Hjem
Styre og ledelse
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 29. mai 2019

Hovedinnhold

Saksliste

S 40/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 41/19 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 11.4.2019
S 42/19 Økonomirapport per 1. tertial 2019
S 43/19 Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2019
S 44/19 UiBs strategi -Kunnskap som former samfunnet 2019-2022, plan for oppfølging
S 45/19 Handlingsplan for innovasjon og entreprenørskap
S 46/19 HR i forskning - Tilslutning til EUs prinsipper i Charter & Code
S 47/19 Budsjettprosessen for 2020
S 48/19 Kommende stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning
S 49/19 Endringer i grads- og studieforskriften - Tilpasninger for KMD
S 50/19 Nedlegging av Rådet for førstesemesterstudier
S 51/19 Årsrapport 2018 - Helse, miljø og sikkerhet -UTSATT
S 52/19 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2019-2021
S 53/19 Styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern
S 54/19 Orientering om retningslinje for bruk av kameraovervåkning ved Universitetet i Bergen
S 55/19 Fullmakts- og referatsakersaker og diverse referater mv.
S 56/19  Orienteringer:
a) Orientering områdegjennomgang av bygge‐ og eiendomspolitikken i statlig sektor
b) Klimanøytralt UiB
S 57/19 Utnevning av æresdoktor ved Universitetet i Bergen 2019
Unntatt offentlighet
S 58/19 Ansettelse i åremålsstilling som senterleder ved Senter for vitenskapsteori
Unntatt offentlighet
S 59/19 Ansettelse uten utlysing (kalling) av professor knyttet til ERC prosjekt - Unntatt offenlighet
S 60/19 Salg av bygg - Unntatt offentlighet
Styrets halvtime
Eventuelt