Hjem
Styre og ledelse
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 26. september 2019

Hovedinnhold

Saksliste

S 77/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 78/19 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 29.8.2019
S 79/19 Fullmakts- og referatsakersaker og diverse referater mv. 
S 80/19 Økonomirapport 2. tertial
S 81/19 Regnskap for Universitetet i Bergen andre tertial 2019
S 82/19 Langtidsbudsjett 2020-2025
S 83/19 Handlingsplan for nordområdene
S 84/19 Status for studentopptaket høsten 2019
S 85/19 Forskerutdanningsmeldingen 2018
S 86/19 Status og utviklinger i forhandlinger om nasjonale konsortieavtaler for åpen tilgang til vitenskapelige artikler
S 87/19 Organisering for en styrket etter- og videreutdanningsvirksomhet
S 88/19 Rehabilitering av Nygårdsgaten 5 - visjon for en helhetlig administrasjon og plan for byggeprosjekt
S 89/19 Årsrapport fra læringsmiljøutvalget 2018/2019
S 90/19 Internkontroll og kvalitetssikring ved UiBs opplæringsklinikker
S 91/19 Rekruttering av ny universitetsdirektør
S 92/19 Universitetsdirektøren si måloppnåing 2019
S 93/19 Ansettelse av forskningsdirektør (1475 instituttleder) på åremål ved Sars International Centre for Marine Molecular Biology - Unntatt offentlighet