Hjem
Styre og ledelse
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 23. april 2020

Hovedinnhold

Saksliste

S 34/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 35/20 Godkjenning av protokoll fra møter i universitetsstyret 20.2. og 23.3.2020
S 36/20 Fullmakts- og referatsakersaker og diverse referater mv
S 37/20 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemi (COVID -19)
S 38/20 Økonomirapport per februar 2020
S 39/20 Strategiske satsinger – Klima og energiomstilling
S 40/20 Anskaffelsesstrategi for Universitetet i Bergen 2020-2024
S 41/20 Revisjon av retningslinjer om mobbing, trakassering og seksuell trakassering som gjelder studenter
S 42/20 Internrevisjon - Ledelsessystemer og rutiner knyttet til mobbing og trakassering
S 43/20 Rapport om forsinket sensur for høsten 2019
S 44/20 Nytt navn for HEMIL senteret - Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)
S 45/20 Årsrapport fra likestillingskomiteen 2019
S 46/20 Årsrapport 2019 Helse, miljø og sikkerhet
S 47/20 Finansiering av nasjonal e-Infrastruktur 2020-2030
S 48/20 Samarbeid med VIS - Unntatt offenlighet
S 49/20  Orienteringer  
Eventuelt