Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 21. februar 2019

Main content

Saksliste

S 1/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 2/19 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 29.11.2018
S 3/19 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.
S 4/19 Tildelingsbrev for 2019 fra Kunnskapsdepartementet til UiB
S 5/19 Revidering av UiBs strategi Hav, Liv, Samfunn 2016 – 2022
S 6/19 Forskning av høy kvalitet ved UiB: kvalitet, aktivitet og gjennomslag i EU og Forskningsrådet
S 7/19 Gjennomgang av tiltak – sikkerhet knyttet til bygg som inneholder vesentlige verdier - Unntatt offentlighet i.h.t. offl. § 24, 3. ledd
S 8/19 Økonomirapport 2018
S 9/19 Tiltaksplan for anskaffelser 2019
S 10/19 Årsplan for internrevisjon 2019
S 11/19 Inkubatorbygg på Bygg for biologiske basalfag (BBB)
S 12/19 Etablering av Marineholmen RASLAB AS
S 13/19 Søknad om midler til oppgradering og tilpasning av forsknings- og utdanningsareal
S 14/19 Det norske institutt i Athen. Framtidig organisering
S 15/19 Instruks for personvernombudet ved Universitetet i Bergen
S 16/19 Bruk av sikkerhetskamera ved Universitetet i Bergen
S 17/19 Innstegsstilling, tidlig sluttevaluering
S 18/19 Årsrapport for Universitetet i Bergen 2018
V-18/19 Styret beretning
S 19/19 Årsrapport fra Likestillingskomiteen 2017 – 2018
S 20/19 Redelighetsutvalgets årsmelding 2018 og justering av mandat
S 21/19 Årsmelding for 2018 - Den sentrale klagenemnd
Orienteringer
Styrets halvtime
Eventuelt