirektøren ved UiB som gjør vedtak i saken og som bestemmer hvilke type erstatning som vil bli tildelt skulle du nå frem med kravet ditt. Du vil bli opplyst om resultatet straks det foreligger.

Skjema for krav ved skade på eller tap av eiendeler, Fakultet for kunst, musikk og design

Studieinformasjon

Bekreftelser av studentopplysninger

Dersom du behøver en bekreftelse på at du studerer ved Fakultet for kunst, musikk og design kan du bestille dette. Se alternativene under:

Generell studiebekreftelse Den generelle studiebekreftelsen bekrefter om du har aktiv utdanningsplan ved UiB (dvs. om du er semesterregistrert), hvilket studieprogram du går på, tidspunkt for påbegynnelse av studiene og planlagt dato for ferdigstillelse av grad. Denne bekreftelsen kan bestilles gjennom StudentWeb under "mer" og "bestilling" i menyen. Innen 10 minutter skal bekreftelsen være tilgjengelig under "dokumenter".

Karakterutskrift med digital signatur Du kan også bestille karakterutskrift med digital signatur på Studentweb under "mer" og "bestilling" i menyen, eller benytte Vitnemålsportalen som gratis tjeneste. 

Bekreftelse på fullført grad Vitnemål utstedes etter fullført grad innen august/september. Sørg for at hjemstedsadressen din er oppdatert og korrekt i Studentweb. 

Hvis du har fullført en grad, men ikke mottatt vitnemålet ditt, så kan du få skrevet ut en midlertidig bekreftelse på at graden er bestått. Bekreftelsen kan blant annet brukes ved søknad til masterprogrammer ved andre institusjoner eller overfor en arbeidsgiver i tillegg til resultater du kan hente på vitnemålsportalen. For en slik bekreftelse, bruk skjema under.

Skjema for bekreftelse av studentopplysninger, bokmål  
Skjema for bekreftelse av studenopplysningar, nynorsk

Forskerlinjen - Integrert masterprogram i musikkterapi

Studenter på integrert masterprogram i musikkterapi kan søke om opptak til studieprogrammets Forskerlinje. Søknadsskjema for Forskerlinjen ved Integrert masterprogram i musikkterapi

Søknadsfrist: 15. april i fjerde semester.

Forskerlinjen gjør det mulig å fordype seg i forskingsmetode og/eller teori, og å skrive enmasteroppgave på 60 stp. Når det er relevant og ønskelig, vil fagmiljøet prøve å legge til rette for at studentene på Forskerlinjen kan knytte sine masteroppgaver til faglig aktivitet ved forskningssenteret GAMUT og/eller kunnskapsklyngen POLYFON. Studentene ved Forskerlinjen har en egen semesterprogresjon/utdanningsplan fra og med 5. semester. Det er det ikke mulig å ta 30 frie studiepoeng i femte semester (som i normalprogresjon) dersom søknaden innvilges.

Opptak skjer på grunnlag av søknad og intervju. Søkere som tilfredsstiller de formelle kravene, vil bli innkalt til intervju med utgangspunkt i motivasjonsnotatet i søknaden. En faglig jury vil vurdere alle søknader som innfrir kravene, og gjennomføre intervju. Svar på søknad blir sendt i løpet av juni, etter at intervju er gjennomført og sensur foreligger.

Krav og veiledning til søknaden

Studieplanens krav må innfris for at søknaden kan innvilges. Studenten skal ha fulgt progresjonen for studieprogrammets 1. - 4. semester og snittkarakter for de fire første semestrene må være B eller bedre.

Et motivasjonsnotat (maks 4000 tegn med mellomrom) inngår i søknaden. I notatet skal søkeren gjøre rede for egne forskingsinteresser (tema, metoder, osv.) og også eventuelle ønsker om kontakt med GAMUT og/eller POLYFON. Motivasjonsnotatet skal dokumentere at søknaden om opptak til Forskerlinjen er gjennomtenkt, men det er åpning for at studenten i løpet av studietiden justerer valg av tema og metoder.

