Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Universitetsstyremøte 26. oktober 2017

Main content

Protokoll

Saksliste
S 115/17
Godkjenning av innkalling og saksliste
S 116/17 Godkjenning av protokoll fra møte 28.9.2017
S 117/17 Økonomirapport per september 2017 
S 118/17 Budsjett for Universitetet i Bergen 2018
S 119/17 Forslag til statsbudsjett 2019 – Innspill fra UiB
S 120/17 Internrevisjon, UiBs arbeid med personvernforordningen 
S 121/17 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget 2016-2017
S 122/17 Oppnevning styret for De medisinsk-historiske samlinger
S 123/17 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater
S 124/17 Orientering om oppfølging om arbeidet med sikkerhet ved UiB
Unntatt offentlighet iht. off.l. § 24, tredje ledd
Orienteringer
Eventuelt