Home
Faculty of Fine Art, Music and Design

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Skjemaoversikt for studenter

Søknadsskjema for studenter ved KMD

Alle søknadsskjema for studenter ved Fakultet for kunst, musikk og design er tilgjengelige her.

Main content

Permisjon (ubegrunnet) fra bachelorstudier ved KMD

Du kan ha inntil to semestre ubegrunnet permisjon fra et bachelorprogram eller fra de tre første årene på Femårig integrert masterprogram i musikkterapi.

Ubegrunnet permisjon for to semestre kan i hovedsak innvilges med virkning fra høstsemesteret. Flere emner undervises over to semestre, det kan ha innvirkning på studieløpet om undervisningen bli avbrutt midt i studieåret, da må det søkes om begrunnet permisjon. 

Når du har permisjon fra et studium, skal du ikke betale semesteravgift eller bekrefte utdanningsplanen din, og du kan derfor heller ikke ta eksamen. Du kan ikke ha permisjon i mindre enn ett semester.
Ta kontakt med din studieveileder dersom du har spørsmål.

Fristen for å melde om permisjon er 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.

Søknadsskjema (nynorsk)

Søknadsskjema (bokmål)

Hvem må søke begrunnet permisjon?

Studenter på:

  • masternivå ved Femårig integrert masterprogram i musikkterapi
  • masterprogram
  • PPU 
  • alle studieprogram som tar emner over to semestre, og som ønsker permisjon i vårsemesteret.

Du kan søke om begrunnet permisjon fra et studieprogram av viktige velferdsgrunner som fødsel, avtjening av verneplikt, eller hvis du har sentrale verv innen studentpolitikk. 

Hvis du er hospitant, utvekslingsstudent fra et utenlandsk universitet eller kandidat til særskilt eksamen, har du ikke rett på permisjon fra studiene dine.

Bruk skjema for begrunnet permisjon. 

Permisjon (begrunnet) ved KMD

Student på masterprogram, masternivå ved Femårig integrert masterprogram i musikkterapi og PPU må søke begrunnet permisjon.

Søknad om studiepermisjon må begrunnes og vedlegges nødvendig dokumentasjon. Dersom du søker permisjon av faglige årsaker, som for eksempel for å ta andre emner utenfor programmet, må du legge ved en faglig bekreftelse fra din veileder.

Husk å opplyse om hvorfor du søker om permisjon, samt legge ved dokumentasjon som er relevant for søknaden din. Søknaden vil bli behandlet som sensitiv informasjon.

Søknader saksbehandles og kan kun bli innvilget for inntil ett år om gangen i hovedsak fra høstsemesteret, og forlenget permisjon blir bare gitt i spesielle tilfeller. Ved innvilgelse av permisjon etter UiBs reglement skal veiledningskontrakten bli endret tilsvarende.

Søknader blir behandlet i henhold til Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen § 4-7.Permisjon.

Ved fødsel skal permisjon bli innvilget i samsvar med § 4-5 i Lov om universiteter og høyskoler. 

Søknadsskjema (nynorsk)

Søknadsskjema (bokmål)

Endring i studieprogresjon

Opptak til våre studieprogram ved KMD forutsetter fulltidsstudium (med unntak av PPU deltid). Ved behov for endring i studieprogresjon ta kontakt med din studieveileder som vil vurdere utdanningsplanen din i forhold til dette. 

Søknad om endringar i studieprogresjon (nynorsk)
Søknad om endring i studieprogresjon (bokmål)

Innpassing av tidligere utdanning

Hvis du har tatt utdanning ved et annet universitet eller en høyskole i Norge og har godkjent "Utveksling av eksamensresultater med andre institusjoner" i Studentweb, eller har utdanning fra utlandet kan du søke om å få denne godkjent som en del av studieprogrammet ditt ved UiB. Ved utenlandsk utdanning er det viktig å kunne dokumentere hele utdanningen med karakterutskrift og/eller vitnemål som viser omfang, nivå og innhold av utdanningen. 

Her finner du mer informasjon om godkjenning av utdanning og søknadsskjema.

Veiledningskontrakter

Når du har fått tildelt veileder, må du inngå en veiledningskontrakt. Hvert masterprogram og bachelorprogrammet for kunst, har definert når i studiet du skal inngå kontrakten. Kontrakten sier hvem som er din veileder og hvor mange timer veiledning du har krav på. Den definerer ellers retter og plikter mellom veileder og student.


