Hjem
Styre og ledelse
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 29. oktober 2020

Hovedinnhold

Saksliste

107/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
108/20 Godkjenning av protokoll fra møter i universitetsstyret 17. og 24.09.2020
109/20 Fullmakts- og referatsakersaker og diverse referater mv
110/20 Revisjon av universitetets masterplan for areal
111/20 Budsjett for Universitetet i Bergen 2021
112/20 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemi (COVID -19)
113/20 Evaluering av studiestart
114/20 Status for studentopptaket 2020
115/20 Styrket satsing på livslang læring, ny organisering, ambisjoner og tiltak
116/20 Endringer i universitetets grads- og studieforskrift - Høst 2020
117/20 Endring av sammensetning i instituttråd ved Fakultet for kunst, musikk og design
118/20 Endring i valgreglementet for Universitetet i Bergen. Fastsetting av tidspunkt for rektorvalg og valg av medlemmer til universitetsstyret
119/20 BOTT økonomi og lønn. Oppstart tjenester fra DFØ
Orienteringer
Eventuelt