Hjem
Styre og ledelse

Universitetsstyremøte 26. oktober 2017

Hovedinnhold

Protokoll

Saksliste
S 115/17
Godkjenning av innkalling og saksliste
S 116/17 Godkjenning av protokoll fra møte 28.9.2017
S 117/17 Økonomirapport per september 2017 
S 118/17 Budsjett for Universitetet i Bergen 2018
S 119/17 Forslag til statsbudsjett 2019 – Innspill fra UiB
S 120/17 Internrevisjon, UiBs arbeid med personvernforordningen 
S 121/17 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget 2016-2017
S 122/17 Oppnevning styret for De medisinsk-historiske samlinger
S 123/17 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater
S 124/17 Orientering om oppfølging om arbeidet med sikkerhet ved UiB
Unntatt offentlighet iht. off.l. § 24, tredje ledd
Orienteringer
Eventuelt