Hjem
Styre og ledelse

Universitetsstyremøte 25. oktober 2018

Hovedinnhold

Saksliste

S 102/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 103/18 Godkjenning av protokoll fra møte 27.9.2018
S 104/18 Økonomirapport per september 2018
S 105/18 Budsjett for Universitetet i Bergen 2019
Rettelse sak 105/18 Tabell 29, side 55, vedlegg 1
S 106/18 Revisjon av universitetets strategi «HAV, LIV, SAMFUNN» 2016-2022
S 107/18 Nytt navn for Institutt for kunst  
S 108/18 Endringer i Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger m.v.
S 109/18 Nytt kvalitetssystem for utdanningene
S 110/18 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.
S 111/18 Orientering om forhandlinger i 2018 om nasjonale konsortieavtaler for åpen tilgang til vitenskapelige artikler
Orienteringer
Styrets halvtime
Eventuelt