Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 26. september 2019

Saksliste

S 77/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 78/19 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 29.8.2019
S 79/19 Fullmakts- og referatsakersaker og diverse referater mv. 
S 80/19 Økonomirapport 2. tertial
S 81/19 Regnskap for Universitetet i Bergen andre tertial 2019
S 82/19 Langtidsbudsjett 2020-2025
S 83/19 Handlingsplan for nordområdene
S 84/19 Status for studentopptaket høsten 2019
S 85/19 Forskerutdanningsmeldingen 2018
S 86/19 Status og utviklinger i forhandlinger om nasjonale konsortieavtaler for åpen tilgang til vitenskapelige artikler
S 87/19 Organisering for en styrket etter- og videreutdanningsvirksomhet
S 88/19 Rehabilitering av Nygårdsgaten 5 - visjon for en helhetlig administrasjon og plan for byggeprosjekt
S 89/19 Årsrapport fra læringsmiljøutvalget 2018/2019
S 90/19 Internkontroll og kvalitetssikring ved UiBs opplæringsklinikker
S 91/19 Rekruttering av ny universitetsdirektør
S 92/19 Universitetsdirektøren si måloppnåing 2019
S 93/19 Ansettelse av forskningsdirektør (1475 instituttleder) på åremål ved Sars International Centre for Marine Molecular Biology - Unntatt offentlighet