Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 28. november 2019

Main content

Saksliste

S 105/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 106/19 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 31.10.2019
S 107/19 Fullmakts- og referatsakersaker, orienteringer og diverse referater mv.
S 108/19 Økonomirapport per oktober 2019
S 109/19 Klimanøytralt UiB - ambisjoner og tiltak
S 110/19 Midlertidige tilsatte ved UiB – status og videre tiltak 
S 111/19 UiBs internasjonale nettverk
S 112/19 Ordning med valg som rekrutteringsform av instituttledere ved
Det psykologiske fakultet og justering av valgreglementet
S 113/19 Studiekvalitetsmelding 2018
S 114/19 Studieportefølje 2020
S 115/19 Opptaksrammer 2020
S 116/19 Rapport om forsinket sensur for våren 2019
S 117/19 Begrunnelser for karakterer - Delegering til fakultetene
S 118/19 Justering av forskrift om opptak til Universitetet i Bergen
S 119/19 Status for prosjektet «Sikring av samlinger»
S 120/19 Valg 2020 - Representanter for gruppe B og D til universitetsstyret
S 121/19 Ansettelse som professor i biologisk psykologi uten kunngjøring - Unntatt offentlighet
S 122/19 Klage på oppsigelse - Unntatt offentlighet
Orienteringer
Styrets halvtime
Eventuelt