Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 29. mai 2019

Main content

Saksliste

S 40/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 41/19 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 11.4.2019
S 42/19 Økonomirapport per 1. tertial 2019
S 43/19 Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2019
S 44/19 UiBs strategi -Kunnskap som former samfunnet 2019-2022, plan for oppfølging
S 45/19 Handlingsplan for innovasjon og entreprenørskap
S 46/19 HR i forskning - Tilslutning til EUs prinsipper i Charter & Code
S 47/19 Budsjettprosessen for 2020
S 48/19 Kommende stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning
S 49/19 Endringer i grads- og studieforskriften - Tilpasninger for KMD
S 50/19 Nedlegging av Rådet for førstesemesterstudier
S 51/19 Årsrapport 2018 - Helse, miljø og sikkerhet -UTSATT
S 52/19 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2019-2021
S 53/19 Styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern
S 54/19 Orientering om retningslinje for bruk av kameraovervåkning ved Universitetet i Bergen
S 55/19 Fullmakts- og referatsakersaker og diverse referater mv.
S 56/19  Orienteringer:
a) Orientering områdegjennomgang av bygge‐ og eiendomspolitikken i statlig sektor
b) Klimanøytralt UiB
S 57/19 Utnevning av æresdoktor ved Universitetet i Bergen 2019
Unntatt offentlighet
S 58/19 Ansettelse i åremålsstilling som senterleder ved Senter for vitenskapsteori
Unntatt offentlighet
S 59/19 Ansettelse uten utlysing (kalling) av professor knyttet til ERC prosjekt - Unntatt offenlighet
S 60/19 Salg av bygg - Unntatt offentlighet
Styrets halvtime
Eventuelt