Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Universitetsstyremøte 29. november 2018

Main content

Saksliste

S 113/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 114/18 Godkjenning av protokoll fra møte 25.10.2018
S 115/18 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.  
S 116/18 Økonomirapport per oktober 2018
S 117/18 Revisjon av universitetets strategi «HAV, LIV, SAMFUNN» 2016-2022
S 118/18 Internrevisjonsrapport, Internkontroll/sikkerhet knytt til bygg som inneholder vesentlige verdier
Unntatt offentlighet
S 119/18 Oppfølging av internrevisjonsrapport, Klinikkdrift ved Det psykologiske fakultet
S 120/18 Årsplan for internrevisjon 2019 
S 121/18 Sourcingstrategi for Universitetet i Bergen
S 122/18 Etablering av nasjonal universitetsavis og reorganisering av På Høyden
S 123/18 Fremragende underviser og undervisningsmiljø - status for meritteringsordning
S 124/18 Opptaksrammer 2019
S 125/18 Studieportefølje 2019
S 126/18 Innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet
S 127/18 Retningslinjer for forebygging av mobbing og trakassering m.v. som gjelder studenter
S 128/18 Endringer i grads- og studieforskriften for UiB - November 2018
S 129/18 Søknad fra Det juridiske fakultet om utvidet sensurfrist etter uhl § 3-9 nr 4 andre punktum
S 130/18 Forskrift om opptak til Universitetet i Bergen
S 131/18 Revisjon av «Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)»
S 132/18 Endringer i Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger m.v.
S 133/18 Valg 2019 - Representanter for gruppe B og D til universitetsstyret
S 134/18 Prosjekt tjenesteutvikling - rehabilitering av Nygårdsgaten 5
S 135/18 Kjøp av aksjer
Unntatt offenlighet
136/18 Klage på vedtak
Unntatt offentlighet
Orienteringer
Styrets halvtime
Eventuelt