Hjem
Styre og ledelse
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 24. september 2020

Hovedinnhold

92/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
93/20 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 27.8.2020
94/20 Fullmakts- og referatsakersaker, orienteringer og diverse referater mv
95/20 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemi (COVID -19)
96/20 Økonomirapport per 2. tertial 2020
97/20 Regnskap for Universitetet i Bergen andre tertial 2020
98/20 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget 2019/2020
99/20 Forskning - aktivitet og gjennomslag i EU og Forskningsrådet
100/20 «Friends of the ERC»-kampanjen
101/20 Politikk for åpen vitenskap ved Universitetet i Bergen
102/20 Plan for klimanøytralt UiB – status 2020
103/20 Mandat for og sammensetning av søkekomite for rektorvalget i 2021
104/20 Årlig resultatvurdering av universitetsdirektørens arbeid
105/20 Klage på oppsigelse - opphør av ekstern finansiering - Unntatt offenlighet
106/20 Klage på oppsigelse - Unntatt offentlighet
Orienteringer 
Eventuelt