Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 28. mai 2020

Main content

Saksliste

S 50/20 Godkjenning av innkalling og saksliste    
S 51/20 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 23.4.2020
S 52/20 Fullmakts- og referatsakersaker, orienteringer og diverse referater mv.
S 53/20 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemi (COVID -19)
S 54/20 Strategiske satsinger – Globale samfunnsutfordringer
S 55/20 Høring - forslag til ny universitets- og høyskolelov (NOU 2020:3) 
S 56/20 Universitetets innspill til god styring av statlige universiteter og høyskoler
S 57/20 Økonomirapport per 1. tertial 2020
S 58/20 Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2020
S 59/20 Budsjettprosessen for 2021
S 60/20 Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Universitetet i Bergen for budsjettåret 2019 - Unntatt offentlighet
S 61/20 Status for arbeidet med Handlingsplan for samarbeid med Kina
S 62/20 Ph.d.-utdanningsmeldingen 2019
S 63/20 Handlingsplan for ph.d.-utdanning 2020 - 2024
S 64/20 Forlengelse av midlertidig forskrift - Tillegg til grads- og studieforskriften
S 65/20 Oppnevning av styret for Holbergprisen for perioden 1.7.2020-30.6.2024
S 66/20 Forslag til endring i vedtektene til DNB NOR Jubileumsfond
S 67/20 Møteplan for universitetsstyret 2021
S 68/20 SARS-senteret - oppnevning av nytt styre
S 69/20 BOTT Økonomi og lønn. Status for arbeidet pr mai 2020 - Unntatt offentlighet
S 70/20 Internrevisjonsrapport 2020/02 Test av informasjons- og cybersikkerhet - Unntatt offentlighet
S 71/20 Ansettelse i åremålsstilling som senterleder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning - Unntatt offentlighet
Styrets halvtime
Eventuelt