Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 24. september 2020

92/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
93/20 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 27.8.2020
94/20 Fullmakts- og referatsakersaker, orienteringer og diverse referater mv
95/20 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemi (COVID -19)
96/20 Økonomirapport per 2. tertial 2020
97/20 Regnskap for Universitetet i Bergen andre tertial 2020
98/20 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget 2019/2020
99/20 Forskning - aktivitet og gjennomslag i EU og Forskningsrådet
100/20 «Friends of the ERC»-kampanjen
101/20 Politikk for åpen vitenskap ved Universitetet i Bergen
102/20 Plan for klimanøytralt UiB – status 2020
103/20 Mandat for og sammensetning av søkekomite for rektorvalget i 2021
104/20 Årlig resultatvurdering av universitetsdirektørens arbeid
105/20 Klage på oppsigelse - opphør av ekstern finansiering - Unntatt offenlighet
106/20 Klage på oppsigelse - Unntatt offentlighet
Orienteringer 
Eventuelt