Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 20. februar 2020

Main content

Saksliste

S 1/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 2/20 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 28.11.2019
S 3/20 Orienteringssak – status for marin satsing
S 4/20 Karrierepolitikk for yngre forskere ved UiB
S 5/20 Tildelingsbrev for 2020 fra Kunnskapsdepartementet til UiB
S 6/20 Justeringer i universitetets utviklingsavtale
S 7/20 Endringer i Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger mv.
S 8/20 Utlysing av stilling som universitetsdirektør - instruks for universitetsdirektøren
S 9/20 Tilbakeføring av På høyden til UiB
S 10/20 Økonomirapport 2019
S 11/20 Årsrapport for Universitetet i Bergen 2019
S 12/20 Budsjettpost for open publisering
S 13/20 Internrevisjon - Ledelsessystemer og rutiner knyttet til planlegging og gjennomføring av større byggeprosjekter 
S 14/20 Søknad om midler til oppgradering og tilpasning av forsknings- og utdanningsareal
S 15/20 BOTT-programmet: Status for prosjektene BOTT Økonomi og lønn, BOTT SakArkiv og BOTT HR - Unntatt offentlighet
S 16/20 Styringsmodell for IKT
S 17/20 Endringar i UiBs opptaksforskrift
S 18/20 UiBs kvalitetssystem for utdanning - systembeskrivelse
S 19/20 Årsrapport 2019 - Arbeidsmiljøutvalget
S 20/20 Redelighetsutvalgets årsmelding 2019
S 21/20 Årsmelding for 2019 samt forslag til revidert reglement - Den sentrale klagenemnd
S 22/20 Oppnevning av styret for Bjerknessenteret
S 23/20 Oppnevning av nytt eksternt varamedlem til fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
S 24/20 Holbergprisen - Oppnevning av styreleder for perioden 1.7.2020-30.06.2024
S 25/20 Fullmakts- og referatsakersaker og diverse referater mv
S 26/20 Senterleder ved Bjerknessenteret for klimaforskning - Ansettelse uten forutgående kunngjøring som 1404 professor - Unntatt offentlighet
S 27/20    Klage på oppsigelse - Unntatt offentlighet
S 28/20    Orienteringer
Styrets halvtime 
Eventuelt