Hjem
Styre og ledelse
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 28. november 2019

Hovedinnhold

Saksliste

S 105/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 106/19 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 31.10.2019
S 107/19 Fullmakts- og referatsakersaker, orienteringer og diverse referater mv.
S 108/19 Økonomirapport per oktober 2019
S 109/19 Klimanøytralt UiB - ambisjoner og tiltak
S 110/19 Midlertidige tilsatte ved UiB – status og videre tiltak 
S 111/19 UiBs internasjonale nettverk
S 112/19 Ordning med valg som rekrutteringsform av instituttledere ved
Det psykologiske fakultet og justering av valgreglementet
S 113/19 Studiekvalitetsmelding 2018
S 114/19 Studieportefølje 2020
S 115/19 Opptaksrammer 2020
S 116/19 Rapport om forsinket sensur for våren 2019
S 117/19 Begrunnelser for karakterer - Delegering til fakultetene
S 118/19 Justering av forskrift om opptak til Universitetet i Bergen
S 119/19 Status for prosjektet «Sikring av samlinger»
S 120/19 Valg 2020 - Representanter for gruppe B og D til universitetsstyret
S 121/19 Ansettelse som professor i biologisk psykologi uten kunngjøring - Unntatt offentlighet
S 122/19 Klage på oppsigelse - Unntatt offentlighet
Orienteringer
Styrets halvtime
Eventuelt