Hjem
Styre og ledelse

Universitetsstyremøte 1. juni 2017

Hovedinnhold

Protokoll

Saksliste
S 53/17    Godkjenning av innkalling og saksliste
S 54/17    Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 27.4.2017
S 55/17    Regnskap 1. tertial 2017
S 56/17    Økonomirapport per 1. tertial 2017
S 57/17    Eksternfinansiert virksomhet, status og strategisk arbeid
S 58/17    Budsjettprosessen for 2018
S 59/17    Handlingsplan for kvalitet i utdanningene
S 60/17    Fremragende underviser og undervisningsmiljø (FUND). Meritteringsordning for undervisere
S 61/17    Utdanningsmelding 2016
S 62/17    Forskerutdanningsmelding 2016
S 63/17    Forskningsmeldinger 2016
S 64/17    Handlingsplan for mangfold og inkludering
S 65/17    Tiltak for å redusere omfanget av midlertidige ansettelsesforhold - tilpasninger til varslet lovendring
S 66/17    Valg av rektor og medlemmer til universitetsstyret og valg av dekaner
S 67/17    Oppnevning av eksterne medlemmer til fakultetsstyrer
S 68/17    Søknad om dispensasjon fra Regler for fakultetsorganene - søknad om ordning med flere prodekaner
S 69/17    Nytt navn for Det medisinsk-odontologiske fakultet
S 70/17    Årsrapport 2016 - Helse, miljø og sikkerhet
S 71/17    Årsrapport 2016 - Strålevern
S 72/17    Fullmakts-, referatsaker og diverse referater
S 73/17    Forskningssamarbeid sørvest - Unntatt offentlighet
S 74/17    Tilsetting som professor i mellomalderlatin ved Universitetet i Bergen uten kunngjøring - Unntatt offentlighet
S 75/17    Klage på oppsigelse i prøvetid - Unntatt offentlighet
S 76/17    Tilsetting av dekanved Det medisinsk-odontologiske fakultet - Unntatt offentlighet - Ettersendes
S 77/17    Tilsetting av dekanved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet - Unntatt offentlighet -Ettersendes
S 78/17    Opprykk til professor - Unntatt offentlighet - Ettersendes
Orienteringer
Eventuelt