Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Universitetsstyremøte 1. juni 2017

Main content

Protokoll

Saksliste
S 53/17    Godkjenning av innkalling og saksliste
S 54/17    Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 27.4.2017
S 55/17    Regnskap 1. tertial 2017
S 56/17    Økonomirapport per 1. tertial 2017
S 57/17    Eksternfinansiert virksomhet, status og strategisk arbeid
S 58/17    Budsjettprosessen for 2018
S 59/17    Handlingsplan for kvalitet i utdanningene
S 60/17    Fremragende underviser og undervisningsmiljø (FUND). Meritteringsordning for undervisere
S 61/17    Utdanningsmelding 2016
S 62/17    Forskerutdanningsmelding 2016
S 63/17    Forskningsmeldinger 2016
S 64/17    Handlingsplan for mangfold og inkludering
S 65/17    Tiltak for å redusere omfanget av midlertidige ansettelsesforhold - tilpasninger til varslet lovendring
S 66/17    Valg av rektor og medlemmer til universitetsstyret og valg av dekaner
S 67/17    Oppnevning av eksterne medlemmer til fakultetsstyrer
S 68/17    Søknad om dispensasjon fra Regler for fakultetsorganene - søknad om ordning med flere prodekaner
S 69/17    Nytt navn for Det medisinsk-odontologiske fakultet
S 70/17    Årsrapport 2016 - Helse, miljø og sikkerhet
S 71/17    Årsrapport 2016 - Strålevern
S 72/17    Fullmakts-, referatsaker og diverse referater
S 73/17    Forskningssamarbeid sørvest - Unntatt offentlighet
S 74/17    Tilsetting som professor i mellomalderlatin ved Universitetet i Bergen uten kunngjøring - Unntatt offentlighet
S 75/17    Klage på oppsigelse i prøvetid - Unntatt offentlighet
S 76/17    Tilsetting av dekanved Det medisinsk-odontologiske fakultet - Unntatt offentlighet - Ettersendes
S 77/17    Tilsetting av dekanved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet - Unntatt offentlighet -Ettersendes
S 78/17    Opprykk til professor - Unntatt offentlighet - Ettersendes
Orienteringer
Eventuelt