Hjem
Styre og ledelse
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 21. februar 2019

Hovedinnhold

Saksliste

S 1/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 2/19 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 29.11.2018
S 3/19 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.
S 4/19 Tildelingsbrev for 2019 fra Kunnskapsdepartementet til UiB
S 5/19 Revidering av UiBs strategi Hav, Liv, Samfunn 2016 – 2022
S 6/19 Forskning av høy kvalitet ved UiB: kvalitet, aktivitet og gjennomslag i EU og Forskningsrådet
S 7/19 Gjennomgang av tiltak – sikkerhet knyttet til bygg som inneholder vesentlige verdier - Unntatt offentlighet i.h.t. offl. § 24, 3. ledd
S 8/19 Økonomirapport 2018
S 9/19 Tiltaksplan for anskaffelser 2019
S 10/19 Årsplan for internrevisjon 2019
S 11/19 Inkubatorbygg på Bygg for biologiske basalfag (BBB)
S 12/19 Etablering av Marineholmen RASLAB AS
S 13/19 Søknad om midler til oppgradering og tilpasning av forsknings- og utdanningsareal
S 14/19 Det norske institutt i Athen. Framtidig organisering
S 15/19 Instruks for personvernombudet ved Universitetet i Bergen
S 16/19 Bruk av sikkerhetskamera ved Universitetet i Bergen
S 17/19 Innstegsstilling, tidlig sluttevaluering
S 18/19 Årsrapport for Universitetet i Bergen 2018
V-18/19 Styret beretning
S 19/19 Årsrapport fra Likestillingskomiteen 2017 – 2018
S 20/19 Redelighetsutvalgets årsmelding 2018 og justering av mandat
S 21/19 Årsmelding for 2018 - Den sentrale klagenemnd
Orienteringer
Styrets halvtime
Eventuelt