Hjem
Styre og ledelse
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 20. februar 2020

Hovedinnhold

Saksliste

S 1/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 2/20 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 28.11.2019
S 3/20 Orienteringssak – status for marin satsing
S 4/20 Karrierepolitikk for yngre forskere ved UiB
S 5/20 Tildelingsbrev for 2020 fra Kunnskapsdepartementet til UiB
S 6/20 Justeringer i universitetets utviklingsavtale
S 7/20 Endringer i Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger mv.
S 8/20 Utlysing av stilling som universitetsdirektør - instruks for universitetsdirektøren
S 9/20 Tilbakeføring av På høyden til UiB
S 10/20 Økonomirapport 2019
S 11/20 Årsrapport for Universitetet i Bergen 2019
S 12/20 Budsjettpost for open publisering
S 13/20 Internrevisjon - Ledelsessystemer og rutiner knyttet til planlegging og gjennomføring av større byggeprosjekter 
S 14/20 Søknad om midler til oppgradering og tilpasning av forsknings- og utdanningsareal
S 15/20 BOTT-programmet: Status for prosjektene BOTT Økonomi og lønn, BOTT SakArkiv og BOTT HR - Unntatt offentlighet
S 16/20 Styringsmodell for IKT
S 17/20 Endringar i UiBs opptaksforskrift
S 18/20 UiBs kvalitetssystem for utdanning - systembeskrivelse
S 19/20 Årsrapport 2019 - Arbeidsmiljøutvalget
S 20/20 Redelighetsutvalgets årsmelding 2019
S 21/20 Årsmelding for 2019 samt forslag til revidert reglement - Den sentrale klagenemnd
S 22/20 Oppnevning av styret for Bjerknessenteret
S 23/20 Oppnevning av nytt eksternt varamedlem til fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
S 24/20 Holbergprisen - Oppnevning av styreleder for perioden 1.7.2020-30.06.2024
S 25/20 Fullmakts- og referatsakersaker og diverse referater mv
S 26/20 Senterleder ved Bjerknessenteret for klimaforskning - Ansettelse uten forutgående kunngjøring som 1404 professor - Unntatt offentlighet
S 27/20    Klage på oppsigelse - Unntatt offentlighet
S 28/20    Orienteringer
Styrets halvtime 
Eventuelt