Kontrakten må signeres av både student, veileder og instituttleder, før den leveres til studiekonsulent for studieprogrammet.
Veileder må gjerne koordinere dette.

MASTERPROGRAMMET I UTØVENDE MUSIKK ELLER KOMPOSISJON:
Veiledningskontrakt for masterstudenter ved Griegakademiet - Institutt for musikk
Supervisor contract for master students at the Grieg Academy - Department of Music

MASTERPROGRAMMET I KUNST:
Veiledningskontrakt for masterstudenter ved Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst
Tutor contract for master students at The Art Academy – Department of Contemporary Art

BACHELORPROGRAMMET I KUNST:
Veiledningskontrakt bachelorstudenter ved Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst
Tutor contract for bachelor students at The Art Academy - Department of Contemporary Art

MASTERPROGRAMMET I DESIGN:
Tutor contract for master students at the Department of Design

Innpassing og registrering av examen philosophicum eller examen facultatum

Dersom du har fullført examen philosophicum (ex.phil.) og/eller examen facultatum (ex.fac.) ved et annet fakultet ved Universitetet i Bergen eller andre læresteder i Norge, vil dette være godkjent også dersom du bytter over til et studieprogram ved Fakultet for kunst, musikk og design.

Dersom du har fullført en bachelorgrad ved en annen norsk eller utenlandsk utdanningsinstitusjon, som ikke har krav om ex.phil. eller ex.fac., vil du kunne få formelt fritak fra ex.phil. eller ex.fac. ved Fakultet for kunst, musikk og design etter søknad om innpassing av tidligere utdanning. Vær oppmerksom på at du ved søknad om fritak på bakgrunn av fullført grad, må vise fram originalt vitnemål.

For informasjon om regler i forhold til innpassing av ex.phil./ex.fac., se Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen § 3-4. Fritak og innpassing av Examen philosophicum og innføringsemner/examen facultatum. 

Her finner du mer informasjon om godkjenning av utdanning og søknadsskjema. 

Begrunnelse og klage på skriftlig eksamen ved KMD

Får du et resultat på en skriftlig eksamen du mener ikke er riktig, har du rett til å klage på vurderingen som er gjort. Du kan også klage dersom du mener det er gjort formelle feil ved eksamen.

Utfyllende informasjon vedrørende eksamen ved KMD finner du på KMDs sider om eksamen.

Begrunnelse
Du har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsetting av dine prestasjoner (jf. Universitets- og høyskoleloven § 5). Ved muntlig eksamen, prøveforelesninger og konserter, må kravet om en slik begrunnelse bli satt fram umiddelbart etter at karakteren er gitt. Ved skriftlige eksamener er fristen for å be om begrunnelse en uke fra karakteren er kunngjort.

For å be om begrunnelse kontaktes studieadministrasjonen ved det aktuelle instituttet på epost, eksamen.kmd@uib.no. E-posten må inneholde fullt navn, kandidatnummer, telefonnummer, emnekode og tittel på emnet.

Behandlingen av begrunnelse for karakterfastsetting kan ta opptil 3 uker.

NB! Send e-posten fra student-e-postadressen din ved UiB.

Begrunnelsen skal normalt gis innen to uker etter at du har bedt om den. I begrunnelses skal sensor(ene) begrunne de generelle prinsippene som er lagt til grunn for vurderingen. Begrunnelsen blir gitt muntlig eller skriftlig etter sensor sitt valg.

Klage på karakterfastsetting
Dersom du får et resultat på en skriftlig eksamen du mener ikke er riktig, har du rett til å klage på resultatet (jf. Universitets- og høyskolelova § 5). Vi anbefaler at du først ber instituttet som har ansvaret for emnet om en begrunnelse for resultatet (se over).

Du kan ikke klage på klageresultatet. Det er ikke mulig å klage på muntlig eksamen, prøveforelesning, utstilling eller konsert (jf. Universitets- og høyskolelova § 5-3 (5).

Fristen for å klage på karakterfastsettingen er 3 uker etter at begrunnelsen er mottatt.

