Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 23. april 2020

Main content

Saksliste

S 34/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 35/20 Godkjenning av protokoll fra møter i universitetsstyret 20.2. og 23.3.2020
S 36/20 Fullmakts- og referatsakersaker og diverse referater mv
S 37/20 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemi (COVID -19)
S 38/20 Økonomirapport per februar 2020
S 39/20 Strategiske satsinger – Klima og energiomstilling
S 40/20 Anskaffelsesstrategi for Universitetet i Bergen 2020-2024
S 41/20 Revisjon av retningslinjer om mobbing, trakassering og seksuell trakassering som gjelder studenter
S 42/20 Internrevisjon - Ledelsessystemer og rutiner knyttet til mobbing og trakassering
S 43/20 Rapport om forsinket sensur for høsten 2019
S 44/20 Nytt navn for HEMIL senteret - Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)
S 45/20 Årsrapport fra likestillingskomiteen 2019
S 46/20 Årsrapport 2019 Helse, miljø og sikkerhet
S 47/20 Finansiering av nasjonal e-Infrastruktur 2020-2030
S 48/20 Samarbeid med VIS - Unntatt offenlighet
S 49/20  Orienteringer  
Eventuelt