Semesterprogresjon/utdanningsplan ved Forskerlinjen

Studentene ved Forskerlinjen har en utdanningsplan som avviker fra normalprogresjonen, bl.a. ved at enkelte emner tas tidligere i løpet og ved at emnet MUTP360 (60 stp.) tas i stedet for emnet MUTP350 (30 stp.). Tredje studieår tas minimum 20 stp. i høstsemesteret og 40 stp. i vårsemesteret, mot vanligvis 30 stp. per semester.

Antall frie studiepoeng er lavere ved Forskerlinjen. I 5. semester tas minimum 5 frie stp., der det anbefales at studentene tar et forskningsrelevant emne innen forskningsmetode eller teori. Emnet MUTP207 / Kreativ stemmebruk går ut som obligatorisk emne på Forskerlinjen, men studentene kan søke om å ta dette emnet i 8. eller 10. semester. 

Progresjon Forskerlinje fra 5. semester:

5. sem

5 frie studiepoeng

MUTP300 / Musikkterapi i barn og unges oppvekst (15)

6. sem

MUTP312 /
Musikkterapeutisk forskingsmetode (15)

MUTP202 /
Samfunnsmusikkterapi (15)

MUTP206 / Musikkterapeutisk teoriutvikling (10)

7. sem

MUTP360 / Masteroppgåve (60)

MUTP305 /
MT i helsesektoren I (15)

MUTP302 /

Musikkterapeutisk improvisasjon (15)

8. sem

MUTP360 / Masteroppgåve

MUTP305 /
MT i helsesektoren I

MUTP302 /

Musikkterapeutisk improvisasjon

9. sem

MUTP360 / Masteroppgåve

MUTP306 / MT i helsesektoren II (15)

MUTP303 /
Musikkterapeutisk profesjonskunnskap (15)

10. sem

MUTP360 / Masteroppgåve

MUTP306 / MT i helsesektoren II

MUTP303 /
Musikkterapeutisk profesjonskunnskap

Utveksling - godkjenning

Du må søke om forhåndsgodkjenning av emner du planlegger å ta før du reiser på utveksling, og om godkjenning av studiet du har gjennomført etter at du kommer hjem fra utenlandsoppholdet.

Mer informasjon om godkjenning av utveksling og søknadsskjema finner du her. 

Veiledningskontrakter

Når du har fått tildelt veileder, må du inngå en veiledningskontrakt. Hvert masterprogram og bachelorprogrammet for kunst, har definert når i studiet du skal inngå kontrakten. Kontrakten sier hvem som er din veileder og hvor mange timer veiledning du har krav på. Den definerer ellers retter og plikter mellom veileder og student.


Kontrakten må signeres av både student, veileder og instituttleder, før den leveres til studiekonsulent for studieprogrammet.
Veileder må gjerne koordinere dette.

MASTERPROGRAMMET I UTØVENDE MUSIKK ELLER KOMPOSISJON:
Veiledningskontrakt for masterstudenter ved Griegakademiet - Institutt for musikk
Supervisor contract for master students at the Grieg Academy - Department of Music

FEMÅRIG INTEGRERT MASTERGRAD I MUSIKKTERAPI:
Veiledningskontrakt for masterstudenter ved Griegakademiet - Institutt for musikk

MASTERPROGRAMMET I KUNST:
Veiledningskontrakt for masterstudenter ved Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst
Tutor contract for master students at The Art Academy – Department of Contemporary Art

BACHELORPROGRAMMET I KUNST:
Veiledningskontrakt bachelorstudenter ved Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst
Tutor contract for bachelor students at The Art Academy - Department of Contemporary Art

MASTERPROGRAMMET I DESIGN:
Tutor contract for master students at the Department of Design