Hjem
Styre og ledelse
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 28. mai 2020

Hovedinnhold

Saksliste

S 50/20 Godkjenning av innkalling og saksliste    
S 51/20 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 23.4.2020
S 52/20 Fullmakts- og referatsakersaker, orienteringer og diverse referater mv.
S 53/20 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemi (COVID -19)
S 54/20 Strategiske satsinger – Globale samfunnsutfordringer
S 55/20 Høring - forslag til ny universitets- og høyskolelov (NOU 2020:3) 
S 56/20 Universitetets innspill til god styring av statlige universiteter og høyskoler
S 57/20 Økonomirapport per 1. tertial 2020
S 58/20 Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2020
S 59/20 Budsjettprosessen for 2021
S 60/20 Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Universitetet i Bergen for budsjettåret 2019 - Unntatt offentlighet
S 61/20 Status for arbeidet med Handlingsplan for samarbeid med Kina
S 62/20 Ph.d.-utdanningsmeldingen 2019
S 63/20 Handlingsplan for ph.d.-utdanning 2020 - 2024
S 64/20 Forlengelse av midlertidig forskrift - Tillegg til grads- og studieforskriften
S 65/20 Oppnevning av styret for Holbergprisen for perioden 1.7.2020-30.6.2024
S 66/20 Forslag til endring i vedtektene til DNB NOR Jubileumsfond
S 67/20 Møteplan for universitetsstyret 2021
S 68/20 SARS-senteret - oppnevning av nytt styre
S 69/20 BOTT Økonomi og lønn. Status for arbeidet pr mai 2020 - Unntatt offentlighet
S 70/20 Internrevisjonsrapport 2020/02 Test av informasjons- og cybersikkerhet - Unntatt offentlighet
S 71/20 Ansettelse i åremålsstilling som senterleder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning - Unntatt offentlighet
Styrets halvtime
Eventuelt