Skjema til klage på karakterfastsetting (Bokmål)
Skjema til klage på karakterfastsetting (Nynorsk)
Skjema til klage på karakterfastsetting (Engelsk)

Bekreftelser av studentopplysninger

Dersom du behøver en bekreftelse på at du studerer ved Fakultet for kunst, musikk og design så kan du bestille det på eget skjema. Se alternativene under:

Generell studiebekreftelse 
Den generelle studiebekreftelsen bekrefter om du har aktiv utdanningsplan ved UiB (dvs. om du er semesterregistrert), hvilket studieprogram du går på, tidspunkt for påbegynnelse av studiene og planlagt dato for ferdigstillelse av grad. Denne bekreftelsen kan bestilles gjennom StudentWeb under "mer" og "bestilling" i menyen. Innen 10 minutter skal bekreftelsen være tilgjengelig under "dokumenter".

Karakterutskrift med digital signatur
Du kan også bestille karakterutskrift med digital signatur på Studentweb under "mer" og "bestilling" i menyen, eller benytte Vitnemålsportalen som gratis tjeneste. 

Bekreftelse på fullført grad
Hvis du har fullført en grad, men enda ikke mottatt vitnemålet ditt, så kan du få skrevet ut en midlertidig bekreftelse på at graden er bestått. Bekreftelsen kan blant annet brukes ved søknad til masterprogrammer ved andre institusjoner eller overfor en arbeidsgiver i tillegg til resultater du kan hente på vitnemålsportalen. For en slik bekreftelse, bruk skjema lenger ned på denne siden, "Skjema for bekreftelse av studentopplysninger".

Vitnemål utstedes etter fullført grad i august/september. Sørg for at hjemstedsadressen din er oppdatert og korrekt i Studentweb. 

Annet
Hvis du trenger en bekreftelse på hvilke emner du er vurderingsmeldt til, kan du bruke dette alternativet. Spesifiser hva du ønsker bekreftelse på i fritekst-feltet.

Skjema for bekreftelse av studentopplysninger, bokmål  
Skjema for bekreftelse av studenopplysningar, nynorsk

Godkjenning av utveksling

Du må søke om forhåndsgodkjenning av emner du planlegger å ta før du reiser på utveksling, og om godkjenning av studiet du har gjennomført etter at du kommer hjem fra utenlandsoppholdet.

Mer informasjon om godkjenning av utveksling og søknadsskjema finner du her. 

Forlengelse av studierett

Ved enkelte studieprogram ved KMD kan du søke om ekstra tid til å fullføre ditt studium. Har du spørsmål om dette, ta kontakt med din  studieveileder

Søknad om forlenging av studierett (nynorsk)
Søknad om forlengelse av studierett (bokmål)

Forlengelse av studierett for masterprogram ved Griegakademiet har egen søknad, denne må sendes innen 1. april eller 1. november.

Søknad om forlenging av studierett for masterprogram ved Griegakademiet, nynorsk
Søknad om forlengelse av studierett for masterprogram ved Griegakademiet, bokmål

Nærmere informasjon om regler og retningslinjer

Utfyllande reglar for gradsstudium ved Fakultetet for kunst, musikk og design og
Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen

Melding om avsluttet studium

Er du i tvil om du skal slutte? Trenger du å diskutere alternativ og valgmuligheter for framtiden? Du kan kontakte din studieveileder for å avtale en veiledningstime for diskutere ulike valgmuligheter.

Dersom du har sykdom, psykososiale problemer, økonomiske eller praktiske problemer som gjør studiene vanskelig å gjennomføre, kan din studieveileder også hjelpe deg i din situasjon.

Sammen tilbyr også hjelp og støtte. 

Når du har bestemt deg for å avslutte studiet ber vi om at du sender inn melding om dette.

Meldeskjema, bokmål
Meldeskjema, nynorsk

Økonomisk støtte

Økonomisk støtte for studenter på masterstudium ved Griegakademiet - Institutt for musikk

Studenter på et masterstudium kan søke økonomisk støtte til for eksempel datainnsamling, feltarbeid, delta i en konferanse eller avsluttende eksamenskonsert. Støtten kan brukes til å dekke reiseutgifter, konferansegebyrer og andre utgifter. 

Til spesielt kostnadskrevende reiser kan det gis støtte til inntil 5000 kroner, tilsvarende to tiltak. Utfylt søknadsskjema sendes senest to uker før tiltaket starter. Saksbehandlingstid er normalt 3 uker. Søknaden sendes med anbefaling av din veileder og budsjett.

