Hjem
Styre og ledelse

Universitetsstyremøte 29. november 2018

Hovedinnhold

Saksliste

S 113/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 114/18 Godkjenning av protokoll fra møte 25.10.2018
S 115/18 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.  
S 116/18 Økonomirapport per oktober 2018
S 117/18 Revisjon av universitetets strategi «HAV, LIV, SAMFUNN» 2016-2022
S 118/18 Internrevisjonsrapport, Internkontroll/sikkerhet knytt til bygg som inneholder vesentlige verdier
Unntatt offentlighet
S 119/18 Oppfølging av internrevisjonsrapport, Klinikkdrift ved Det psykologiske fakultet
S 120/18 Årsplan for internrevisjon 2019 
S 121/18 Sourcingstrategi for Universitetet i Bergen
S 122/18 Etablering av nasjonal universitetsavis og reorganisering av På Høyden
S 123/18 Fremragende underviser og undervisningsmiljø - status for meritteringsordning
S 124/18 Opptaksrammer 2019
S 125/18 Studieportefølje 2019
S 126/18 Innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet
S 127/18 Retningslinjer for forebygging av mobbing og trakassering m.v. som gjelder studenter
S 128/18 Endringer i grads- og studieforskriften for UiB - November 2018
S 129/18 Søknad fra Det juridiske fakultet om utvidet sensurfrist etter uhl § 3-9 nr 4 andre punktum
S 130/18 Forskrift om opptak til Universitetet i Bergen
S 131/18 Revisjon av «Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)»
S 132/18 Endringer i Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger m.v.
S 133/18 Valg 2019 - Representanter for gruppe B og D til universitetsstyret
S 134/18 Prosjekt tjenesteutvikling - rehabilitering av Nygårdsgaten 5
S 135/18 Kjøp av aksjer
Unntatt offenlighet
136/18 Klage på vedtak
Unntatt offentlighet
Orienteringer
Styrets halvtime
Eventuelt