Hjem
Styre og ledelse
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 26. november 2020

Hovedinnhold

Saksliste

S 121/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 122/20 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 29.10.2020
S 123/20 Fullmakts- og referatsakersaker og diverse referater mv 
S 124/20 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemi (COVID -19) 
S 125/20 Økonomirapport per oktober 2020
S 126/20 Evaluering av organisasjonsstruktur og anbefaling til organisasjonsmodell for Universitetsmuseet
S 127/20 Helheltlig internkontroll
S 128/20 EUs nye utdanningsstrategi
S 129/20 Rapport om forsinket sensur for våren 2020
S 130/20 Studiekvalitetsmelding for 2019
S 131/20 Studieportefølje 2021 
S 132/20 Opptaksrammer 2021 
S 133/20 Forlengelse av midlertidig forskrift – Tillegg til grads- og studieforskriften
S 134/20 Internrevisjon - Ledelsessystemer og rutiner knyttet til mobbing og trakassering - oppfølging
S 135/20 Evaluering av prøveordninger med ekstern styreleder ved Det medisinske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
S 136/20 Oppnevning av nominasjonskomite for valg til universitetsstyret 2021
S 137/20 Orientering om sammensetning av universitetsstyret våren 2021
S 138/20 Universitetets klimaregnskap 2019
S 139/20 Senterleder for SFU iEarth - Ansettelse uten forutgående kunngjøring som 1404 professor - Unntatt offentlighet
Orienteringer
Eventuelt