Søknadskjema for økonomisk støtte ved Griegakademiet - Institutt for musikk

Klage og begrunnelse ved Examen philosophicum

Forskerlinjen - Integrert masterprogram i musikkterapi

Studenter på integrert masterprogram i musikkterapi kan søke om opptak til studieprogrammets Forskerlinje. Søknadsskjema for Forskerlinjen ved Integrert masterprogram i musikkterapi

Søknadsfrist: 15. april i fjerde semester.

Forskerlinjen gjør det mulig å fordype seg i forskingsmetode og/eller teori, og å skrive enmasteroppgave på 60 stp. Når det er relevant og ønskelig, vil fagmiljøet prøve å legge til rette for at studentene på Forskerlinjen kan knytte sine masteroppgaver til faglig aktivitet ved forskningssenteret GAMUT og/eller kunnskapsklyngen POLYFON. Studentene ved Forskerlinjen har en egen semesterprogresjon/utdanningsplan fra og med 5. semester. Det er det ikke mulig å ta 30 frie studiepoeng i femte semester (som i normalprogresjon) dersom søknaden innvilges.

Opptak skjer på grunnlag av søknad og intervju. Søkere som tilfredsstiller de formelle kravene, vil bli innkalt til intervju med utgangspunkt i motivasjonsnotatet i søknaden. En faglig jury vil vurdere alle søknader som innfrir kravene, og gjennomføre intervju. Svar på søknad blir sendt i løpet av juni, etter at intervju er gjennomført og sensur foreligger.

Krav og veiledning til søknaden

Studieplanens krav må innfris for at søknaden kan innvilges. Studenten skal ha fulgt progresjonen for studieprogrammets 1. - 4. semester og snittkarakter for de fire første semestrene må være B eller bedre.

Et motivasjonsnotat (maks 4000 tegn med mellomrom) inngår i søknaden. I notatet skal søkeren gjøre rede for egne forskingsinteresser (tema, metoder, osv.) og også eventuelle ønsker om kontakt med GAMUT og/eller POLYFON. Motivasjonsnotatet skal dokumentere at søknaden om opptak til Forskerlinjen er gjennomtenkt, men det er åpning for at studenten i løpet av studietiden justerer valg av tema og metoder.

Semesterprogresjon/utdanningsplan ved Forskerlinjen

Studentene ved Forskerlinjen har en utdanningsplan som avviker fra normalprogresjonen, bl.a. ved at enkelte emner tas tidligere i løpet og ved at emnet MUTP360 (60 stp.) tas i stedet for emnet MUTP350 (30 stp.). Tredje studieår tas minimum 20 stp. i høstsemesteret og 40 stp. i vårsemesteret, mot vanligvis 30 stp. per semester.

Antall frie studiepoeng er lavere ved Forskerlinjen. I 5. semester tas minimum 5 frie stp., der det anbefales at studentene tar et forskningsrelevant emne innen forskningsmetode eller teori. Emnet MUTP207 / Kreativ stemmebruk går ut som obligatorisk emne på Forskerlinjen, men studentene kan søke om å ta dette emnet i 8. eller 10. semester. 

Progresjon Forskerlinje fra 5. semester:

5. sem

5 frie studiepoeng

MUTP300 / Musikkterapi i barn og unges oppvekst (15)

6. sem

MUTP312 /
Musikkterapeutisk forskingsmetode (15)

MUTP202 /
Samfunnsmusikkterapi (15)

MUTP206 / Musikkterapeutisk teoriutvikling (10)

7. sem

MUTP360 / Masteroppgåve (60)

MUTP305 /
MT i helsesektoren I (15)

MUTP302 /

Musikkterapeutisk improvisasjon (15)

8. sem

MUTP360 / Masteroppgåve

MUTP305 /
MT i helsesektoren I

MUTP302 /

Musikkterapeutisk improvisasjon

9. sem

MUTP360 / Masteroppgåve

MUTP306 / MT i helsesektoren II (15)

MUTP303 /
Musikkterapeutisk profesjonskunnskap (15)

10. sem

MUTP360 / Masteroppgåve

MUTP306 / MT i helsesektoren II

MUTP303 /
Musikkterapeutisk profesjonskunnskap