Hjem
Kvalitet i utdanning

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

Norge innførte Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring i 2011. I høyere utdanning gjelder rammeverkets nivå 6 for bachelorprogram, nivå 7 for masterprogram og nivå 8 for doktorgradsprogram.

Hovedinnhold

Rammeverket stiller genrelle krav til læringsutbytte for hvert av utdanningsnivåene. "Læringsutbytte" refererer til det en student eller kandidat vet, kan og er i stand til å gjøre som resultat av en læringsprosess i et emne eller studieprogram. For å definere ulike typer læringsutbytte, skiller rammeverket mellom kategoriene "kunnskap", "ferdigheter" og "generell kompetanse".

Myndighetskrav
Når emne- og programansvarlige må forholde seg til kravene i rammeverket, er det både fordi de er omfattet av en egen forskrift og fordi de er innbakt i andre myndighetskrav, for eksempel slik i studietilsynsforskriften:

  • Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring
  • Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.
  • Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for studietilbud

NOKUT er nasjonalt kontaktpunkt for det norske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (NKR). For nærmere introduksjon og utfyllende informasjon om rammeverket, se NOKUT sine hjemmesider

Fortolkning nødvendig
Å omsette nasjonale krav til konkrete læringsutbyttebeskrivelser, kan være en vanskelig øvelse. Regelverket forutsetter lokal, kollegial fortolkning med utgangspunkt i spesifikke faglige behov. Fagmiljø som ønsker det, kan be om hjelp til slikt oversettingsarbeid fra UiB læringslab.